ODBOROVÉ ZDRUŽENIE ŽELEZNIČIAROV
OZŽ radíBenefity KZ nad ZP

klik na logoDovolenka
Pomocná ruka od OZŽ
Zmena od 1.1.2016
Podporný fond - ukončenie
Záťaž teplom na pracoviskách
TOPlisthttps://drive.google.com/drive/folders/15sExd8TSRnusFxZhbFkBwhh5-fyWsTqP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15sExd8TSRnusFxZhbFkBwhh5-fyWsTqP?usp=sharing
Súhrnná informácia
z kolektívneho vyjednávania na ŽSR o Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4 ku KZ ŽSR 2021-2023 zo dňa 15.11.2021

         Dňa 15. 11. 2021 sa uskutočnilo kolektívne vyjednávanie na ŽSR k Dodatku č. 3, ktorý predložil zamestnávateľ na riešenie situácie s rekondičnými pobytmi. Vyjednávania sa zúčastnili zástupcovia OZŽ v spolupráci s niektorými súčinnými odborovými organizáciami (OAVD, FPP, NKOS-Ž, SSŽ, OZZŽ, OZ-VSP, FS). Nakoľko v rokoch 2020 a 2021 zamestnávateľ z viacerých príčin nevedel zabezpečiť rekondičné pobyty pre tých zamestnancov, ktorí naň majú nárok na základe Kolektívnej zmluvy, predložili ŽSR návrh na kompenzáciu tohto benefitu. Zamestnávateľ navrhoval jednorázový finančný príspevok, s čím  odborári nesúhlasili, nepovažujú to za adekvátnu náhradu, nakoľko rekondičný pobyt slúži predovšetkým na oddych a regeneráciu a uprednostňujú pre zamestnancov najmä poskytnutie dovolenky na zotavenie.  Nakoniec sa obidve zmluvné strany dohodli na kompromisnom riešení, kedy si zamestnanec môže vybrať medzi dvoma možnosťami :
1.        účasť na rekondičnom pobyte
2.        poskytnutie jedného týždňa voľna s náhradou mzdy a zároveň finančného príspevku v sume 350 eur
Pri výbere účasti na rekondičnom pobyte, tento musí zamestnávateľ poskytnúť najneskôr do 31.12.2022. Pri druhej možnosti bude zamestnancovi vyplatený príspevok v sume 350 eur ešte v tomto roku so mzdou za mesiac november 2021 a čerpanie jedného týždňa plateného voľna si môže zamestnanec uplatniť až do 30.6.2022.  
Táto dohoda sa vzťahuje iba na tých zamestnancov, ktorí mali na rekondičný pobyt nárok v zmysle KZ v rokoch 2020 a 2021.
Zároveň Dodatok č. 3 upravuje aj podmienky osobných prekážok v práci pri účasti zamestnancov pracujúcich v pružnom pracovnom režime na darovaní krvi, aferéze a darovaní ďalších biologických materiálov ( bod 39 KZ).
           Po ukončení vyjednávania o Dodatku č. 3 pokračovalo kolektívne vyjednávanie o  Dodatku č.4 ku KZ ŽSR 2021-2023, ktorý predložilo OZŽ s návrhom na mzdový nárast pre rok 2022. V návrhu žiadame navýšenie objemu na prémie, ktoré sú zmrazené už cca 5 rokov. O jednotnom prémiovom poriadku, na ktorom sme sa nedokázali so zamestnávateľom dohodnúť  bude rozhodovať rozhodca. Ďalej sme navrhli navýšenie tarifných tried pre všetkých zamestnancov a úpravu tarifných tried u vybraných typových profesiách, ktoré neboli pri zmene odmeňovacieho systému správne nastavené.
Zamestnávateľ návrh odmietol s tým, že nemá naviac finančné prostriedky, štátny rozpočet im nedáva možnosť a navrhuje pre rok 2022 opäť nulový nárast bez akéhokoľvek zohľadnenia, či už inflácie alebo rastu minimálnej mzdy. S týmto odborári súhlasiť nemôžu.
Kolektívne vyjednávanie bolo následne prerušené a bude pokračovať 24.11. 2021.   

Ing. Darina Fabuľová, hlavný kolektívny vyjednávač