OZŽ radíBenefity KZ nad ZP

klik na logoDovolenka
Pomocná ruka od OZŽ
Zmena od 1.1.2016
Podporný fond - ukončenie
Záťaž teplom na pracoviskách
TOPlisthttps://drive.google.com/drive/folders/15sExd8TSRnusFxZhbFkBwhh5-fyWsTqP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15sExd8TSRnusFxZhbFkBwhh5-fyWsTqP?usp=sharing
Súhrnná informácia
z kolektívneho vyjednávania na ŽSR o Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4 ku KZ ŽSR 2021-2023 zo dňa 15.11.2021

         Dňa 15. 11. 2021 sa uskutočnilo kolektívne vyjednávanie na ŽSR k Dodatku č. 3, ktorý predložil zamestnávateľ na riešenie situácie s rekondičnými pobytmi. Vyjednávania sa zúčastnili zástupcovia OZŽ v spolupráci s niektorými súčinnými odborovými organizáciami (OAVD, FPP, NKOS-Ž, SSŽ, OZZŽ, OZ-VSP, FS). Nakoľko v rokoch 2020 a 2021 zamestnávateľ z viacerých príčin nevedel zabezpečiť rekondičné pobyty pre tých zamestnancov, ktorí naň majú nárok na základe Kolektívnej zmluvy, predložili ŽSR návrh na kompenzáciu tohto benefitu. Zamestnávateľ navrhoval jednorázový finančný príspevok, s čím  odborári nesúhlasili, nepovažujú to za adekvátnu náhradu, nakoľko rekondičný pobyt slúži predovšetkým na oddych a regeneráciu a uprednostňujú pre zamestnancov najmä poskytnutie dovolenky na zotavenie.  Nakoniec sa obidve zmluvné strany dohodli na kompromisnom riešení, kedy si zamestnanec môže vybrať medzi dvoma možnosťami :
1.        účasť na rekondičnom pobyte
2.        poskytnutie jedného týždňa voľna s náhradou mzdy a zároveň finančného príspevku v sume 350 eur
Pri výbere účasti na rekondičnom pobyte, tento musí zamestnávateľ poskytnúť najneskôr do 31.12.2022. Pri druhej možnosti bude zamestnancovi vyplatený príspevok v sume 350 eur ešte v tomto roku so mzdou za mesiac november 2021 a čerpanie jedného týždňa plateného voľna si môže zamestnanec uplatniť až do 30.6.2022.  
Táto dohoda sa vzťahuje iba na tých zamestnancov, ktorí mali na rekondičný pobyt nárok v zmysle KZ v rokoch 2020 a 2021.
Zároveň Dodatok č. 3 upravuje aj podmienky osobných prekážok v práci pri účasti zamestnancov pracujúcich v pružnom pracovnom režime na darovaní krvi, aferéze a darovaní ďalších biologických materiálov ( bod 39 KZ).
           Po ukončení vyjednávania o Dodatku č. 3 pokračovalo kolektívne vyjednávanie o  Dodatku č.4 ku KZ ŽSR 2021-2023, ktorý predložilo OZŽ s návrhom na mzdový nárast pre rok 2022. V návrhu žiadame navýšenie objemu na prémie, ktoré sú zmrazené už cca 5 rokov. O jednotnom prémiovom poriadku, na ktorom sme sa nedokázali so zamestnávateľom dohodnúť  bude rozhodovať rozhodca. Ďalej sme navrhli navýšenie tarifných tried pre všetkých zamestnancov a úpravu tarifných tried u vybraných typových profesiách, ktoré neboli pri zmene odmeňovacieho systému správne nastavené.
Zamestnávateľ návrh odmietol s tým, že nemá naviac finančné prostriedky, štátny rozpočet im nedáva možnosť a navrhuje pre rok 2022 opäť nulový nárast bez akéhokoľvek zohľadnenia, či už inflácie alebo rastu minimálnej mzdy. S týmto odborári súhlasiť nemôžu.
Kolektívne vyjednávanie bolo následne prerušené a bude pokračovať 24.11. 2021.   

Ing. Darina Fabuľová, hlavný kolektívny vyjednávač

Dňa 16.12.2021 sa z podnetu zamestnávateľa uskutočnilo štvrté kolo kolektívneho vyjednávania, na ktorom zamestnávateľ ústne predstavil svoju  ponuku na mzdový rast pre rok 2022. Z jeho návrhu vyplynulo, že ušetrené mzdové prostriedky v roku 2021 by mali formou jednorázovej  odmeny vykompenzovať  mzdový nárast v prvom polroku 2022  a až od 1.7.2022 by sa mali navýšiť tarifné mzdy o pevnú čiastku. Tento návrh, ale hlavne jeho  formu odborári neprijali.  Mzdové prostriedky ušetrené v roku 2021 by mali byť vyplatené zamestnancom za rok 2021, a nie ich použiť na rast miezd v roku 2022. Pokiaľ sa neminú bude ich musieť zamestnávateľ  vrátiť  do štátnej kasy a nie je možné ich použiť ani na iný účel. I napriek tomu, že časť takto ušetrených mzdových prostriedkov už zamestnávateľ vyplatil zamestnancom cca v objeme 2 milióny , ostávajú v hre ešte ďalšie 4 milióny. Preto sme požiadali  zamestnávateľa o vyplatenie ušetrených mzdových prostriedkov vo výške minimálne 150 eur so mzdou za december.
Zamestnávateľ odmietol všetky návrhy OC požadované v Dodatku č. 4 vrátane úpravy tarifných miezd tých typových pozícií, ktoré zostali otvorené po roku 2019. Neakceptoval ani zavedenie rizikového príplatku pre práce vo výškach/hĺbkach nad 5 metrov, aj keď po preverení  by sa jednalo o cca 50 tisíc hodín, čo by predstavovalo čiastku cca 40 tisíc eur. Napriek upozorneniu o porušení KZ a Dohody o zaraďovaní zamestnancov do tarifných tried neprejavil záujem o nápravu a my budeme nútení opätovne riešiť situáciu cestou sprostredkovateľa. Otvorený ostáva naďalej Jednotný prémiový poriadok, kde čakáme na verdikt rozhodcu.
V tejto situácii chceme ešte rokovať so zástupcami mimo ŽSR, aby sme využili všetky dostupné možnosti a po dohode kolektívnych vyjednávačov sa uskutoční ešte jedno kolo kolektívneho vyjednávania  v stredu 22. 12. 2021 popoludní.

Kolektívni vyjednávači OZŽ a OC

Dobrá podniková kolektívna zmluva - pevný základ firmy.

Kolektívne vyjednávanie v ZSSK CARGO sa po celý čas viedlo v duchu "čo zamestnanec to oporný pilier firmy". Všetci vieme, že spoločnosť sa už niekoľko rokov zmieta  pod tlakom negatívneho vývoja ekonomiky, recesie v hutníckom priemysle a v neposlednom rade vyčíňaniu pandémie Covid-19. Aj napriek týmto negatívnym vplyvom odborové organizácie v súčinnosti so zamestnávateľom hľadali cestou kolektívneho vyjednávania dohodu na satisfakcii zamestnancov v podobe citeľného mzdového nárastu. Obe strany si plne uvedomujú, že nosnosť našej firmy záleží na pevných a stabilných pilieroch, ktorým sú zamestnanci. Výsledkom bolo to, že dňa 14.12.2021 sa zrodila Podniková kolektívna zmluva ZSSK CARGO pre rok 2022, ktorá obsahuje okrem jednorazovej odmeny v mesiaci apríl až vo výške 400 €, minimálnej prémie/OHZ 50 € pre prevádzkové profesie mesačne aj mzdový nárast do základnej mzdy až do výšky 110 € od októbra 2022. Celkovo boli prerozdelené skoro 3 milióny €.  Nesmieme však zabúdať, že kolektívna zmluva naďalej poskytuje aj ďalšie benefity nad rámec Zákonníka práce, ktoré sú v oveľa vyššej čiastke, ako je mzdový nárast. Musím skonštatovať, že nesmieme na nich zabúdať a brať ich ako samozrejmosť. K 1.12.2021 pracuje vo firme 4382 zamestnancov, priemerná mzda oproti roku 2020 stúpla o 116 € (1186 €).

Slávnostný podpis PKZ 2022 sa konal dňa 16.12.2021 za účasti všetkých členov Predstavenstva ZSSK CARGO a kolektívnych vyjednávačov zástupcov zamestnancov. Predseda predstavenstva Roman Gono  prehlásil, že naďalej má záujem pokračovať pri spoluvytváraní čo najideálnejších podmienok pre svojich zamestnancov. Poďakoval sa všetkým zamestnancom za odvedenú prácu a podotkol, že svojou lojalitou aj oni nesmierne pomáhajú k znovuzrodeniu konkurencieschopnej spoločnosti ZSSK CARGO.

Ako podpredseda OZŽ a predseda Podnikového výboru OZŽ pri ZSSK CARGO spolu so svojimi kolegami z OZŽ a iných odborových organizácií, budeme  na akcionára a príslušných politikov naďalej tlačiť akoukoľvek formou, aby sa podhodnotenie celého štátneho železničného sektora stalo minulosťou.
Na záver patrí moje poďakovanie  kolektívnym vyjednávačom a členom Podnikového výboru  OZŽ pri ZSSK CARGO za celoročne odvedenú prácu.

Obzvlášť  patrí poďakovanie Štefanovi Nagyovi a Michalovi Kyselovi, ktorí sú zároveň členmi skupiny pre odmeňovanie, za plodné myšlienky, podnety, návrhy a prepočty. Práve tie pomohli dosiahnuť vytýčený cieľ.

Peter Pikna

Kolektívne vyjednávanie na ŽSR stále pokračuje
              Dňa 22.12.2021 pokračovalo piatym kolom kolektívne vyjednávanie u zamestnávateľa ŽSR za účasti OZŽ a súčinných odborových organizácií OAVD, NKOS-Ž, OZZŽ, FPP, SSŽ, OZ-VSP a FS. Za stranu zamestnávateľa sa vyjednávania zúčastnili generálny riaditeľ ŽSR a jeho personálny a ekonomický námestníci.
Zamestnávateľ ponúkol oproti minulému návrhu mierne zvýšenú čiastku 35 euro do tarify, ale až od 1.7. 2022 a zároveň vyplatenie odmeny za december z ušetrených mzdových prostriedkov.
Odborári ponuku zamestnávateľa v časti navýšenia tarifných miezd od 1.7.2022 odmietli a žiadali , aby všetky ušetrené mzdové prostriedky boli vyplatené zamestnancom za rok 2021 s tým, že toto nemôže byť považované za akýkoľvek mzdový nárast pre rok 2022.
Odborári následne požiadali zamestnávateľa, aby prehodnotil ich celý návrh, ktorý predložili v upravenej podobe, a to :
       doriešiť 5 typových pozícií, ktoré zostali v záväzku ešte z roku 2019 o navýšenie o 1 tarifnú triedu a zlegalizovať zmeny v tých tarifných triedach, ktoré zamestnávateľ zaviedol bez dohody s odborármi, čím porušil Dohodu o zaraďovaní zamestnancov do nových TT podpísanú v roku 2019,
       doplniť do rizikového príplatku práce vo výškach/hĺbkach nad 5 m
       zvýšenie tarifných tried pre všetkých zamestnancov o 50 euro.
Toto navrhujú od 1. 4. 2022 s tým, že na takýto mzdový nárast  zamestnávateľ má dosť mzdových prostriedkov pridelených z rozpočtu verejnej správy.
Zamestnávateľ si vyžiadal čas na vlastný prepočet a obidve strany sa dohodli na pokračovaní kolektívneho vyjednávania.
Kolektívne vyjednávanie bude pokračovať 28. decembra 2021.

Na záver generálny riaditeľ  ŽSR prisľúbil, že bez ohľadu na kolektívne vyjednávanie budú mať všetci zamestnanci vyplatenú koncoročnú odmenu vo výške 180 euro  z ušetrených mzdových prostriedkov.    

  Kolektívni vyjednávači OZŽ a OC

Informácia
zo šiesteho kola  kolektívneho vyjednávania na ŽSR

              Dňa 28.12.2021 pokračovalo už šiestym kolom kolektívne vyjednávanie u zamestnávateľa ŽSR za účasti OZŽ a súčinných odborových organizácií OAVD, NKOS-Ž, OZZŽ, FPP, SSŽ, OZ-VSP a FS. Kolektívneho vyjednávania sa zúčastnil aj generálny riaditeľ ŽSR.
Zamestnávateľ v úvode urobil prepočet návrhu odborových organizácií, pričom vyhlásil, že na takéto navýšenie nemá dosť mzdových prostriedkov a návrh odmietol.
Odborári prezentovali vo svojom návrhu, že na základe im dostupných materiálov mzdové prostriedky z rozpočtu verejnej správy pre rok 2022  na návrh odborárov sú dostačujúce a uviedli, že rok 2021 bude prvý v histórii železníc, kedy zamestnávateľ ušetrí mzdové prostriedky pridelené zo štátneho rozpočtu, ktoré mohli byť použité pre zamestnancov.
ŽSR následne ponúkli ďalšie navýšenie tarifných tried, a to z 35 na  40 EUR do TT . Odmietol však zvýšenie TT pre vybrané typové pozície.
Po krátkej prestávke odborári návrh zamestnávateľa neprijali, trvajú na svojom návrhu 50 EUR do TT od 1. 4. 2022, zavedenie rizikového príplatku pre práce vo výškach nad 5 m. Pri požiadavke zvýšenia TT o 1 stupeň u vybraných typových pozíciách navrhli ich riešenie posunúť od  1. 7. 2022 s čím zamestnávateľ získa rezervu. Na takéto zvýšenie už sú dostačujúce mzdové prostriedky, čo zamestnávateľ naďalej spochybňuje. Odborári požiadali zamestnávateľa o prepočet obidvoch návrhov. Zároveň navrhli prerušenie kolektívneho vyjednávania a po vzájomnej dohode bude kolektívne vyjednávanie pokračovať         dňa 13. 1. 2022.


  Kolektívni vyjednávači OZŽ a OC

Súhrnná informácia
Kolektívne vyjednávanie na ŽSR je uzatvorené

              Dňa 13. januára 2022 pokračovalo ďalším, už  siedmym  kolom kolektívne vyjednávanie o mzdách pre rok 2022 u zamestnávateľa ŽSR za účasti OZŽ a súčinných odborových organizácií OAVD, NKOS-Ž, OZZŽ, FPP, SSŽ a FS  a na strane ŽSR za účasti personálneho a ekonomického námestníka GR, ako  aj generálneho  riaditeľa ŽSR.
Po niekoľko hodinovom náročnom vyjednávaní sa nakoniec podarilo zmluvným stranám dospieť k dohode a tým je kolektívne vyjednávanie o mzdách pre rok 2022 uzatvorené. Dodatkom č. 4 ku Kolektívnej zmluve ŽSR 2021-2023 je dohodnuté :
       zvýšenie tarifných tried pre všetkých zamestnancov  od
1. 4. 2022 o 45 EUR 
       zavedenie osobitného príplatku od 1.4. 2022 vo výške 0,60 EUR za práce vo výške/hĺbke nad 5 m
       úpravu tarifných tried od 1.7.2022 pre štyri typové pozície nasledovne:
-        traťový robotník- tarifná trieda N03, N04
-        kontrolór trate- tarifná trieda N05,N06
-        vedúci posunu- tarifná trieda N06, N07
-        inšpektor pre školenie- tarifná trieda N11
Zároveň sa dohodlo, že v prípade šetrenia mzdových prostriedkov za rok 2022, tieto budú vyplatené zamestnancom formou jednorázovej odmeny k 31.12.2022.

Hlavný kolektívny vyjednávač OZŽ

Vážení kolegovia, v mene prezidenta AROS Jána Biznára Vás pozývam na protestno - edukačnú akciu spojenú s jazdou a húkaním rušňov členov AROS z Bratislavy-Petržalky do Bratislavy hlavnej stanice a následnou tlačovou konferenciou pre médiá, ktorá sa uskutoční 3.5.2022.

Program akcie:
"        Postupný príchod rušňov jednotlivých členov AROS do Bratislavy-Petržalky okolo 8.00 h.
"        Spájanie rušňov medzi 8.00 a 9:45 h a odchod Rv vlaku č. 30046 pod hlavičkou LTESK o 10.00 h, s pobytom v Bratislave-Novom Meste medzi 10.17 - 10.27 h a predpokladaným príchodom do Bratislavy hlavnej stanice o 10.35 h na 1. nástupište. Máme s prednostom stanice dohodnuté, že rušne ostanú na 1. nástupišti počas celej tlačovky, príp. sa len posunú na 6. nástupište.
"        Po príchode Rv vlaku a priestore pre médiá na fotenie a nakrúcanie nasleduje tlačová beseda AROS od 11.00 h v priestoroch nedávno zrekonštruovanej čakárne so vstupom z 1. nástupišťa. Čakáreň bude pre verejnosť uzavretá od 7.00 h do konca tlačovky a až kým ju zamestnanci ŽSR neuvedú do pôvodného stavu. Rozhlas pre cestujúcich bude vypnutý.
"        Tlačovú besedu bude moderovať p. Viera Krúpová z DIVYD Media a dôvody, zámer a ciele akcie odprezentujú Ján Biznár a Patrik Benka (prezentácia v prílohe), ktorí budú za stolom v strede a pri dvoch bočných stoloch budú sedieť zástupcovia (jeden za podnik) členov AROS, ktorí budú v prípade konkrétnej špecifickej otázky týkajúcej sa ich podniku (prepráv tovarov ap.) k dispozícii pre novinárov a hlavne budeme všetci spolu ako AROS. Je možné, že budeme počas tlačovky stáť, ešte sa rozhodneme na mieste. Samozrejme ste vítaní aj viacerí za každý podnik, Vám som volal, aby sme dali vyrobiť menovky s Vašimi menami.
"        O 11.55 h máme dohodnuté húkanie všetkých rušňov na celom Slovensku, aby sme upozornili, že na seriózne riešenie problémov nielen nákladnej železničnej dopravy je už najvyšší čas - o päť dvanásť.
Všetkých Vás prosím o príchod na 1. nástupište okolo 10.30 h, aby sme videli aj príchod rušňov.

S pozdravom
Ing. Patrik Benka
Výkonný riaditeľ / Chief Executive Officer

OZŽ GROUP
Informácia z pracovného stretnutia k aktuálnym témam v železničnom sektore

       Z iniciatívy zástupcov zamestnancov, ktorí sú združení v odborových organizáciách pôsobiacich v železničnom sektore, ODBOROVÉ ZDRUŽENIE ŽELEZNIČAROV (OZŽ), FEDERÁCIE STROJVODCOV (FS) a ODBOROVÁ ASOCIÁCIE VÝPRAVCOV A DISPEČEROV (OAVD), sa konalo pracovné stretnutie k aktuálnym témam v železničnom sektore. Podnetom bola ostatná odvetvová tripartita MDV SR, kde zostalo mnoho nezodpovedaných otázok zo strany Ministerstva financií SR a ÚHP. Stretnutie sa uskutočnilo dňa 6.6.2022 za účasti:
MDV SR: minister dopravy a výstavby Andrej Doležal a štátny tajomník Jaroslav Kmeť;
MF SR: štátny tajomník Marcel Klimek a vedúci oddelenia dopravných projektov Rastislav Farkaš;
ZSSK CARGO: predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Roman Gono a člen predstavenstva a riaditeľ Úseku služieb ŽKV Ľubomír Kuťka;        
ZSSK: predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Roman Koreň a podpredseda predstavenstva a riaditeľ Úseku prevádzky Ján Lukáč;
ŽSR: námestník generálneho riaditeľa pre prevádzku Milan Kubíček a námestník generálneho riaditeľa pre ekonomiku Peter Bagin;
OZŽ: predseda František Zaparanik, 1. podpredseda Peter Hoffman a podpredseda Ľubomír Kopka;
FS: prezident Dušan Kaša;
OAVD: prezident Jozef Chovanec a predseda Republikovej rady František Demko;
Organizačno-technické zabezpečenie: Anna Poliaková OZŽ.
Prítomní diskutovali o súčasnom stave v železničnom sektore. Zástupcovia MF SR deklarovali nedostatok finančných prostriedkov. Problém vidia v Zákone o štátnom rozpočte a v rozpočtových pravidlách.
Zástupcovia železničných podnikov upozornili na objemovo rovnakú dotáciu už mnoho rokov a vo výhľade budúcnosti klesajúci trend týchto dotácií. Informovali, že využívajú všetky možnosti zabezpečenia prevádzky.
Napriek tomu ZSSK eviduje rozdiel v hospodárení 24 mil. Eur v rámci uzatvorenej Zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme na rok 2022. Pri jej nedofinancovaní hrozí v druhom polroku 2022 rušenie veľkého počtu vlakov. Okrem toho, rastúce náklady (energia, nafta a pod.) spôsobujú ďalšie prehlbovanie nekrytých prostriedkov.
ŽSR potrebuje na dofinancovanie bežnej prevádzky 35 mil. Eur, na dofinancovanie odloženej údržby je potrebných ďalších minimálne 30 mil. Eur a na zabezpečenie vyrovnaného hospodárenia je potrebných 72 mil. Eur. Problémom je aj zvyšovanie cien, napríklad ročný rozdiel oproti plánovaným nákladom na elektrickú energiu a plyn je odhadovaný cca vo výške 60 mil. Eur v roku 2022.
ZSSK CARGO vidí problém v úhrade za dopravnú cestu, kde zvyšovanie znamená stratu tržieb a trás prepravy, nakoľko externí prepravcovia využijú lacnejšie a lepšie podmienky v okolitých štátoch.
Minister dopravy, v rámci diskusie, preukázal podrobnú znalosť problematiky a uistil prítomných, že hľadá zdroje či už na úrovni MDV SR alebo aj MF SR. K návrhu nového GVD ubezpečil prítomných, že nový GVD podpíše len v prípade, keď bude podložený všetkými reálnymi podkladmi, budú odstránené všetky chyby, ktoré obsahuje a zároveň bude vyhodnotený ako prospešný.
Zástupca MF SR uviedol, že všetky podnety na zlepšenie súčasnej situácie v železničnom sektore prednesie ministrovi financií.
Odborové centrály požadujú v termíne do 15.6.2022 informáciu o spôsobe riešenia prerokovaných tém. V prípade absencie takejto informácie sa odborové centrály obrátia na predsedov koaličných strán, kde ich budú informovať o súčasnom stave v železničnom sektore a požadovať urýchlenie riešenia v stabilizácii a rozvoji železničných podnikov.

Zasadnutie Oblastnej rady OZŽ pri OR Trnava

Dňa 17.8.2022 sa uskutočnilo v zmysle plánu činností OZŽ a OR Trnava zasadnutie Oblastnej rady OZŽ pri OR Trnava. Zasadnutie sa uskutočnilo na základe Pozvánky OR Trnava za účelom spoločného rokovania, s programom: 1.) Úvod a oboznámenie s programom rokovania OR OZŽ pri OR Trnava, 2.) Vyhodnotenie KZ ŽSR za OR Trnava za prvý polrok 2022, 3.) Správa o plnení hlavných úloh zamestnávateľa v zmysle KZ ŽSR, 4.) Rôzne.
Zasadanie OR OZŽ pri OR Trnava začalo o pol hodinu skôr ako sa začalo rokovanie so zástupcami vedenia OR Trnava, kde si členovia OR OZŽ pri OR Trnava prebrali organizačné zabezpečenie, zmeny a informácie potrebné k rokovaniu, informácie a úlohy zo sekcií OZŽ, PV OZŽ pri ŽSR, Predstavenstva GR OZŽ a informáciu o kolektívnom vyjednávaní (Podanie návrhu dodatku KZ na roky 2021 - 2023).
V druhom bode, po oficiálnom privítaní námestníkom OR Trnava Ing. Františkom Jablončíkom, predstavení predsedu PV OZŽ pri ŽSR Ing. Petra Hoffmana a podpredsedu PV OZŽ pri ŽSR Mariana Kubinca, predsedom OR OZŽ pri OR Trnava Jozefom Janechom, zástupcovia ÚS - RP ĽZ Trnava, zastúpení vedúcou regionálneho pracoviska ÚS ĽZ Trnava JUDr. Martinou Jurišovou, vedúcou odd. ÚS - RP ĽZ Trnava pre odmeňovanie Bc. Adrianou Šišanovou, vedúcim technologického odd. OR Trnava Štefanom Čapkovičom rokovali v zmysle predloženého a navrhnutého ďalšieho programu. JUDr. Martina Jurišová informovala po jednotlivých bodoch a článkoch o plnení KZ ŽSR za OR Trnava za prvý polrok 2022.
Zúčastnení diskutovali o jednotlivých pripomienkach už zapracovaných do jednotlivých bodov vyhodnotenia KZ, ako i o doplnených pripomienkach OZŽ. Najviac pripomienok bolo k pracovnému prostrediu, OOPP, rekondičným pobytom, ale i k odmeňovaniu zamestnancov, stravovaniu a občerstveniu. Vo väčšine prípadov sme narazili na nedostatok finančných prostriedkov. Taktiež pri OOPP sa namiesto reklamácií používajú poškodenky, ktoré odoberajú finančné prostriedky OR Trnava. Po prerokovaní plnenia KZ ŽSR sa zástupcovia zamestnávateľa a zástupcovia zamestnancov dohodli na znení plnenia - neplnenia KZ ŽSR za prvý polrok 2022.
V ďalšom bode JUDr. Martina Jurišová a Bc. Adriana Šišanová informovali zúčastnených o vývoji zamestnanosti na OR Trnava, o počte a dôvode skončenia pracovného pomeru, o počte a funkciách novoprijatých zamestnancoch, o voľných pracovných miestach. Najväčší počet chýbajúcich zamestnancov je na ŽST Bratislava východ (viac ako 50).
Ďalej informovali o nadčasovej práci (vyššia oproti prvému polroku 2021), ktorá bola hlavne z dôvodu nedostatku zamestnancov. O mzdovom vývoji (jednotlivé zložky mzdy) v rámci OR Trnava. V bode rôzne prebiehala diskusia jednotlivých členov OR OZŽ pri OR Trnava s vedením OR Trnava a  zástupcami ÚS - RP ĽZ Trnava.
Členovia OR OZŽ pri OR Trnava si ďalej rozobrali závery rokovania so zástupcami zamestnávateľa. Schválili Štatút OR OZŽ pri OR Trnava pre ďalšie obdobie. Zvolili za predsedu OR OZŽ pri OR Trnava Jozefa Janecha,  podpredsedu OR OZŽ pri OR Trnava Róberta Višvádera a taktiež predsedníctvo OR OZŽ pri OR Trnava.
I napriek dovolenkovému obdobiu sa zasadnutia OR OZŽ pri OR Trnava zúčastnila výrazná väčšina jej členov, za čo im patrí poďakovanie.

Jozef Janech, predseda OR OZŽ pri OR Trnava

       V mesiaci september 2022 sa uskutočnili medzinárodné majstrovstvá železničiarov USIC v rybolove. Zápolenie ôsmich zúčastnených krajín Slovensko, Česká republika, Nemecko, Bulharsko, Francúzsko, Luxembursko, Anglicko a Poľsko  sa tentokrát konalo v Českej republike v meste Přerov. Slovensko reprezentované zamestnancami štátnych železničných firiem ZSSK CARGO (Slavomír Oreško, Zsolt Balasi, Ladislav Pollák) a ŽSR (Marcel Čampiš, Michal Čampiš, Miroslav Knieteľ) sa zúčastnilo na USIC - rybolov prvý krát. Napriek tomu, že naši športovci sa ako tím nikdy spoločne pred tým nestretli, dosiahli krásne 5. miesto, začo im patrí srdečné poďakovanie. Poďakovanie patrí aj vedeniu ZSSK CARGO, ŽSR   za ich celkovú podporu súťaže. Som nesmierne rád, že zamestnanci aj popri svojej neľahkej práci železničiara  robia firmám dobré meno nie len svojou kvalitne odvedenou prácou, ale aj dobrými športovými výkonmi.

Peter Pikna, podpredseda OZŽ

Bratislava 23. novembra (TASR) - Železničná spoločnosť Cargo Slovakia (ZSSK Cargo) dokončila kolektívne vyjednávanie so zástupcami zamestnancov a v stredu podpísali novú kolektívnu zmluvu na roky 2023 a 2024. Obe strany sa v období poznačenom vysokou infláciou zamerali predovšetkým na mzdový nárast pre zamestnancov a stabilitu na budúce obdobie. TASR o tom informovala riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa ZSSK Cargo Silvia Kuncová.

Dlhodobou stratégiou je podľa spoločnosti udržať si kvalitných a dobre motivovaných zamestnancov, k čomu je nevyhnutné zodpovedajúce mzdové ohodnotenie. "Pre všetkých zamestnancov ZSSK Cargo sme dohodli navýšenie základných miezd o 150 eur s účinnosťou od 1. júla 2023. Zároveň sa dohodla aj jednorazová odmena a ďalšie benefity v prospech všetkých zamestnancov už začiatkom roka 2023. Nárast osobných nákladov na zvýšenie miezd bude predstavovať ročne viac ako 10 miliónov eur pre našu spoločnosť," priblížil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK Cargo Roman Gono.

Spoločnosť má momentálne 4040 zamestnancov a ročné osobné náklady predstavujú 85 miliónov eur. Z toho tvoria benefity dohodnuté v podnikovej kolektívnej zmluve nad rámec Zákonníka práce sumu viac ako 5 miliónov eur ročne. Najviac z toho je pritom smerovaných na vyplatenie formou rôznych príplatkov, ktoré slúžia ako kompenzácia pri sťažených pracovných podmienkach zamestnancov a výkone odbornejších činností, vykonávaní nadčasovej práce. Medzi najvýznamnejšie patria tiež odmeny pri odchode do dôchodku a životných jubileách, či napríklad náhrady príjmu počas práceneschopnosti.

"Uzatvorenie kolektívnej zmluvy na dvojročné obdobie prináša obidvom zmluvným stranám, ale najmä zamestnancom istotu citeľného mzdového nárastu. Ak by sa guvernérom Národnej banky Slovenska potvrdila predpovedaná recesia slovenskej ekonomiky v roku 2023 a podniková kolektívna zmluva by bola uzatvorená len na jeden rok, bolo by veľmi obťažné kolektívne vyjednávať o mzdovom náraste na rok 2024," zhodnotil Peter Pikna, predseda Podnikového výboru Odborového združenia železničiarov (OZŽ) pri ZSSK Cargo a člen Dozornej rady spoločnosti.

Zároveň dodal, že ako hlavný kolektívny vyjednávač a zástupca zamestnancov si váži ústretovosť predstavenstva ZSSK Cargo, kolektívnych vyjednávačov zástupcov zamestnávateľa a súdržnosť odborových organizácií pri dohodnutí Podnikovej kolektívnej zmluvy na roky 2023 a 2024.

Od 1.1.2023, spúšťame pre členov OZŽ nový benefit - cestovné poistenie.  V cene poistenia za 18,- eur /na rok,  sú okrem nášho člena automaticky poistení aj rodinní príslušníci (osoby žijúce v spoločnej domácnosti tzn. 1x člen + 1x dospelý + 5x dieťa do 18r. ). Táto poistka je zároveň aj pre našich dôchodcov vek poistenia -  do 74 r. vrátane.

V priebehu januára 2023, vám zašleme IBAN (bude účet v ČSOB), kde budete zasielať platby, podľa priložených pokynov.

   Po uzavretí poistenia, zaslania vyplneného formulára (príloha 2) + platby na účet ( 1x mesačne - súhrnne za celý mesiac ), poistený člen už bude komunikovať priamo s poisťovňou, alebo kontaktnou osobou Finportalu (nateraz je kontaktnou osobou  za Finportal pre servis členov pani Barbora Barincová, barborka.barincova@gmail.com, tel.č. 0944 322 416 ).

https://drive.google.com/drive/folders/1lEpdN-4EnBuRCKSjZMdcp-2swun3Hjdo?usp=sharing