Zasadnutie Rady sekcií 11 a 18

V dňoch 22. a 23. februára 2016 v penzióne Rosnička v Kraľovanoch sa uskutočnilo rokovanie Rady sekcií 11 a 18. Pozvanie prijal a rokovania sa zúčastnil predseda OZŽ Mgr. František Zaparanik. Rokovanie viedol podpredseda OZŽ Bc. Ľudevít Mikloš.
Prvý deň prebehla diskusia na tému Sociálny fond ZSSK CARGO, ZSSK a ŽSR. V ďalšom bode sa rada zaoberala prenosom informácií pred a po rokovaniach zložiek OZŽ. Bc. Ľudevít Mikloš priamo a kriticky poukázal na dôvody a príčiny zlyhávania prenosu informácií na rôznych úrovniach OZŽ. V rôznom boli členovia informovaní o situácii v Doplnkovej dôchodkovej spoločnosti STABILITA, a.s.
Druhý deň bol venovaný vnútro odborovej činnosti a diskusii s členmi Predstavenstva OZŽ. Veľmi dôležitým bodom bola aj informácia o novom poistení za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom povolania zamestnávateľovi pre všetkých členov OZŽ, ktoré bude vychádzať cca 12 euro ročne a výška poistnej sumy bude od 4 000 euro. Tento výhodný benefit bude len pre členov OZŽ. Riešili sa aj problémy členov OZŽ, ktorí sa na členov Rady obrátili a požiadali o ich riešenie. Členovia Rady sekcií 11 a 18 sa aktívne zapájali do diskusie a vzájomne si vymieňali svoje skúsenosti.Zasadala Športová komisia OZŽ
Pod vedením predsedu OZŽ Mgr. Františka Zaparanika zasadala Športová komisia OZŽ, dňa 18. februára 2016 v Bratislave za účasti zástupcov firiem pôsobiacich na železnici: Ing. Soni Kubincovej - vedúcej oddelenia odmeňovania a kolektívneho vyjednávania ORĽZ Železníc Slovenskej republiky, Mgr. Jozefa Luhu - riaditeľa odboru riadenia ľudských zdrojov Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. a Mgr. Imricha Slobodu - riaditeľa odboru riadenia ľudských zdrojov Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s.
Predseda OZŽ poďakoval všetkým členom športovej komisie za vykonanú prácu v oblasti športu za minulý rok, ako aj zástupcom železničných firiem za prístup a pomoc pri spoluorganizovaní a spolufinancovaní športových podujatí.
Vyzdvihol spoluprácu s firmami, ktorá je zakotvená aj v kolektívnych zmluvách a následne uzatvorených dohodách o spoločnom organizovaní a financovaní športových akcií USIC.
Zástupcovia firiem vo svojich vystúpeniach podporili snahu OZŽ organizovať športové podujatia pre zamestnancov. Deklarovali, že budú i naďalej vytvárať podmienky pri zabezpečovaní športového vyžitia svojich zamestnancov a všetkých akcií organizovaných OZŽ pre zamestnancov.
Športová komisia zhodnotila svoju činnosť a všetky športové akcie, ktoré boli naplánované v roku 2015. Schválila plán športových akcií USIC na rok 2016, ako aj ich organizačné a finančné zabezpečenie. Zobrala na vedomie aktuálne informácie z medzinárodnej športovej organizácie železničiarov USIC a plán majstrovstiev do roku 2020.


Aktuality OZŽ - archív
Milí kolegovia.

Podporte európsku občiansku iniciatívu “Spravodlivá doprava v Európe“ - Rovnaké zaobchádzanie pre všetkých pracovníkov v doprave.

Legislatívne a nelegislatívne návrhy na zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže a rovnaké zaobchádzanie s pracovníkmi v rôznych druhoch dopravy. Cieľom európskej iniciatívy občanov s názvom „Spravodlivá doprava v Európe“ je skoncovať s neprijateľnými obchodnými postupmi, ktorých výsledkom je sociálny a mzdový dumping. Vyzývame Európsku komisiu, aby zabezpečila spravodlivú hospodársku súťaž v rôznych druhoch dopravy a zaručila rovnaké zaobchádzanie s pracovníkmi (pokiaľ ide o zásady rovnakého odmeňovania a pracovné podmienky), nezávisle od krajiny pôvodu.

Podpísať ju môžete TU: https://sign.fairtransporteurope.eu/
A pridať sa môžete aj na facebook TU: https://goo.gl/n6SvMz

Organizuje Európska federácia pracovníkov dopravy.
Rokovanie Snemu Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky.
Zástupcovia Odborového združenia železničiarov Mgr. František Zaparanik, Bc. Anton Andel, Ing. Darina Fabuľová, Peter Pikna, Bc. Božena Vytřísalová a Mgr. Zita Verčíková sa dňa 24. februára 2016 zúčastnili rokovania Snemu Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky. V rámci programu boli prerokované body: prezentácia činnosti KOZ SR, vyhodnotenie hlavných úloh KOZ SR, čerpanie rozpočtu KOZ SR za rok 2015, návrh rozpočtu VIII. zjazdu KOZ SR, ktorý sa bude konať 11.a 12. 11. 2016, organizačné zabezpečenie verejného zhromaždenia občanov - 1. máj 2016, ktorý sa bude konať v Žiline - zámok Budatín. Snem sa zaoberal aj blížiacimi parlamentnými voľbami , ktoré sa budú konať 5. marca 2016. Členovia Snemu mali k dispozícii analýzu volebných programov vybraných politických strán. Po diskusii bolo prijaté vyhlásenie členov Snemu KOZ SR, ktoré vyzýva odborárov k účasti na parlamentných voľbách.

                                                               Mgr. František Zaparanik
                                                                          predseda OZŽZasadnutie Podnikového výboru pri ZSSK

V zmysle stanov OZŽ zorganizoval Bc. Ľudevít Mikloš 11. zasadnutie PV OZŽ pri ZSSK, ktoré sa uskutočnilo dňa 24. februára 2016 v Bratislave. Pozvanie prijali zástupcovia zamestnávateľa: Ing. Ľubomír Húska - Podpredseda predstavenstva ZSSK a Riaditeľ úseku ekonomiky, Mgr. Jozef Luha - riaditeľ Odboru riadenia ľudských zdrojov a Ing. Jaroslav Mikloš - vedúci OIK. Hostia informovali členov podnikového výboru o vývoji zamestnanosti, mzdových podmienok a využívania fondu pracovného času v roku 2015, o vývoji v oblasti BOZP, OOPP a úrazovosti v ZSSK v roku 2015, o predbežnom  hospodárskom výsledku ZSSK v roku 2015, o pláne na rok 2016 ako aj o pláne mzdových nákladov pre jednotlivé úseky ZSSK na rok 2016.
Predseda PV OZŽ pri ZSSK Bc. Ľudevít Mikloš poskytol informácie o činnosti predsedníctva PV. O novom poistení za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom povolania zamestnávateľovi pre všetkých členov OZŽ, ktoré bude vychádzať cca 12 euro ročne a výška poistnej sumy bude od 4 000 euro informoval pozvaný 1. podpredseda Bc. Anton Andel.
Konkrétne údaje o poskytnutých informáciách zamestnávateľa si môžu členovia OZŽ vyžiadať od svojich predsedov ZO, ktorí budú informovaní od príslušných členov podnikového výboru.

                                                                                                                                                                                  
                                                                                 Igor Maček


Výzva Snemu KOZ SR členskej základni k parlamentným voľbám 2016
Záujmom odborov je dôsledná obhajoba práv a záujmov zamestnancov. KOZ SR odmieta všetky pokusy o obmedzenie alebo odstránenie dosiahnutých práv, zníženie úrovne ochrany zamestnancov alebo ich životného štandardu.
Ambíciou KOZ SR je aktívne participovať na zlepšovaní pracovnoprávnej ochrany, ktorá bude zaručovať zamestnancom dostatočnú mieru ochrany priamo zo zákona a dôstojné pracovné podmienky, najmä spravodlivé mzdy a platy, bezpečnú prácu, rovnaké zaobchádzanie, odborný a profesijný rast a umožňovala im zosúladiť ich pracovný a rodinný život.
KOZ SR preto vyzýva svojich členov k účasti na marcových parlamentných voľbách a verí, že svoj hlas dajú tej politickej strane, ktorá vo svojom prístupe k sociálnej politike kladie dôraz predovšetkým na aktívnu ochranu občanov štátu, garanciu udržania doposiaľ dosiahnutých štandardov vo všetkých oblastiach života, stability Slovenska a výrazného sociálneho zmieru.
Preto voľme istotu a stabilitu, voľme sociálny charakter štátu! Voľme tých, ktorí v spolupráci s odbormi prispievajú k modernému spravovaniu spoločnosti na základe sociálnej spravodlivosti a solidarity.
Sociálna, ekonomická, ale aj nemenej dôležitá politická stabilita vytvára vhodné podmienky na ochranu zamestnancov, na zabezpečenie rastu životnej úrovne a sociálnych istôt obyvateľstva.


Poistenie zodpovednosti

ZV OZŽ pri Rušňovom depe Spišská Nová Ves dňa 19.2.2016 prijal uznesenie, že ZO OZŽ pri RD SNV uzavrie a uhradí ročné ,,poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu  spôsobenú v súvislosti s výkonom povolania zamestnávateľovi,, každému členovi ZO OZŽ pri RD SNV vybraných profesií (rušňovodič, vozmajster, vlakvedúci, referentský vodič, sústružník atď.).

Kontakt: Peter Pikna, pikna@ozz.sk, 0907 978 481

                                                                                                                                            Peter Pikna
                                                                                                                                     predseda ZO OZŽ


Vyhodnocovanie plnenia Kolektívnej zmluvy ZSSK v roku 2015 sa blíži k svojmu záveru. V stredu 02. 03. 2016 sa členovia Predsedníctva PV OZŽ pri ZSSK Bc. Mikloš, Ing. Janota a p. Pikna zúčastnili vyhodnotenia KZ na Úseku prevádzky a Úseku služieb.
Zástupcovia zamestnancov mali výhrady k vystrojovaniu zamestnancov rovnošatami, k pomalej rádiofikácii (problém z rádiofikáciou je potrebné riešiť aj so ŽSR), k vybaveniu a stavu pohotovostných miestností, k poskytovaniu OOPP (protišmyková obuv a dva páry topánok pre vybrané profesie) a k pracovným podmienkam na hnacích vozidlách.
Vyhodnotenie kolektívnej zmluvy za celú ZSSK sa uskutoční v polovici marca 2016.
                                                                                                                                                       Ľudevít Mikloš

Dňa 3.3.2016 sa uskutočnilo pracovné stretnutie uvoľnených funkcionárov OZŽ so spoločnosťou, ktorá bude zabezpečovať pre členov OZŽ poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateľovi pri výkone povolania. Na tomto stretnutí sme boli podrobne informovaní o podmienkach a organizačnom zabezpečení poistenia. Boli vysvetlené rôzne situácie poistných udalostí. Po doplnení a dopracovaní základných materiálov budú následne zaslané na základné organizácie.
                                                                                       Anton Andel


Dňa 4.3.2016 sa v žst. Poprad-Tatry konalo pracovné stretnutie zamestnancov SPS Košice vysunuté pracovisko Poprad s vedením SPS k problematike zmeny turnusov a presun zamestnancov do Košíc k 1.4.2016. Stretnutia sa zúčastnili prednosta SPS Ing. Miroslav Hricko, vedúci prevádzky Ing. Pavol Bryndza, Ing. Monika Nigutová /turnusár/, podpredseda ZV OZŽ Poprad-Tatry Monika Štupáková, za PV ZSSK Magdaléna Pikovská a Jozef Hlavatý. Dohodli sme sa na ďalšom pracovnom stretnutí, ktoré sa uskutočni  14.3.2016 o 10.00 hod. v tých istých priestoroch.

                                                                                                                                                             Magdaléna Pikovská

Vedenie Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. sa dňa 7.3.2016 stretlo na pracovnom rokovaní so zástupcami Odborového združenia železničiarov a Federácie vlakových čiat. Predmetom rokovania bola informácia, že zamestnávateľ pripravuje v spolupráci so zamestnancami prvého kontaktu v TB Prešov a Košice, ako aj vlakovými čatami z SP Bratislava, projekt "STAFFINO". Jedná sa o hodnotenie kvality poskytovaných služieb zákazníkmi (cestujúcimi) prostredníctvom internetovej aplikácie. Prvé rokovanie so zamestnancami prvého kontaktu a vedením ZSSK sa uskutoční dňa 9.3.2016 v TB Prešov, v čase od 14.00 - 16.00 hod. a v TB Košice od 10.00 - 12.00 hod. aj za účastí zástupcov príslušných odborových organizácií. Na uvedenom rokovaní bude vysvetlený spôsob a výhody zavedenia projektu.

                                                               Mgr. František Zaparanik
                                                                            predseda OZŽ

Čo je Staffino ...

Uznanie pre zamestnancov zlepší ich výkon.
Štúdie potvrdzujú, že výkon zamestnanca úzko súvisí s tým, či v práci cíti uznanie alebo nie. Napriek tomu iba 14% spoločností využíva nástroj, ktorý pomáha rozlišovať medzi zamestnancami a dokáže oceniť tých najlepších. Aj vaši ľudia môžu byť v práci lepší a pomôcť tak skvalitniť vaše služby. Získajte pre nich feedback a ocenenie priamo od vašich zákazníkov. Cez Staffino.

Stretnutie štyroch závodných výborov.

Dňa 7 a 8.3.2016 v rekreačnom a školiacom stredisku povodia Hrona na Ružinej sa stretlo 17 zástupcov závodných výborov  OZŽ a to ZV prevádzky, údržby a Železničnej polikliniky Zvolen, ZV STP Fiľakovo, ZV RD Plešivec a ZV vysunuté pracovisko Lučenec.
Hlavnou témou bola informácia o novom produkte škodovej poistky, ktorá je určená len pre členov OZŽ. Ďalej sme diskutovali o činnosti našej sekcie 12, nadchádzajúcom zjazde OZŽ a činnosti v našich ZO. Pomocnú ruku nám podal  inšpektor OZŽ BOZP Mgr. Igor Maček, ktorý zhodnotil svoju prácu v OZŽ. Vypočul si naše problémy, k niektorým  zaujal stanovisko aj s možným riešením. Druhým naším hosťom bol právnik OZŽ JUDR. Štefan Baláž, ktorý sa tiež prítomným predstavil a hneď si nás všetkých otestoval zo základných pracovno-právnych vzťahov medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Vyhodnotenie testu dopadlo veľmi dobre. Bol nápomocný všetkým prítomným pri riešení ich problémov, podal  informácie a pomocnú ruku.
Zúčastnení sa zhodli na tom, že naše stretnutie splnilo v plnej miere svoj účel a navrhli, aby sa stretnutie v takomto zložení zopakovalo aj v roku 2017 pred VIII. zjazdom OZŽ.

Slavomír Horánsky, uvoľnený, región Zvolen


Prvé stretnutie pracovnej skupiny.

Dňa 9.3.2016 sa v zasadacej miestnosti OZŽ  uskutočnilo prvé  pracovné stretnutie odborových centrál pôsobiacich pri ZSSK CARGO. 13 odborových centrál  na podnet Podnikového výboru OZŽ pri ZSSK CARGO vytvorilo pracovnú skupinu, ktorá sa bude zaoberať zmenou v odmeňovaní zamestnancov ZSSK CARGO v novej PKZ 2017. PV OZŽ ďalej navrhol OC, aby bol oslovený nestranný externý konzultant, ktorý bude mať iný uhol pohľadu na riešenie danej problematiky odmeňovania. Systém odmenňovania v ZSSK CARGO je už pre zamestnancov  nemotivujúci. Oslovili sme firmu BKS Úspech, s. r. o., ktorá prijala našu požiadavku a hneď na prvom sedení bolo prekonzultovaných niekoľko téz a možných zmien. Ďalšie stretnutie  sa bude konať 23. -24.3.2016 vo Zvolene.    

Peter Pikna

Myslíme aj na odborný dorast.

Pracovná skupina pre koordináciu rozvoja odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce v rezorte dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR sa stretla dňa 9. 3. 2016 v zasadacej miestnosti Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Odborové združenie železničiarov v tejto rezortnej pracovnej skupine zastupuje Asociáciu odborových zväzov dopravy, pôšt a telekomunikácií v osobe podpredsedu OZŽ Bc. Ľudevíta Mikloša.
Zástupkyňa Združenia samosprávnych krajov SK8 informovala prítomných o plánovaní výkonov pre prvé ročníky stredných škôl. Zástupca Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR informoval o činnosti Rady zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania. Prítomní sa oboznámili s prezentáciou firmy JA Slovensko "Príprava pre trh práce v nadväznosti na odborné vzdelávanie v rezorte". Prizvaní zástupcovia stredných odborných škôl sa vyjadrili k aktuálnym problémom v odbornom vzdelávaní a príprave v rezorte dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. V neposlednom rade sa pracovná skupina zaoberala propagáciou odborného vzdelávania a prípravy, súčasnými a plánovanými aktivitami.

Spracoval Bc. Ľudevít Mikloš


Koberec v kancelárii 2. poschodie
Nadmerný prach a hluk v Košiciach
V súvislosti so začatými stavebnými prácami v administratívnej budove na Železničnej 1, Košice nastali pre pracujúcich zamestnancov nepríjemnosti v podobe prachu a hluku. Pri týchto prácach nastáva nielen nepríjemný hluk, ale aj všadeprítomná vrstva prachu, ktorá nielen znepríjemňujú prácu, ale niekedy doslova bráni výkonu práce. Danou problematikou a možným riešením sa zaoberá predsedkyňa ZO OZŽ pri OTŽ Katarína Pisková a inšpektor BOZP OZŽ Igor Maček.
Peter Pikna

Koberec v kancelárii 2. poschodie

Projekt  STAFFINO........
........."pochváľte zamestnancov osobných pokladníc  cez aplikáciu STAFFINO".
Dňa 9.3.2016 sa stretli a diskutovali o trojmesačnom pilotnom projekte STAFFINO ,                     predstavitelia  ZSSK a.s. generálny riaditeľ  Ing. Pavol Gábor, riaditeľ SeSZ Ing. Peter Kliment, vedúca oddelenie služieb zákazníkom Ing. Katarína Valentínyová a zamestnanci  osobných pokladníc a zákazníckych centier v TB Košice a TB Prešov za účasti zástupcov odborových organizácií o projekte STAFFINO .   Cez aplikáciu STAFFINO vo svojom mobilnom telefóne ,môže každý zákazník, ktorý využíva  služby   ZSSK a.s. ,  jednoduchou formou  ohodnotiť prácu zamestnancov prvého kontaktu .  Pochválený cestujúcim  môže byť ten zamestnanec, ktorý dá svoj súhlas na uvedenie svojho "foto" pre aplikáciu STAFFINO.
                                                                                                                
                                                                                                                 Marta Vidiečanová
                                                                                                       Regionálne pracovisko OZŽ  Žilina


„Zmeny vo vyhláške 245/2010 o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe“
Vo vyhláške sú červeným zvýraznené neplatné – či už zrušené alebo zmazané ustanovenia
Zeleným sú zvýraznené platné – či už nové alebo zmenené ustanovenia
Takže si môžete ihneď porovnať texty zmien vyhlášky.
SUMÁR:
vo vyhláške prišlo k zopár zásadným zmenám. Okrem pár kozmetických zmien je vo vyhláške najpodstatnejšie:
Je zrušená zmyslová skupina č. 4! (§11). Všetko sa to zhutnilo do troch skupín.
V (§12) Periodicita lekárskych prehliadok bola zmena v rokoch veku a aj v následnej periodicite.
PRILOHA č. 4:
BOD 1
Mimoriadna lekárska prehliadka už nezahŕňa dve vyšetrenia:
e) gynekologické vyšetrenie u žien pri zmyslovej skupine l, a f) röntgen hrudníka pri vstupnej prehliadke.
BOD 2
Zmena výšky veku už nie od 30 rokov veku ale až od 40 rokov veku sa robia určité vyšetrenia
BOD 3
u elektromontérov trakčného vedenia a u osôb pracujúcich vo výškach sa mení hodnota z nad 5,5 metra  na šesť metrov sa vyšetrí zorné pole, binokulárne a hĺbkové videnie
BOD 5
Používanie načúvacieho zariadenia nie je zakázané rozhoduje posudzujúci lekár
PRILOHA 5:
Zmena vstupné a periodické a mimoriadne prehliadky

vyhláška 245/2010 ....TU
Igor Maček


Bezpečnosť na železnici.
Na základe bilaterálnej dohody o spolupráci v oblasti bezpečnosti železničnej dopravy sa dňa 18.03.2016 na pôde MDVRR SR uskutočnilo pracovné stretnutie s predstaviteľmi Európskej železničnej agentúry ( ERA). Obsahom tohto pracovného stretnutia bolo predstavenie programu ERA  pre posúdenie železničnej bezpečnosti na Slovensku. Pracovného stretnutia sa zúčastnili zástupcovia MDVRR SR, Národného bezpečnostného a regulačného úradu (DU), manažér infraštruktúry (ŽSR), železniční operátori (Železničná spoločnosť Slovensko a.s., Železničná spoločnosť Cargo Slovakia a.s.) Odborové združenie železničiarov(OZŽ),certifikačný orgán ECM( Žilinská univerzita) a zástupcovia ERA. Odborové združenie železničiarov zastupovali Bc. Anton Andel 1. podpredseda OZŽ a Mgr. Igor Maček Inšpektor OZŽ pre  BOZP. Jednotliví zástupcovia vo svojich prezentáciách predstavili systémy, ktoré zabezpečujú bezpečnosť železničnej prevádzky. Zástupcovia ERA informovali o nasledujúcich termínoch na pracovné stretnutia s jednotlivými účastníkmi rokovania. Celý projekt bude ukončený v roku 2017.
                                                                                                            
                                                                                                               Bc. Anton Andel
                                                                                                                          1.  podpredseda OZŽ          

Dňa 14.03.2016 pokračovalo pracovné stretnutie zamestnancov SPS Košice vysunuté pracovisko Poprad s vedením SPS k problematike zmeny turnusov a presun zamestnancov do Košíc k 1.4.2016. Zúčastnili sa tí istí zastupcovia vedenia a OZŽ ako to bolo dňa  4.3.2016. Medzi zamestnancami a vedením došlo k dohode vo všetkých bodoch, takže ďalšie stretnutie už nie je potrebné.

Magdaléna Pikovská

Rada predsedov OZ KOZ SR
15. 3. 2016, SOREA, Bratislava

Rada predsedov Odborových zväzov KOZ SR sa na svojom dnešnom rokovaní venovala návrhom téz odborov do programového vyhlásenia a vyzýva budúcu vládu:

"        zvyšovať dosiahnuté štandardy zamestnávania a ochrany zamestnanca na pracovisku, ktoré sú súčasťou platnej pracovnoprávnej legislatívy
"        pokračovať v trende zvyšovania miezd a životnej úrovne s cieľom odstrániť príjmové nerovnosti
"        v súlade s európskou koncepciou boja s fenoménom pracujúcej chudoby pokračovať vo zvyšovaní minimálnej mzdy
"        odstrániť prehlbujúcu sa nivelizáciu platov vo verejnom a miezd v súkromnom sektore.

KOZ SR požaduje v systéme tvorby návrhov legislatívnych noriem participáciu odborov už v štádiu ich prípravy.


Kolektív kolektívnych vyjednávačov v akcii.

Kolektívni vyjednávači OZŽ pri Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. sa 16. marca  2016  zúčastnili pracovného stretnutia so zamestnávateľom, na ktorom prerokovali Plán práce na rok 2016,
a prerokovali zmenu č. 4 do Katalógu profesií (povolaní).
Pracovné stretnutie pokračovalo kolektívnym vyjednávaním k zmene č. 7 do Smernice pre odmeňovanie zamestnancov, kolektívnym vyjednávaním k zmene č. 5 do smernice Sociálny fond, odsúhlasením rozpočtu sociálneho fondu na rok 2016 a vyhodnotením Kolektívne zmluvy Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. za rok 2015.
Za aktívnu účasť na rokovaní ďakujem Marte Vidiečanovej a Miroslavovi (Mirkovi) Odelgovi. Bližšie informácie vo Zvestiach a v Súhrnnej informácii, ktorú nájdete ako vždy na stránke OZŽ na internete.

Bc. Ľudevít Mikloš, garant kolektívneho vyjednávania v ZSSK, a. s.


Milí kolegovia.
Európska odborová konfederácia (EOK) a jej členské konfederácie žiadajú poslancov Európskeho parlamentu, aby podpísali sľub, v ktorom sa zaviažu rešpektovať a podporovať práva odborových zväzov pri svojej práci na legislatíve a iniciatívach politiky EÚ.
Prezident KOZ SR a viceprezident EOK Jozef Kollár sa včera (17.3.2016) stretol s europoslancom Borisom Zalom v Európskom parlamente v Bruseli. Ten ako prvý zo slovenských europoslancov tento sľub odborárov podpísal.
Nasledovné sa stretol aj s pánom Vladimírom Maňkom, ktorý tiež podpísal sľub odborárov.
Práva odborových zväzov sú opísané v rôznych dohovoroch Medzinárodnej organizácie práce, sú tiež uznané Chartou základných práv Európskej únie a patria medzi základné práva garantované Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv.

Miroslav HajnošSpolupráca na profesionálnej úrovni.

Dňa 23.-24.3.2016 pokračovalo pracovné stretnutie zástupcov odborových centrál. Dnes  môžem  konštatovať, že odborové centrály sa družne a so zápalom   zahryzli do projektu zmeny systému odmeňovania zamestnancov ZSSK CARGO. Padlo množstvo návrhov, pripomienok, hodnotení, konštatovaní a simulácií o čo najkonštuktívnejšie riešenie týkajúce sa zmeny systému. Stretnutie prebiehalo pod dohľadom externého konzultanta. Na záver došlo k vypracovaniu téz, ktoré sa ešte niekoľko-krát prehodnotia, kým dostanú finálnu podobu. Osobne ma velmi  teší, že vznikla takáto spolupráca medzi odborovými centrálami.  Všetkým zúčastneným ďakujem.
Peter PiknaRokovanie o kvalite OOPP na ŽSR
Dňa 16. 3. 2016 sa uskutočnilo v Bratislave spoločné zasadnutie pracovnej skupiny Podnikového výboru OZŽ pri ŽSR a zástupcov GR ŽSR ku kvalite osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP). Spoločné rokovanie bolo zvolané z iniciatívy OZŽ za účelom prerokovania výsledkov kontroly kvality a konformity nosenia OOPP v podmienkach ŽSR, zistených odborovým inšpektorom BOZP v priebehu druhého polroka 2015 na vybraných pracoviskách ŽSR. Rokovania sa zúčastnili zástupcovia Odboru bezpečnosti a inšpekcie (O440) Ing. Jozef Kováč a Ing. Ján Vittek, zástupkyne Odboru riadenia ĽZ (O510) Ing. Soňa Kubincová a Mária Pollágová a zástupca CLaO Mgr. Marek Martinček.
V úvode vysvetlila predsedníčka Podnikového výboru Ing. Darina Fabuľová dôvody takéhoto stretnutia. Konečne po niekoľkých ťažkých rokoch nie sú problémy s dodávkou OOPP, ale neustále pretrvávajú problémy s ich kvalitou, najmä pracovnej obuvi a oranžových montérok. Keďže sme neboli spokojní s výsledkami kontroly kvality OOPP, ktorú vykonali pracovníci O440, vykonali sme vlastnú kontrolu za účasti odborového inšpektora Mgr. Igora Mačeka. Odborový inšpektor oboznámil prítomných s výsledkami kontroly OZŽ zameranej najmä na obuv a oranžové výstražné nohavice. Všetci dopytovaní zamestnanci sa sťažovali na nepriedušnosť montérok, ktorá spôsobuje nadmerné potenie a problémy sú aj s praním. U bezpečnostnej obuvi v zime stvrdne podrážka a šmýka sa, podrážky sa rozlepujú a lámu sa v ohybe. Zástupcu O440 informoval o kontrole kvality predmetných OOPP, ktoré podľa normy vyhovujú požiadavkám na bezpečnosť. Napriek tomu sa rokuje o možnej zmene zloženia ochranných nohavíc. Obuv bola posúdená znalcom ako vyhovujúca. Na základe týchto informácií OZŽ bude požadovať predložiť znalecký posudok na pracovnú obuv. Zástupca O440 informoval aj o testovaní novej obuvi, ktorú používajú zamestnanci francúzskych  železníc. Zástupca CLaO upozornil, že nekvalita je hodnotená predovšetkým cez reklamácie a tých je na ŽSR žalostne málo, nedosahujú ani 0,4 %. Zároveň informoval o časovej platnosti zmlúv na sporné OOPP, u obuvi končí platnosť zmluvy v novembri tohto roku, u odevoch až v apríly 2017. Informoval o notifikovanej osobe, ktorá pri obstarávaní rozhoduje o kvalitatívnych podmienkach OOPP. Hovorilo sa aj o reklamačnom poriadku a jeho slabej aplikácii v praxi. Pri poškodených OOPP sa prednostne uplatňujú mimoriadne rezervácie namiesto reklamácií. V závere rokovania boli prijaté návrhy na zavedenie pravidelného interného systému kontroly, preverení právomocí notifikovanej osoby a nutnosti zmeny zloženia materiálu ochranných nohavíc. Zároveň zástupcovia OZŽ v rámci kontrolnej činnosti preveria efektivitu vynakladaných finančných prostriedkov na nákup OOPP v nadväznosti na mimoriadne rezervácie.
Ing. Darina Fabuľová
Zasadala Športová komisia a Redakčná rada Zvesti.
V piatok 8 apríla sa vo Zvolene stretli na pracovnom rokovaní členovia Športovej komisie OZŽ  a Redakčnej rady Zvestí. Športová komisia na svojom zasadnutí prerokovala prípravu Regionálnych športových hier vo všetkých regiónoch. Schválila nomináciu na majstrovstvá USIC v stolnom tenise žien a mužov, ktoré sa uskutočnia v Berlíne. Redakčná rada sa zaoberala obsahom a prípravou nových rubrík vo Zvestiach.
Bc. Anton Andel, 1. podpredseda OZŽ


Pietne spomienkové zhromaždenie
       Dňa 5.5.2016 sa uskutočnilo " Pietne spomienkové zhromaždenie", zorganizované pri príležitosti Svetového dňa prevencie chorôb z povolania a pracovných úrazov, v priestoroch zariadenia SOREA v Kráľovskom údolí v Bratislave.
       Organizátorom tohto podujatia bola KOZ SR pod vedením Jozefa Kollára prezidenta KOZ SR v spolupráci s Jánom Richterom ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Pozvánku na toto dôležité podujatie prijali všetci sociálni partneri. Predsedu vlády SR zastupoval Peter Pellegrini podpredseda vlády SR.
       V minulom roku utrpelo pracovný úraz s ťažkou ujmou na zdraví 165 zamestnancov, 58 ich pri svojej práci zahynulo.
       Každý rok sa zameriava pozornosť na iné výzvy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V tomto roku nesú medzinárodné iniciatívy názov "Stres na pracovisku: spoločná výzva".
       Na podujatí sa zúčastnili aj zástupcovia OZŽ: Anton Andel, Ján Baláž, Jozef Janech a Anna Poliaková.
Anton Andel, 1. podpredseda OZŽSekcie  OZŽ 12., 15., a 19.  hodnotili svoju činnosť.

Sekcia OZŽ pre prevádzku a služby mala celoslovenské zasadanie v Bratislave v dňa  27. apríla 2016 v ZK Valčík. 
Sekcia   12  - prevádzka a údržba ŽKV
Sekcia 15 - vozárske profesie - vozmajster, inšpektor pre vozne, majster pre vozne, opravovne vozňov, STP, SPO
Sekcia 19 - ŽOS Trnava, Vrútky a Zvolen
Rokovanie sa nieslo v duchu obáv o prácu v uvedených zložkách, ktoré sú v tejto sekcii. Je chvályhodné, že zamestnávatelia prišli medzi nás a podrobne vysvetlili stav tak ako na ZSSK Slovensko tak aj ZSSK Cargo.
Po zahájení zasadania sa hodnotilo plnenie úloh z minulých zasadaní a stav v kolektívnych vyjednávaniach. Po príchode zástupcov zamestnávateľa ZSSK Cargo  dostali    priestor  zástupcovia ZSSK Cargo, Ing. Miroslav Lužák riaditeľ úseku služieb.
Podrobne vysvetlil  a prezentoval výsledky  spoločnosti za rok 2015 a za prvé 3 mesiace  roku 2016  ako aj zámery úseku služieb do ďalšieho obdobia. Prezentácia či už výkonov, štruktúry vozby, komodít atď. zaujala určite každého.
Mgr. Imrich Sloboda,  riaditeľ  ORĽZ  informoval prítomných o stave zamestnanosti a činnosti ORĽZ ako aj o stave úrazovosti.
Ing. Ľubomír Kuťka riaditeľ sekcie údržby ŽKV doplnil informácie o vybavení pracovísk novými prístrojmi na kvalitnejšiu prácu a diagnostiku. Po ich vystúpení odznelo pár otázok z radov zúčastnených predsedov na kvalitu opráv HDV a vozňov. Odznela aj požiadavka na vrátenie funkcie vozmajstrov pod sekciu údržby a  požiadavka na lepšie ohodnotenie profesie vozmajster nakoľko je zodpovedný za stav vozňov po prehliadkach.  
Zástupcov ZSSK Cargo vystriedal 1. podpredseda OZŽ  Bc. Anton Andel,  ktorý oboznámil prítomných s činnosťou OZŽ, stav v Poistení členov OZŽ, stav členskej základne, hospodárenie, účasť na oslavách 1. mája v Budatínskom parku a iné. 
Rokovanie pokračovalo so zástupcami ZSSK Slovensko,  Ing. Marian Lelovský, vedúci oddelenia rozvoja ľudských zdrojov,  Ing. Ivan Kolárik,  vedúci oddelenia riadenia a realizácie opráv a PhDr. Drahomíra Sčasnovičová,  manažérka pre kolektívne vyjednávanie. V diskusii odzneli príspevky k odmeňovaniu, rozšíreniu rokových pásiem až do 42 odpracovaných rokov, rozšíreniu dodatkových dovoleniek pre profesie elektromechanik, elektronik a mechanik pracujúci väčšinu pracovného času mimo hál a príspevok k stavu a prípravy na výstavbu THU.
Zástupca ŽOS  Zvolen informoval, že nemajú zákazky a prebehla prvá vlna prepúšťania. Tiež informoval,  že voľby v ich ZO sa budú opakovať.
Prítomní zástupcovia  prijali ďalšie úlohy v uznesení,  kde  prioritou  je úloha doriešiť poberanie výhod dohodnutých v kolektívnych zmluvách nečlenmi odborov a úloha  rozširovania  členskej základne  OZŽ, zlepšiť platové ohodnotenie,  aby nám neodchádzali odborníci ku konkurencii.
Predseda sekcie oboznámil prítomných so zápismi Rády predsedov Košice a Zvolen s návrhmi kandidátov na  volené funkcie v OZŽ  nakoľko o rok bude  8. zjazd OZŽ.
Podpredseda Bc. Ľudevít Mikloš oboznámil prítomných s činnosťou jeho sekcií 11. a 18.
Predseda sekcie Ing. Jozef Janota zablahoželal p. Miroslavovi Odelgovi k životnému jubileu a prijatím uznesenia,  predseda sekcie ukončil rokovanie.

Predseda sekcie OZŽ pre prevádzku a služby,   Ing. Jozef Janota.


Medzinárodné majstrovstvá v cezpoľnom behu (USIC)

V dňoch 10. – 13. mája 2016 sa v meste Tisvildeleje (Dánsko) uskutočnili v poradí už 16. medzinárodné majstrovstvá USIC v cezpoľnom behu. Za SR všetkých troch spoločností ŽSR, ZSSK  a ZSSK CARGO reprezentovali Milan Ivan, Ján Kuchárik, Jozef Polák, Milan Plevák, Ľuboš Nemec, Marián Vrábeľ, Eva Valachová, Daniela Meszárosová a Marta Bučíková. Po únavnej ceste do strediska (1400 km) a náročnej trati sa tímu podarili získať skvelé umiestnenia. Ďalším argumentom vo výsledkoch sa ukázala aj kondička našich reprezentantov, preto že ďaleko za sebou  zanechali oveľa mladších pretekárov. Musím podotknúť, že priemerný vek našich športovcov bol 46 rokov. Tak ako v práci, tak aj v športe sa odzrkadluje prestarnutie zamestnancov všetkých troch železničných spoločností. Muži súťažili v behu na 12 km, kde z 18 družstiev obsadili 10 priečku. Ženy súťažili v behu na 8 km, kde z 17 družstiev obsadili 14 priečku, začo obom tímom  patrí srdečné poďakovanie.

Peter Pikna


Zasadnutie OR OZŽ pri OR Trnava

V zmysle plánu činnosti OZŽ sa 10.5.2016 konalo pravidelné štvrťročné zasadnutie Oblastnej rady Odborového združenia železničiarov pri Oblastnom riaditeľstve Trnava (OR OZŽ pri OR Trnava). Zasadnutia OR OZŽ pri OR Trnava sa zúčastnilo za OZŽ 11 z 13 členov OR OZŽ pri OR Trnava, ďalej predsedníčka Podnikového výboru Odborového združenia železničiarov pri Železniciach Slovenskej Republiky (PV OZŽ pri ŽSR),  členka Správnej rady ŽSR Ing. Darina Fabuľová a podpredseda PV OZŽ pri ŽSR Bc. Ľudevít Mikloš. Za ŽSR OR Trnava sa zasadnutia zúčastnili Ing. Tibor Kučera, námestník riaditeľa OR pre prevádzku (N OR pre P), JUDr. Martina Jurišová, prednostka sekcie ľudských zdrojov (P SĽZD), Ing. Alena Hrdinová, vedúca oddelenia odmeňovania ĽZ OR a Ing. Ján Dzetkulič, vedúci oddelenia ĽZ OR. Rokovanie zasadnutia prebiehalo podľa vopred dohodnutého programu v zmysle štvrťročného vyhodnocovania Kolektívnej zmluvy (KZ) a vyhodnotenia bodov z roku 2015. Rokovanie bodov z roku 2015 bolo zamerané na rizikové práce, kde bol skonštatovaný nárast zamestnancov oproti roku 2014, ako i ďalší nárast v prvom štvrť roku 2016. Tento nárast sa prejavuje aj vo finančných nákladoch. Z nášho pohľadu je potrebné venovať rizikovej práci zvýšenú pozornosť, zamerať sa aj na nákup kvalitnej techniky a zlepšeniu pracovného prostredia znižujúceho rizikové práce.
Ďalej sa rada zaoberala rekondičnými pobytmi v rokoch 2015 a 2016. Rekondičné pobyty slúžiace na regeneráciu a prevenciu boli v roku 2015 kritizované a vládla nespokojnosť za služby. V roku 2016 zatiaľ zo službami v kúpeľoch Trenčianske Teplice a Číž vládne spokojnosť, ale neustále sú z radov zamestnancov požiadavky na rozšírenie i pre ďalšie profesie.
V otázkach ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci a osobných ochranných pracovných pomôcok (BOZP a OOPP) rezonuje neustále nekvalita a nepriedušnosť. Preto sme tejto otázke venovali dosť dlhý čas. Venovali sme sa prideľovaniu OOPP, reklamáciám, mimoriadnym rezerváciám a samozrejme kvalite, čo všetko súvisí s finančnými prostriedkami a zaťažením osobných finančných prostriedkov OR. Neustále upozorňujeme na to, že vedúci zamestnanci výkonných pracovísk (VP) prednostovia ŽST a vedúci SMSÚ nemôžu posúdiť či daný OOPP spĺňa požiadavky BOZP, či je vhodný na reklamáciu, alebo musí byť mimoriadna rezervácia. Veď nie je možné aby OR malo za celý rok 2015 na všetok materiál iba 43 reklamácii. Žiaľ sme sa nedozvedeli koľko z nich bolo na OOPP, ale na OOPP bolo až 93 mimoriadnych rezervácii. Z toho bolo odobraných 45 v celkovej hodnote viac ako 2250€. Aj touto cestou vyzývame vedúcich zamestnancov na šetrenie osobných nákladov vlastného výkonného pracoviska a pri zistení nedostatkov v OOPP zamestnanca vyslať okamžite na jeho výmenu (bez funkčného OOPP zamestnanec nemôže vykonávať prácu, tak aby bola zaručená jeho BOZP) a o reklamácii, alebo mimoriadnej rezervácii rozhodne zamestnanec ClaO.
Ďalším bodom rokovania bola zamestnanosť v OR Trnava. Žiaľ, v tomto bode neustále rokujeme o podstave zamestnancov, zvyšujúcej sa nadčasovej práci, trhu práce v regióne, náročnosti na jednotlivé profesie v podobe zdravotnej, zmyslovej, psychologickej a odbornej zdatnosti a spôsobilosti pri nízkom finančnom ohodnotení v rámci regiónu. I keď bolo prijatých v rámci OR Trnava 61 zamestnancov, odišlo až 80. Čo znamená, že v OR chýba viac ako 120 zamestnancov v prevádzkových profesiách a predpoklad je stále vyšší.
V bode priemerná mzda a rast priemernej mzdy sme rozoberali všetky zložky mzdy. Porovnanie nárastu priemernej mzdy oproti rovnakému obdobiu roku 2015 a 2016 vychádza v celku podľa očakávania. To však nie je celkom smerodajný údaj. Žiaľ, ako som už písal, OR Trnava sa potýka s veľkým podstavom prevádzkových a hlavne turnusových zamestnancov a tým aj s vysokou nadčasovou prácou, čo sa neodráža na priemernej mzde výkonnej organizačnej jednotky (VOJ) ako takej. Prevádzkový zamestnanci majú pocit menšieho finančného ohodnotenia z dôvodu nadčasovej práce oproti iným VOJ, keď že priemerná mzda v rámci jednotlivých OR je približne rovnaká, odpracovaný počet hodín aj s príplatkom je omnoho vyšší a zloženie zamestnancov je iné ( v OR sa nachádzajú tri mimotriedne stanice, kde sú tarifné triedy hlavne u výpravcov vyššie)
Členovia OR OZŽ pri OR Trnava majú pocit a upozorňujú vedenie OR, že pri súčasnej demografickej krivke nasledujúcich rokov, trhom práce v regióne OR Trnava a finančným ohodnotením prevádzkových zamestnancov, spolu so slabým sociálnym programom môže prísť ku kritickej a možno až k neudržateľnej situácii v OR Trnava a nebude mať kto nastúpiť do smeny, udržiavať a opravovať zariadenia infraštruktúry, či už zabezpečovacej, elektrotechnickej, alebo železničných tratí a budov.
Na tento stav upozorníme cestou PV OZŽ pri ŽSR aj vedenie ŽSR a isto na to upozorní Správnu radu i členka Správnej rady za OZŽ. Taktiež priemerná mzda v národnom hospodárstve je niekde úplne inde ako ŽSR a hlavne na OR.
V závere predseda OR OZŽ pri OR Trnava požiadal vedenie OR Trnava o návrat k stretávaniu sa i s vedúcimi VP na poradách OR, ktoré prebiehali v minulosti v širokom spektre. Teraz by mohli byť minimálne za účasti predsedu a podpredsedu OR OZŽ pri OR Trnava, aby sa mohli niektoré nejasné situácie prerokovať ihneď na mieste zo všetkými zainteresovanými.

Jozef Janech, predseda OR OZŽ pri OR Trnava


Celoslovenská odvetvová sekcia železničnej infraštruktúry rokovala v Radave
V dňoch 3. a 4. mája 2016 sa stretli predsedovia základných organizácií OZŽ Celoslovenskej odvetvovej sekcie železničnej infraštruktúry na spoločnom pracovnom rokovaní so zástupcami Oblastných riaditeľstiev, Mostných obvodov, Železničných telekomunikácií a Odboru riadenia ľudských zdrojov. V úvode rokovania odzneli informácie o výsledkoch hospodárenia VOJ za prvý štvrťrok 2016 vrátane vývoja zamestnanosti, miezd a nadčasovej práci. Ing. Ivan Ďurkovič, námestník riaditeľa OR Žilina uviedol, že Oblastné riaditeľstvo hospodárilo v prvom štvrťroku so ziskom napriek zvýšeným nákladom. Priemerná mzda dosiahla 842,50 eur, čo je o 78,10 eur viac oproti prvému štvrťroku 2015. Priemerný počet zamestnancov je 2263, čo je oproti plánu mínus 27 zamestnancov.  Nadčasová práca je ovplyvnená budovaním koridoru a najmä neprítomnosťou v práci. Oblastné riaditeľstvo Košice hospodári tiež so ziskom napriek plánovanej strate, uviedol Ing. Krzyszof Awsiukiewicz, námestník riaditeľa OR Košice. Plán nákladov bol mierne prekročený, najmä u sekcii OZT z dôvodu porúch a mimoriadností a u sekcii budov dobiehajú akcie z roku 2015. Priemerná mzda za prvý štvrťrok dosiahla 836,85 eur, čo je o 70,03 eur viac v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku. Počet zamestnancov je 4070, do plánu chýba 5 zamestnancov. Poukázal na  nevyčerpané dovolenky z roku 2015 v počte 247 dní, na nadčasovej práci sa najviac podieľa neprítomnosť v práci z dôvodu PN, OČR a čerpaniu takzvaných "P". V prevádzkovej situácii konštatoval menší počet porúch aj z dôvodu miernejšej zimy. Ing. Marián Izakovič, riaditeľ OR Zvolen uviedol, že hospodárenie a úlohy z neho plynúce sú síce za prvý štvrťrok nesplnené, ale nie je to až tak podstatné, nakoľko niektoré výkony nie sú ešte zaplatené a niektoré sú mimo plánu. Priemerná mzda dosiahla 826,65 eur, čo je viac o 57,06 eur oproti predchádzajúcemu obdobiu 2015. Počet zamestnancov je 2171, čo je o 27 zamestnancov menej oproti plánu. Poukázal na ťažkú personálnu prácu v oblasti napĺňania stavov zamestnancov, problematike psychotestov. Taktiež sa na nadčasovej práci najviac podieľa neprítomnosť v práci z rôznych dôvodov. O výsledkoch za OR Trnava informoval Ing. Ján Uhnavý. Plán bol splnený, priemerná mzda dosiahla 837,52 eur, čo je o 55,32 eur viac, počet zamestnancov je 3269, čo je o 77 zamestnancov menej oproti plánu. Riaditeľ hovoril o problémoch so zamestnanosťou, ktorá je  vo veľkej miere ovplyvnená regiónom a lepšími mzdami v tomto regióne, ako sú na ŽSR. V podobnom duchu vystúpil aj Ing. Alexander Čapla, riaditeľ Mostného obvodu Bratislava. Tiež majú problém dopĺňať stavy zamestnancov, aj keď je počet "iba" 106 a chýba im iba jeden zamestnanec. Priemerná mzda dosiahla 847,37 eur, čo je o 55 eur viac s porovnateľným obdobím roku 2015. Nadčasovej práci je menej, v oblasti OOPP neevidujú žiadne problémy. Ing. Ján Seman, riaditeľ Mostného obvodu Košice konštatoval plnenie plánu až na 120 %, počet zamestnancov sa im darí udržiavať, upozornil však na vekovú štruktúru zamestnancov, v ktorej až 30 % tvoria zamestnanci vo veku 50 až 59 rokov. Priemerná mzda dosiahla 840,63 eur, čo je o 91,51 eur viac oproti štvrťroku 2015. Za Železničné telekomunikácie zhodnotila hospodárenie a ekonomiku Ing. Ivana Palacková, prednostka sekcie a personálnu oblasť zhodnotil Mgr. Viktor Takács, vedúci personálneho oddelenia. Priemerná mzda u ŽT dosiahla 1052,32 eur, čo je o 92 eur viac, ako v roku 2015 a počet zamestnancov je 345. Ako ďalej konštatoval, na trhu práce v oblasti IT je ŽSR vnímaná, ako konkurencie neschopná a to z dôvodu nízkych miezd. K personálnej politike ŽSR hovorila Ing. Soňa Kubincová, vedúca oddelenia odmeňovania Odboru 510 o realizovaných aktivitách odboru. Priblížila problematiku duálneho vzdelávania, uzatvárania rámcových zmlúv so školami a o nábore žiakov. Prezentovala projekt Koncepcie rozvoja ľudských zdrojov, ktorý je v štádiu priebežného riešenia, zaoberala sa motiváciou zamestnancov železničných staníc podľa náročnosti v určitej postupnosti a s aplikáciou postupne aj na iné profesie. Predstavila prípravu vizualizácie katalógu typových pozícií. O aktivitách v oblasti BOZP a OOPP informovala Ing. Darina Fabuľová, podpredsedníčka OZŽ. Hovorila o náraste rizikovej práci a s tým spojeným rizikom straty zamestnania pri neúspešnej lekárskej prehliadke, o rekondičných pobytoch a hľadaní riešenia ich rozšírenia o ďalšie infraštruktúrne profesie. Hovorilo sa aj o zmenách vo Vyhláške MDPaT SR č. 245/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe, v rámci ktorej bola zrušená zmyslová skupina 4. V bode rôzne rezonovali otázky stabilizácie zamestnanosti, motivácie a odmeňovania zamestnancov a získavania nových zamestnancov, diskutovalo sa o kvalite a forme školenia, o možnosti nadstavbového štúdia v odbore elektrotechniky. V závere rokovania vystúpili hostia Mgr. František Zaparanik, predseda OZŽ a Bc. Anton Andel, 1. podpredseda OZŽ. Informovali o svojej činnosti a o aktivitách združenia,  o poistení členov OZŽ za škodu spôsobenú zamestnávateľovi a o začatí prípravy VIII. zjazdu OZŽ v máji budúceho roka. Vo večerných hodinách ešte zasadali jednotlivé odvetvové sekcie ŽTS, OZT a EE. Zaoberali sa hodnotením svojej činnosti, smerovaním OZŽ v rámci predzjazdovej prípravy a budúcimi voľbami do Správnej rady ŽSR.
Ing. Darina Fabuľová, podpredsedníčka OZŽRokovanie na medzinárodnej úrovni v Prahe
Podnetné, inšpiratívne a zaujímavé, presne také bolo štvrtkové (19. 5.) stretnutie zástupcov OSŽ, na čele s predsedom OSŽ Bc. Jaroslavom Pejšom. Rokovania sa zúčastnili za OZŽ zo Slovenska (Bc. Anton Andel, 1. podpredseda OZŽ, a Bc. Ľudevít Mikloš, podpredseda OZŽ), Federácia strojvodcov (Jindřich Hlas, prezident FS ČR), Českých dráh, a.s. (JUDr. Ivo Veselý, riaditeľ odboru personálneho GR ČD a.s. a Ing. Rudolf Jedlička, vedúci oddelenia O12 GR ČD, a.s.) a spoločnosti ČD Cargo, a.s. (Ivan Bednárik, predseda predstavenstva ČD Cargo, a.s.) s nemeckými kolegami z iniciatívy mobifair, konkrétne Christianom Gebhardt a Helmutom Diener, v sídle OSŽ, v pražských Vysočanoch.
Moderovaná a tlmočená štvorhodinová diskusia na tému jednotná identifikácia rušňovodičov (ktorá by okrem iného umožnila postrážiť maximálnu dĺžku pracovného výkonu aj dĺžky prestávky medzi smenami) priniesla množstvo zaujímavých a podnetných informácií, a to aj napriek tomu, že z rokovania nevzniklo žiadne záverečné spoločné resumé či uznesenie. "Vítame snahu, ktorá vychádza z Nemecka a Rakúska, presadiť jednotnú identifikáciu rušňovodičov pomocou európskej smernice," povedal v úvode predseda OSŽ Jaroslav Pejša. "To, či budeme úspešní, ale ukážu až nasledujúce mesiace," dodal s tým, že "zapracovanie formou pozmeňovacieho návrhu do transpozičnej novely Zákona o dráhach sa v Českej republike bohužiaľ nepodarí". "Poslancom nezostalo iné, než stiahnuť všetky pozmeňovacie návrhy, aby ten zákon vôbec prešiel. Takže pre nás to znamená jediné - pokúsiť sa o zmenu po parlamentných voľbách v roku 2017. "
V ďalšej časti dostal priestor predseda predstavenstva mobifair Helmut Diener, ktorý detailne predstavil zadania, ciele a požiadavky iniciatívy mobifair založenej v apríli 2006 železničnými odbormi Transnet a GDBA (dnes EVG). Cieľom tejto inštitúcie je dosiahnutie férových podmienok na trhu a obstarávanie za férových podmienok a so sociálnou ochranou zamestnancov. "Odhaľujeme intrigy a poukazujeme na ne. Dávame sociálnu pečať kvality, aby sme konkurenčné prostredie zbavili čiernych oviec", povedal Helmut Diener okrem iného vo svojom prejave.
Podpredseda OZŽ Bc. Mikloš v následnej diskusii pripomenul, že za bezpečnosť dopravy je zodpovedný štát. "My tú zodpovednosť za bezpečnosť cestujúcich musíme po štátnych inštitúciách vyžadovať! My sa chceme cítiť v našom prostredí bezpečne. Musíme donekonečna tú loptu vracať tam, kam patrí - na stranu štátu. Poďme týmto smerom!"
Podporu mu vyjadril aj JUDr. Veselý. "Hoci hovoríme o veciach, ktoré sú v kompetencii predstavenstva spoločnosti, tak môžem za vedenie vyhlásiť, že všetky aktivity vedúce k bezpečnosti prevádzky podporujeme a podporovať budeme," uviedol a dodal: "Aj keď máme každý zázemie trošičku rozdielne, tak ten cieľ je spoločný. A ak ho chceme dosiahnuť rýchlo a efektívne, odporúčam akcentovať práve hľadisko bezpečnosti. Nám ide predovšetkým o to, aby sme chránili zdravie a životy našich zamestnancov a cestujúcich. Ale nikto nám pravdepodobne nepomôže, musíme si pomôcť sami. "
Bc. Anton Andel, 1. podpredseda OZŽ
                                                                           Stretnutie absolventov ŽU SPZ po 60. rokoch !
V sobotu 18. 6. 2016 sa v Břeclavi uskutoční stretnutie absolventov brnenského Železničného učilišťa SPZ (Státní pracovní zálohy) po 60. rokoch! V roku 1956 dokončilo železničné učilište v Brne (Leninova, dnes Kounicova ulica) celkom 140 absolventov, ktorí sa "rozpŕchli" po celom Československu. Jeden z absolventov, pán Josef Staněk, organizuje toto stretnutie po 60. rokoch a dúfa, že absolventi prídu na stretnutie v hojnom počte.
Zraz absolventov bude o 12,00 hod. v hale břeclavskej železničnej stanice.
Bližšie informácie Vám podá: Josef Staněk, mobil 723 940 811.


Výsledky regionálnych športových hier         Nové Zámky 28.5.2016  TU

Bronz futbalistov z Prahy.
V peknom futbalovom areáli  Praha - Hostivař sa stretlo 10 mužstiev z výkonných jednotiek ČD CARGO a Slovenský zástupca zložený zo zamestnancov ZSSK CARGO,a.s. a zároveň členov OZŽ, na  5.ročníku  "Turnaja o putovný pohár provozního  ředitele ČD CARGO, a.s. v malé kopané".
Reprezentovali nás:
Martin Čarnoký, Martin Marcinčák, Jozef Jenča, Michal Kozák, František Kivarot, Andrej Krekáč, Andrej Ježík, Róbert Ševčík, Ján Rell, Michal Kováč, Martin Šebeň a Peter Koza.
Finále nám uniklo po tesnej prehre 2:1 s neskorším  víťazom turnaja GŘ Praha.                          V boji o bronz sme zdolali PJ Ústí nad Labem po remíze 4:4 a na jedenástky 3:2.
Do štatistiky turnaja sme si tým pripísali  tretie miesto.
Na záver chcem poďakovať všetkým futbalistom ktorí vytvorili super kolektív.
Na rok už iné ako víťazstvo v turnaji neberiem.
Športu zdar.
Slavomír Horánsky                        

Doškoľovanie
V mesiaci máj sa uskutočnilo doškoľovanie odborových inšpektorov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci KOZ SR. Pozvanie prijal generálny riaditeľ Národného inšpektorátu práce - Ing. Andrej Gmitter, prezident KOZ SR - Ing. Jozef Kollár a hlavní inšpektori z každého IP: Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava, Žilina. Prostredníctvom okrúhleho stola prebehla vzájomná výmena informácií a skúsenosti z kontrolnej činnosti odborových inšpektorov KOZ SR a hlavných inšpektorov z Inšpektorátov práce.
Igor Maček - Inšpektor BOZP OZŽ


Zasadanie podnikového výboru OZŽ pri ŽSR
Dňa 26.7.2016 sa uskutočnilo zasadanie Podnikového výboru OZŽ pri ŽSR.(PV OZŽ) Pozvanie prijali a zasadnutia sa zúčastnili predseda OZŽ Mgr. František Zaparaník a inšpektor OZŽ pre BOZP Mgr. Igor Maček.
V úvode zasadnutia predsedníčka PV OZŽ Ing. Darina Fabuľová informovala prítomných o aktuálnej situácii vo firme, kde dochádza k výmenám riadiacich pracovníkov. Upozornila na prebiehajúce vyhodnocovanie KZ ŽSR 2016 na vnútroorganizačných jednotkách (VOJ) a zodpovednom prístupe našich členov k tomuto čiastkovému vyhodnoteniu. V ďalšom sa zaoberala problematikou OOPP, kde dochádza k uprednosťovaniu rezervácií pred reklamáciami OOPP, čo skresľuje skutočnosť nedostatkov v kvalite OOPP. Členovia PV OZŽ informovali o problémoch, s ktorými sa stretávajú v praxi. Je to nadčasová práca a s tým spojená problematika jej preplácania, dohôd o čerpaní náhradného voľna za nadčasovú prácu, samotnom čerpaní a prenose náhradného voľna do ďalšieho obdobia. Poukázali na prípady, v ktorých dochádza k zmene pracovného času a praktiky zamestnávateľa pri samotnej realizácii tejto zmeny. Ďalej informovali, že na niektorých pracoviskách dochádza k náhrade zabehnutého systému  v zabezpečení pitnej vody vo fľašiach za nápojové poukážky, čo v mnohých prípadoch, hlavne na pracoviskách vzdialených od akejkoľvek predajne a pracoviskách, kde nezastavujú vlaky, znamená dosť veľký problém.
PV OZŽ odsúhlasil kolektív kolektívnych vyjednávačov pre kolektívne vyjednávanie o novej KZ ŽSR 2017. Je v zložení: Ing. Darina Fabuľová, Bc. Ľudevít Mikloš, Marián Kubinec, Ing. Peter Hoffman. Ako poradcov odsúhlasili JUDr. Štefana Baláža, odborového právnika a Mgr. Igora Mačeka odborového inšpektora BOZP.
Následne sa zasadania zúčastnil generálny riaditeľ ŽSR Mgr. Tibor Šimoni, MBA, námestník generálneho riaditeľa ŽSR pre ekonomiku Ing. Dušan Šefčík, námestník generálneho riaditeľa ŽSR pre prevádzku Ing. Miroslav Kocák, námestník generálneho riaditeľa ŽSR pre ľudské zdroje JUDr. Jana Jakabová a Ing. Ján Žačko.
V úvode sa generálny riaditeľ ŽSR venoval zamestnancom, ako priorite ŽSR. Poukázal na zhruba 40% zamestnancov s vekom nad 50 rokov. Dotkol sa aj témy odmeňovania a to formou zmenšenia nerovnováhy medzi Generálnym riaditeľstvom ŽSR a prevádzkou. Informoval o rozbehnutých aktivitách  a víziách stabilizácie zamestnancov a oslovení hlavne študentov vysokých a stredných odborných škôl. Prezentoval stabilizáciu zamestnanosti s výnimkou duálnych procesov, ktoré sa budú unifikovať a kde môže dôjsť k malým zmenám, ale k žiadnemu hromadnému prepúšťaniu. Ďalej sa venoval modernizácii a snahe dokončovať rozbehnuté projekty. Poukázal na výstavbu koridoru bez výstavby veľkých staníc akou je aj Bratislava.
Námestník generálneho riaditeľa pre ekonomiku prezentoval finančnú stabilitu ŽSR so ziskovým hospodárskym výsledkom. Prezentoval predpoklad splnenia investičného plánu do konca roku. Poukázal na osobné náklady, ktoré sú približne o 1,2mil. € vyššie, čo súvisí s splnením si záväzkov z platnej KZ ŽSR.
Ing. Ján Žačko informoval o vývoji zamestnanosti, mzdových podmienok a využívania fondu pracovného času za prvý polrok 2016. ŽSR evidujú podstav oproti plánu o približne 285 zamestnancov. Najväčší schodok, približne 80zamestnancov, dlhodobo registruje OR Trnava. Priemerná mzda ŽSR v zmysle KZ je 890,98€. Pod túto výšku sa podpísala aj skutočnosť, že pohyblivá čiastka mzdových prostriedkov sa vypláca priebežne. Poukázal na zvýšenú nadčasovú prácu, ktorá má podstatu hlavne v neprítomnosti zamestnancov v práci.
Námestník generálneho riaditeľa pre prevádzku rozobral prevádzkovú situáciu za prvý polrok 2016. Informoval o priaznivejšej situácii v oblasti BOZP, úrazov, nehôd, požiarov. Vyslovil nespokojnosť miestami nespravodlivého odmeňovania zamestnancov, ktorí nesú zodpovednosť. Upriamil pozornosť na prebytočný majetok, a problematiku CLaO.
V ďalšom jednaní pokračovala diskusia prítomných s vedením ŽSR. Došlo k výmene postrehov, názorov a návrhov na riešenie rôznych problematík týkajúcich sa zamestnancov, firmy v rátane odmeňovania.
Záverom konštatujem, že takéto stretnutia sú zrkadlom sociálneho dialógu. Výmena názorov, skúseností na základe relevantných podkladov je tá správna cesta. Sú prínosom pre obidve strany. Veď obidvom sociálnym partnerom ide o prosperitu a stabilitu firmy, spokojnosť všetkých zamestnancov.
Ing. Peter Hoffman
člen Podnikového výboru OZŽ pri ŽSR

Zasadnutie OR OZŽ pri OR Trnava
Podľa plánu a harmonogramu zasadnutí sa 2.8.2016 konalo zasadnutie Oblastnej rady OZŽ pri Oblastnom riaditeľstve Trnava (OR OZŽ pri OR Trnava).Zasadnutia sa okrem členov OR OZŽ pri OR Trnava zúčastnil aj podpredseda Podnikového výboru OZŽ pri ŽSR (PV OZŽ pri ŽSR) Bc. Ľudevít Mikloš a okrem bodu 1 i zástupcovia vedenia OR Trnava vedené riaditeľom OR Bc. Milanom Kubičkom, s námestníkmi riaditeľa OR pre riadenie dopravy (NR OR pre RD) Ing. Tiborom Kučerom a pre infraštruktúru (NR OR pre ŽI)Ing. Františkom Jablončíkom. Ďalej zástupcovia sekcie ĽZ (Ľudské zdroje) vedené prednostkou sekcie JUDr. Martinou Jurišovou, vedúca odd. ĽZ pre odmeňovanie Mgr. Alena Hrdinová, zastupujúca vedúca odd. ĽZ Mgr. Blanka Puterová s vedúcimi referentkami odd. ĽZ Máriou Šimurdovou a Jankou Ľuptákovou. Rokovania sa zúčastnili i zástupcovia odborových centrál Odborová asociácia výpravcov a dispečerov (OAVD) a Nezávisle kresťanské odbory Slovenska - železnice (NKOS - Ž). Program zasadnutia mal štyri body. 1, Úvod, oboznámenie členov s programom, do tohto bodu boli zahrnuté aj informácie predsedu OR OZŽ pri OR Trnava o zaslaných pripomienkach k návrhu Prémiového poriadku OR Trnava a práca uvoľnených zamestnancov za ŽSR ohľadne prípravy na kolektívne vyjednávanie pri tvorbe novej Kolektívnej zmluvy, ktoré prezentoval podpredseda PV OZŽ pri ŽSR Bc. Ľudevít Mikloš. 2,Vyhodnotenie KZ ŽSR OR Trnava za prvý polrok 2016. V tomto bode rokovania sme prešli plnenie všetkých bodov KZ. Pripomienky k jednotlivým bodom za OZŽ boli zapracované s pripomienkami z jednotlivých pracovísk aj s vysvetlením už v návrhu vyhodnotenia. Pripomienka bola len v oblasti Rekondičných pobytov, ktorá bola vysvetlená písomne v zmene k návrhu. Ústne pripomienky boli k bodom zabezpečenia skriniek a stoličiek na OZT Bratislava východ,  taktiež k Sociálnemu zariadeniu na pracovisku SMSÚ ŽB Bratislava hlavná stanica a klimatizačným zariadeniam v rámci OR Trnava. 3,Správa o plnení úloh zamestnávateľa v zmysle KZ ŽSR - vývoj zamestnanosti, vyhodnotenie rastu priemernej mzdy. V tomto bode zamestnávateľ v zmysle KZ podal prítomným členom OR OZŽ pri OR Trnava podrobné informácie, po ktorých nasledovala k tomuto bodu diskusia, v ktorej sa členovia OR OZŽ pri OR Trnava dohodli s vedením OR Trnava, že predseda OR OZŽ pri OR Trnava zašle na OR Trnava písomné požiadavky na vysvetlenie niektorých bodov, hlavne čo sa týka prídelu mzdových prostriedkov, odmeňovania, počtu zamestnancov a dôvodov vysokej nadčasovej práce. 4, Prerokovanie nového prémiového poriadku OR Trnava. V tomto bode sme rozoberali navrhované zmeny z OR Trnava, pripomienky OAVD a OZŽ. Nie celkom sme sa stotožňovali s návrhmi OR Trnava. Očakávali sme trochu iné znenie Prémiového poriadku, už vzhľadom na vzniknutú situáciu v OR Trnava, kde je nedostatok zamestnancov a pri dnešnej motivácii je problém príchodu nových zamestnancov spĺňajúcich prísne predpoklady pre prácu na železnici. Vzhľadom na prebiehajúce iniciatívne práce ohľadom prémiovania a motivácie zo strany OZŽ, sme prerokovali nový Prémiový poriadok OR Trnava s pripomienkami a dohodou zaslania Prémiového poriadku pred platnosťou na príslušné odborové orgány na korektúru.

Jozef Janech, predseda OR OZŽ pri OR Trnava.Zástupcovia ZSSK CARGO a ČD Cargo rokovali v Bratislave
V Bratislave sa koncom augusta uskutočnilo na najvyššej úrovni spoločné rokovanie zástupcov ZSSK CARGO a ČD Cargo.
Za slovenskú stranu sa rokovania zúčastnili zástupcovia Podnikového výboru OZŽ pri ZSSK CARGO, ďalej len /PV/, jeho predseda Ján Baláž a členka PV a Dozornej rady ZSSK CARGO Mgr. Zita Verčíková.
Za českú stranu sa stretnutia zúčastnili Radek Nekola predseda PV ČD Cargo a tajomníčka PV Bc. Marta Urbancová.
Za vedenie ZSSK CARGO sa rokovania zúčastnil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Martin Vozár, MBA.
Za vedenie ČD Cargo predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Ivan Bednárik.
Cieľom pracovného stretnutia bolo zhodnotenie činnosti obidvoch subjektov v nákladnej doprave v rámci priestoru EÚ. Postup pri riešení jednotlivých vozňových zásielok /JVZ/, činnosť tretích dopravcov na dráhach z pohľadu bezpečnosti vlakovej dopravy a ďalší rozvoj CÁRG v spoločnom európskom priestore.
Z vystúpenia obidvoch generálnych riaditeľov bolo zrejmé, že aj do budúcnosti budú takéto stretnutia so zástupcami odborov potrebné. Vedú nás k tomu aj fakty, že v obidvoch CARGÁCH máme identické problémy či je to boj o HRTKM, JVZ, vlaky na dohodu, spoločné využívanie ZP, zmena napäťovej sústavy atď. 
                                                                                                                                                                                                       Ján Baláž,
predseda PV OZŽ pri ZSSK CARGO


Dňa 23.09.2016 sa v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí uskutočnilo protestné zhromaždenie s podporou KOZ SR proti podpisu obchodných zmlúv s Kanadou a USA ( CEFTA a TTIP). Na tomto zhromaždení sa zúčastnili aj zástupcovia OZŽ.

Dňa 26.9.2016 bola  zamestnávateľovi  ZSSK CARGO doručená PKZ ZSSK CARGO 2017 - 2018, ktorá je výsledkom spoločných rokovaní zástupcov odborových centrál. Dúfame, že prijaté návrhy, ktoré boli do návrhu zapracované spoločnými silami obhájime.
Ján Baláž22. ročník Celoslovenských športových hier železničiarov 2016
Ako každý rok Odborové združenie železničiarov v spolupráci so ŽSR, Železničnou spoločnosťou Cargo Slovakia, a. s. a Železničnou spoločnosťou Slovensko, a. s. usporiadalo dňa 9. septembra 2016 Celoslovenské športové hry železničiarov pri príležitosti Dňa železničiarov.
Športových hier sa zúčastňujú železničiari a ich rodinní príslušníci zo štyroch regiónov Bratislava, Žilina, Zvolen a Košice.
Po prvý krát súťažili z týchto regiónov družstvá mužov vo veľkom futbale, tenise zmiešaných družstiev mužov a žien, ako aj vo volejbale zmiešaných družstiev mužov a žien.
Jednotlivci súťažili v stolnom tenise mužov, stolnom tenise žien, bowlingu mužov a bowlingu žien.
Víťazný región získal Putovný pohár predsedu OZŽ.
Na otvorenie hier a aj vyhodnotenie prijala pozvanie riaditeľka základnej školy, kde sa konali súťaže Mgr. Ľubica Tomčíková.
Tohto významného športového podujatia sa zúčastnil Mgr. Filip Hlubocký, generálny riaditeľ Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. a Ing. Marián Lelovský, vedúci oddelenia riadenia ľudských zdrojov.
Za Železničnú spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.: riaditeľ Odboru riadenia ľudských zdrojov Mgr. Imrich Sloboda, ktorý sa zapojil do hier ako súťažiaci za región Bratislava v tenise zmiešaných družstiev.
Za ŽSR sa hier zúčastnil riaditeľ OR Zvolen Ing. Marián Izakovič a Ing. Oto Maté, prednosta SRD OR Košice.

Výsledky 22. ročníka Celoslovenských športových hier železničiarov 2016, konaných dňa 9. 9. 2016 vo Zvolene sú nasledovné:

Futbal - družstvá mužov:
1.        región Zvolen
2.        región Košice
3.        región Bratislava
4.        región Žilina
Tenis - zmiešané družstvá mužov a žien:
1.        región Košice
2.        región Žilina
3.        región Bratislava
4.        región Zvolen
Volejbal - zmiešané družstvá mužov a žien:
1.        región Košice
2.        región Žilina
3.        región Zvolen
4.        región Bratislava
Stolný tenis - ženy:
1.        Frederika Pisarčíková - Žilina
2.        Andrea Kertészová - Košice
3.        Alžbeta Kováčová - Žilina
Stolný tenis - muži:
1. Peter Horváth - Zvolen
2. Jakub Babušík - Žilina
3. Emil Šiška - Košice
Bowling - ženy:
1.        Zuzana Klementová - Zvolen
2.        Dana Jánošová - Košice
3.        Alena Novotná - Košice
Bowling - muži:
1.        Stanislav Hajduk - Košice
2.        Róbert Pánek - Žilina
3.        Bohuš Bačík - Bratislava
Umiestnenie regiónov:
1.        Košice
2.        Zvolen
3.        Žilina
4.        Bratislava

Putovný pohár predsedu OZŽ získal región KOŠICE.

Anna Poliaková
Referát organizačných a zahraničných vzťahov


Zasadnutie zástupcov odborových zväzov na železnici krajín V4
Z iniciatívy OSŽ sa stretli v Olomouci dňa 27.9.2016 zástupcovia odborových zväzov na železnici Višegrádskej štvorky /V4/ rozšírené o zástupcov Srbska, aby prejednali možnosti spoločného postupu v rámci 4. železničného balíčka, podľa ktorého by z rozhodnutia EÚ mala byť liberalizovaná osobná železničná doprava.
Prítomní boli zástupcovia železničných odborových zväzov z Českej republiky pod vedením predsedu OSŽ Jaroslava Pejšu, Slovenskej republiky pod vedením predsedu OZŽ Františka Zaparanika, Maďarska pod vedením predsedu Janosa Melega, Poľska pod vedením predsedu Federácie železničných odborárov v regióne Malopoľsko Kryzstofa Knapika a Srbska pod vedením predsedu Dragana Randeloviča.
Predseda OSŽ Jaroslav Pejša v úvode uviedol, že OSŽ má obavy z realizácie 4. železničného balíčka. Najväčší problém vidí v tom, že v rámci liberalizácie môžu byť menšie železnice strednej Európy ohrozené väčšími a silnejšími železničnými správami. Takým veľkým železniciam ako sú napr. železnice Nemecka DB nemôžu menšie železničné správy dostatočne konkurovať.
Predstavitelia odborových zväzov sa informovali o súčasnej situácii v oblasti železničnej dopravy v jednotlivých krajinách strednej a východnej Európy, najmä k dôsledku liberalizácie železničného trhu a jeho otváraní súkromným dopravcom.
Všetci zástupcovia zúčastnených krajín sa zhodli na tom, že musí dôjsť v súčasnej dobe k úprave európskej  legislatívy v otázkach liberalizácie železníc, zrovnoprávneniu cestnej a železničnej dopravy a tým k posilneniu železničnej dopravy nielen v západnej, ale aj strednej a východnej Európy.
Považujú za dôležité zjednotiť politiku železničných odborových zväzov strednej a východnej Európy pred plánovaným Kongresom ETF /Európska odborová federácia pracovníkov v doprave/, ktorý sa bude konať v Španielsku, v Barcelone 24.-26.5.2017 a pred zasadnutím Železničnej sekcie ETF 9.-10.11.2016 v Bruseli.
Predseda OZŽ František Zaparanik, uviedol, že je potrebné zvrátiť súčasný nepriaznivý stav, kedy v železničnej doprave dominujú silné európske železnice, najmä nemecké DB, preto navrhol predsedu OSŽ Jaroslava Pejšu, aby kandidoval za Višegrádskú skupinu na Kongrese ETF v roku 2017 do vedenia ETF za viceprezidenta ETF. Jaroslav Pejša je kvalifikovaný odborník nielen v odborárskych otázkach, ale aj s dostatočným prehľadom o potrebách železníc vo východoeurópskom priestore.
Všetci prítomní s návrhom súhlasili a dohodli sa, že o tomto návrhu budú rokovať v januári 2017 za prítomnosti nielen železníc Višegrádskej štvorky a Srbska, ale aj Chorvátska, Ukrajiny a Macedónska.
Anna Poliaková, Referát organizačných a zahraničných vzťahov


Cestný beh Běchovice - Praha
Za krásneho slnečného počasia sa v nedeľu 25.9.2016 uskutočnil v rámci USIC už 120. ročník cestného behu Běchovice - Praha za účasti 3500  bežcov - mužov a žien z 8 krajín (Belgicko, Česká republika, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Slovenská republika, Švajčiarsko a Veľká Británia).
Železničiari zo Slovenska obsadili v celkovom poradí krajín pekné 5. miesto.
Najlepšie z nášho družstva sa umiestnil Milan Ivan, ktorý vo svojej kategórii obsadil skvelé 2. miesto.
Slovensko ďalej reprezentovali: Milan Plevák, Ján Kucharík, Marián Vrábel, Jozef Polák, Samuel Polák, Ľuboš Nemec a 2 ženy: Daniela Meszárosová a Beáta Tyrallová.
Na pretekoch bola tradične vynikajúca atmosféra, ktorú vytvorili diváci po celej 10 031 metrovej trati.
Slávnostné vyhodnotenie cestného behu sa uskutočnilo v sídle OSŽ v Prahe - Vysočanoch. Ocenení boli po jednotlivých kategóriách najlepší bežci a bežkyne.
Na záver dostali zúčastnené družstvá krajín poháre podľa poradia. V družstvách boli najúspešnejší bežci z Českej republiky, ktorí mali najlepší súčet časov prvých troch bežcov.
Anna Poliaková, Referát organizačných a zahraničných vzťahov OZŽ


Športový deň na Čingove
Čingov je oblasť v Slovenskom raji v blízkosti Spišskej Novej Vsi a Smižian, je to prekrásny kraj, v ktorom i tento rok bol usporiadaný športový deň pre všetkých zamestnancov ZSSK CARGO a ich rodinných príslušníkov. Tento deň (10.10.2016) sa už od samého zahájenia niesol v duchu usmiatych tvárí a dobrej nálady, ktorá nás sprevádzala po celý deň. Každý z účastníkov si prišiel na svoje, či už v podobe "wellnessu", ktorý bol zabezpečený v hoteli Čingov alebo v rade športov, ktoré prebiehali v rôznych disciplínach. Krásny zážitok mali tí, ktorí sa podujali na turistický výstup "Sovia skala", odkiaľ je výhľad na celú rekreačnú oblasť Čingova. Slnečné počasie sa nám trocha vyhýbalo, ale na optimizme to nikomu neubralo. Z každého kúta bol počuť smiech a dobrá zábava. Stretlo sa tu veľa ľudí z rôznych pozícií, z rôznych krajov, ktorí si povymieňali svoje skúsenosti a názory. Verím, že i takéto spoločenské podujatia a akcie spájajú železničiarov v jednu rodinu.
                                                                                                                                                                                                                    Peter Pikna
ZO OZŽ pri RD SNVŠkolenie a zasadnutie Sekcie 11 a 18 región Bratislava

13 a 14. 10. 2016 sa v zariadení VIA JASNÁ Demänová uskutočnilo školenie a zasadnutie Sekcie 11 a 18 región Bratislava. Školenie a zasadnutie sa uskutočnilo v zmysle Plánu práce OZŽ a v zmysle zaslanej Pozvánky a programu pre ZO OZŽ, avšak v pozmenenom poradí z dôvodu iných programov členov P GR OZŽ. Po úvodnom privítaní účastníkov predseda rady Sekcie 11 región Bratislava Jozef Janech v rámci školenia a vzdelávania podčiarkol  i potrebu vzdelávania v rámci finančnej gramotnosti. Ospravedlnil neprítomnosť zástupcov OR Trnava a sám predniesol rozbor výplatnej pásky, kde informoval o plusovej, ako i mínusovej časti. Každá položka má svoj mzdový druh, ako na plusovej stane, tak i na mínusovej. V samostatnej časti sa venoval zložkám mzdy. V odvodovej časti sa venoval cene práci, odvodom, čistej mzde, ako i čiastke na účte. V druhej časti školenia si účastníci vypočuli prednášku o podiele zložiek osobných nákladov a mzdy, podiele zložiek mzdy z celkových nákladov, ako i o rozbore neprítomnosti v práci v % z celkového počtu neprítomnosti. Všetky potrebné údaje o výplatnej páske, ako i o zložkách mzdy obdržali účastníci školenia aj písomne, aby si ich mohli aj sami naštudovať a informovať svojich členov ZO OZŽ. Školenie a zasadnutie pokračovalo ďalej rokovaním v zmysle výstavby OZŽ, to znamená zdola na hor. Najskôr vystúpili zo správou o činnosti členovia predsedníctva rady Sekcie 11 región Bratislava - p. Jozef Janech, p. Jozef Hlavatý,  p. Elena Pokopcová, p. Božena Výtřísalova, ako i zástupkyňa Sekcie 18 p. Oľga Janičová a až po nich vystúpil so svojou správou 1. Podpredseda OZŽ p. Anton Andel. 1. Podpredseda OZŽ p. Anton Andel, okrem vnútro-odborovej činnosti prezentoval aj benefit len pre členov OZŽ, a to poistenie zodpovednosti za spôsobenú škodu zamestnávateľovi, ako pripravovanú spoluprácu zo Slovenským národným strediskom pre ľudské práva. Členovia  zúčastnení na školení a zasadnutí ďalej schváli a odhlasovali návrh na počty a mená delegátov a náhradníkov zjazdu OZŽ, ktorých ešte musí schváliť celosloveské zasadnutie S 11 a 18. V ďalšej časti rokovania kolektívni vyjednávači za jednotlivé spoločnosti p. Marián Kubinec, p. Zita Verčíková a p. Jozef Hlavatý informovali o príprave kolektívneho vyjednávania a návrhu na kolektívne zmluvy, nakoľko na ŽSR, ZSSK CARGO, ako i na ZSSK Slovensko nám končia kolektívne zmluvy. Zväzový inšpektor BOZP p. Igor Maček vo svojom bloku školenia informoval zúčastnených o situácii v BOZP a OOPP. Poukázal na nedostatky, dobré vyhliadky, ale i na nesprávne správanie zamestnancov, zástupcov zamestnancov, zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť, zmenách v zákonoch, ako i o návrhoch do pripravovaných Kolektívnych zmlúv, hlavne čo sa týka ochrany zamestnancov pred tepelnou záťažou, čistenia a výmeny OOPP a previerok BOZP. P. Zuzana Lunáková informovala o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi z výkonu povolania z podrobným výkladom uzatvárania tohto poistenia a odpoveďami na množstvo otázok. Podpredseda OZŽ p. Ľudevít Mikloš informoval o situácii v Sekcii 11 a 18 s tým, že celkovú správu o činnosti S11 a 18 prednesie na celoslovenskom zasadnutí týchto sekcií. Predseda OZŽ p. František Zaparanik rozsiahlo informoval členov S 11 a 18 región Bratislava o vnútro- odborovej činnosti, o činnosti v rámci KOZ, o zmenách v dôchodkovom systéme, o pripravovanom zjazde KOZ, o pripravovanom zjazde OZŽ a pripravovaných voľbách do Správnej rady ŽSR, ktorá je pre zástupcov zamestnancov veľmi dôležitá a treba je venovať náležitú pozornosť. V ďalšej časti školenia právnik OZŽ p. Štefan Baláž prezentoval uplatňovanie niektorých § do praxe, zmeny v niektorých zákonoch, správanie sa členov, ktorým sa niečo prihodí, prípadne žiadanie právnej pomoci. V závere právneho školenia si zúčastnení overili svoje vedomosti aj malým testom. Na záver školenia a rokovania predseda Rady S 11 región Bratislava poďakoval prítomným za doterajšiu spoluprácu a vyzval ich na ešte lepšiu, hlavne čo sa týka informovanosti, stretnutí na ZO OZŽ za účelom riešenia problémov so zamestnávateľom, ale i vnútro- odborových a možnosti stretnutia sa s členmi OZŽ, kde je možnosť prediskutovať problémy, ktoré ich najviac trápia.
Jozef Janech predseda Sekcie 11 región Bratislava


Tradícia pokračuje, ale s malou zmenou
Ako je už dlhodobo zvykom v mesiaci september sa pravidelne v železničnej stanici Bratislava východ uskutočňuje oslava Dňa železničiarov spojená so stretnutím s dôchodcami. Bolo tomu tak síce až 5 októbra i tento rok. Zmenou je však to, že sa tejto oslavy zúčastnilo o niekoľko činných zamestnancov viac. Závodný výbor OZŽ v spolupráci s vedením stanice pripravil opäť jeden krásny deň pre železničiarov, ktorých toto remeslo neopustilo a stále majú načo spomínať i keď je v tomto rezorte situácia taká aká je. Po úvodnom príhovore prednostu stanice p. Pavla Páchnika o súčasnej situácii v stanici - počte zamestnancov, počte vlakov a rozposunovaných vozňov, nasledoval príhovor 1. Podpredsedu OZŽ p. Antona Andela o činnosti OZŽ. Pokračoval predseda Oblastnej rady OZŽ pri Oblastnom riaditeľstve Trnava a stále člen Základnej organizácie OZŽ pri ŽST Bratislava východ p. Jozef Janech správou o činnosti a problémoch OZŽ v rámci ŽST Bratislava východ nie len voči zamestnávateľovi, kde poukázal okrem iného i na množiace sa dezinformácie a šíriace sa správy ohľadne Kolektívnej zmluvy, rušenia posunu a pod., ale aj v rámci odborov ako takých a tiež o  predstavách Odborového združenia železničiarov v rámci kolektívneho vyjednávania.  Po príhovore predsedu Závodného výboru ZO OZŽ pri ŽST Bratislava východ  p. Bonaventúra Hoza a prípitku p. prednostu sa rozprúdila diskusia medzi zúčastnenými spoločne s dobrým obedom a oslavou. S dobrou náladou sa všetci rozlúčili s pozdravom "o rok sa znovu určite uvidíme". Aj touto cestou sa chcem všetkým, čo priložili ruku k dielu za dobrú a tradičnú vec ešte raz srdečne poďakovať.
Bonaventúr Hoz predseda ZV ZO OZŽ pri ŽST Bratislava východ


Zasadnutie Oblastnej rady OZŽ pri OR Trnava
Dňa 18.10.2016 sa uskutočnilo v zmysle plánu činností OZŽ a OR Trnava zasadnutie Oblastnej rady OZŽ pri OR Trnava. Zasadnutie sa uskutočnilo na základe Pozvánky OR Trnava za účelom plnenia záväzkov KZ ŽSR zo dňa 5.10.2016 s programom 1.) Správa o plnení hlavných úloh zamestnávateľa, vývoj zamestnanosti, mzdy a využívanie fondu pracovného času za OR Trnava, 2.)Rôzne. Do tohto bodu predseda OR OZŽ pri OR Trnava navrhol zaradiť a.) Informácie o objednaní doplnkovej činnosti - Posun a b.) Pohotovosť v rámci pracovnej zmeny v zimnom období. Tak ako je už zvykom zasadanie OR OZŽ pri OR Trnava začína minimálne o pol hodiny skôr ako začne rokovanie so zástupcami vedenia OR Trnava, kde si členovia OR OZŽ pri OR Trnava preberú organizačné zabezpečenie, zmeny, informácie potrebné k rokovaniu, ako i potrebné informácie v rámci OZŽ. Tak tomu bolo i tento krát. Po organizačných informáciách sa členovia OR OZŽ oboznámili s pripravovaným návrhom Kolektívnej zmluvy ŽSR, ktorý bol doručený na Generálne riaditeľstvo ŽSR. Po oficiálnom privítaní prednostkou sekcie ľudských zdrojov OR Trnava JUDr Martinou Jurišovou, členovia Odborových centrál na zasadnutí za účasti vedenia OR Trnava vedeného námestníkom riaditeľa OR Trnava pre riadenie dopravy Ing. Tiborom Kučerom, vedúcou odd. ĽZ pre odmeňovanie Mgr. Alenou Hrdinovou, zastupujúcou vedúcou odd. ĽZ Mgr. Blankou Puterovou a neskôr i námestníkom riaditeľa OR Trnava pre Infraštruktúru Ing. Františkom Jablončíkom rokovalo v zmysle predloženého a navrhnutého programu. V úvode bolo rokovanie o vývoji miezd, nadčasov a využívania fondu pracovného času v rámci OR Trnava za mesiace 1 - 9. 2016 s porovnaním za rovnaké obdobie roku 2015. V ďalšej časti sa zúčastnení venovali vývoju zamestnanosti za to isté obdobie. Počtu prijatých zamestnancov, voľných miest, ako i situácii do budúcna. Situácia do budúcna v rámci OR Trnava nevyzerá vôbec ružovo, ako skonštatoval i predseda OR OZŽ pri OR Trnava, nakoľko sa pripravuje otvorenie novej automobilky, prichádzajú silné ročníky čo sa týka odchodu do dôchodku, v Trnavskom regióne pri nezamestnanosti niečo cez 4% je 3000 voľných pracovných miest,  pri dnešných platových pomeroch v rámci OR Trnava, kde sme pod priemerom v národnom hospodárstve a náročnosti železničiarskych povolaní, či už zdravotných, zmyslových, ale aj odborných a vedomostných bude problém zabezpečovať prevádzku v rámci OR Trnava, ale i celej ŽSR. V ďalšom bode sme sa zaoberali otázkami z minulého rokovania, nakoľko riaditeľ OR Trnava Bc. Milan Kubiček požiadal o zaslanie dotazov OR OZŽ pri OR Trnava písomne. Na základe týchto písomných dotazov a písomných vyjadrení OR Trnava sme sa pýtali na počty zamestnancov, kde bol rozdiel v plánovaných systematizovaných a plánovaných miestach. Taktiež podstav zamestnancov ako takých z dôvodu zamestnancov vo výcviku a zácviku, za ktorých musia vykonávať prácu iný zamestnanci bol dosť značný a podstav zamestnancov  reálne je úplne rozdielny.  Zamestnanci tento podstav finančne až tak voči iným VOJ, kde takýto podstav nie je nepociťujú a tak sa rokovanie ďalej nieslo i ohľadne prideľovania prémii, kde zápisom bolo sľúbene minimálne finančné vyrovnanie v zmysle KZ (rovnaký objem na prémie), ako v roku 2015. V bode rôzne - a) Objednávka doplnkovej služby sme si vyjasňovali niektoré aspekty tejto služby, kde zamestnanci nemôžu ovplyvniť cenu , výkony a ani dôvod. OR OZŽ pri OR Trnava trvá na dodržiavaní zákonov, predpisov i ohľadne tejto služby. Zamestnanci - posunovači sú zamestnancami ŽSR, nie ZSSK CARGO a ZSSK Slovensko a v tomto prípade ich obmedzovanie počas Vianočných a Veľkonočných sviatkov považujú prinajmenšom  za prekážku v práci na strane zamestnávateľa, teda ŽSR. - b) Pohotovosť v rámci pracovnej zmeny v zimnom období- sme poukázali na nutnosť  zabezpečenia minimálnych nárokov na BOZP pre tepelné zabezpečenie pracovísk a taktiež potreby pri vykurovaní, kontrole a dohľade nad vykurovacími zariadeniami. Pri diskusii vyplynulo, že prednostovia staníc by mali poznať pracoviská vo svojom obvode, kde sa ako vykuruje, kde je potrebný dohľad a každé vykurovacie zariadenie má svoj návod na použitie, ako i návod na bezpečnostné opatrenia v zime a je na nich, aby vstúpili do rokovania s príslušnými zamestnancami  VOJ ohľadne pohotovosti, zabezpečenia zimnej prevádzky pri dodržiavaní platných zákonov, vyhlášok a nariadení nielen v BOZP. Následne v bode rôzne po príchode p. námestníka riaditeľa OR sme vo vzájomnej diskusii rozoberali i nadčasovú prácu v rámci Infraštruktúry, priority v rámci údržby a modernizácie pracovísk, údržbu na koridore, investičný plán, ale i celkovú situáciu v rámci Infraštruktúry. Na záver členovia OR OZŽ pri OR Trnava v rámci svojich potrieb diskutovali s vedúcimi zamestnancami OR Trnava.
Jozef Janech, predseda OR
OZŽ pri OR Trnava


Súhrnná informácia
z kolektívneho vyjednávania ZSSK CARGO

Dňa 25.10.2016 sa uskutočnilo zasadnutie odborových centrál pôsobiacich pri ZSSK CARGO za účasti predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a .s. Ing. Martina Vozára, MBA. Rokovalo sa o ekonomickej situácii a taktiež o víziách ďalšieho fungovania spoločnosti.
Po ukončení rokovania sa zahájilo prvé kolo kolektívneho vyjednávania, ktorého sa zúčastnili  kolektívni vyjednávači odborových centrál a novo vymenovaní kolektívni vyjednávači za zamestnávateľa (Mgr. Imrich Sloboda, Mgr. Mária Mrvová, Ing. Milan Rozbora, Ing. Ľubomír Kuťka, Ing. Peter Fejfar, Mgr. František Svetkovský).
Postupne sa prešiel celý návrh PKZ, ktorý navrhlo jedenásť odborových centrál. Uvedený návrh bol dňa 26.09.2016 doručený zamestnávateľovi. Dve odborové centrály sa prípravy návrhu nezúčastňovali, ako aj samotného podpisu. Počas kolektívneho vyjednávania prišlo k dohode v 7 bodoch z celkových 21 navrhovaných zmien.
Kolektívne vyjednávanie bude pokračovať dňa 08.11.2016, o jeho priebehu Vás budeme informovať.

V Bratislave, 27.10.2016

                                       Tím kolektívnych vyjednávačov OZŽ


Rokoval PV OZŽ pri ZSSK
Zasadanie Podnikového výboru OZŽ pri Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. sa uskutočnilo 15. a 16. novembra 2016 v Liptovskom Mikuláši. Svojou návštevou ho poctili predseda OZŽ Mgr. František Zaparanik a člen Generálnej rady OZŽ Ing. Peter Hoffman. K programu boli prizvaní inšpektori BOZP Odborového združenia železničiarov Ing. Zuzana Lunáková a Mgr. Igor Maček. Za ZSSK sa zasadania zúčastnil vedúci oddelenia rozvoja ĽZ Ing. Marián Lelovský, Vedúci tímu BOZP Bc. Ján Kružlic za OIK, Riaditeľ SeRRP Ing. Dezider Turák, vedúci oddelenia plánovania prevádzky Mgr. Marcel Potočňák, vedúca strediska logistiky Ing. Iveta Vaňková, vedúci tímu služieb zákazníkom Ing. Miroslav Belorit a vedúci oddelenia plánovania a preberania ŽDV Ing. Erik Petráš.
Podnikový výbor sa okrem iného zaoberal OOPP a ich obstarávaním, vystrojovaním zamestnancov uniformami, napádaním zamestnancov prvého kontaktu cestujúcimi, prechodom na nový GVD a pripravovanými turnusmi rušňovodičov a vlakových čiat, zavedením IC vlakov, monitorovaním osobných pokladníčok, doriešením ubytovania rušňovodičov a vlakových čiat vo Vrútkach, Čadci a Košiciach, prípravou požiadaviek do komisie BOZP a zabezpečovaním údržby a opráv dráhových vozidiel.
Nedoriešené problémy budeme riešiť na úrovni jednotlivých zložiek zamestnávateľa a komisii BOZP.
       
Spracoval: Bc. Ľudevít Mikloš, predseda PV OZŽ pri ZSSK


Dňa 28.11.2016 sa v Žiline uskutočnilo stretnutie pracovnej skupiny na ÚP ZSSK pre návrh zmeny do Smernice o nevyhnutných technologických časoch rušňovodičov s platnosťou od 11.12.2016.Zúčastnili sa ho za ÚP Mgr. Marcel Potočňák, ktorý aj stretnutie viedol, zástupcovia OIK a zástupcovia zamestnancov odborových organizácii pre úsek prevádzky na ZSSK OZŽ a iných odborových organizácii. Stretnutie bolo uskutočnené už po druhý krát, lebo na prvom stretnutí sa obom stranám nepodarilo nájsť spoločné stanovisko k danému návrhu. Zamestnávateľ opäť predložil zástupcom zamestnancov návrhy,na ktorých si naďalej trvá a ktoré neboli už prijaté na prvom stretnutí. S týmito návrhmi zúčastnení zástupcovia zamestnancov opäť nesúhlasili.Nakoniec bolo dohodnuté, že sa tento materiál prepracuje a uskutoční sa v čo najkratšom čase ďalšie stretnutie na ÚP. Preto doteraz platná Smernica o nevyhnutných technologických časoch pre rušňovodiča platí aj naďalej.

Miroslav Odelga
O Z Ž  ZSSK
Úsek prevádzky

Región ZvolenOZŽ podporilo OZ KOVO v protestnej akcii ,, práva za lepší život ,, v Spišskej Novej VsiPodnikový výbor OZŽ pri ŽSR
       Dňa 14.12.2016 zasadal PV OZŽ pri ŽSR. Predsedníčka PV OZŽ Ing. Darina Fabuľová informovala o zložitej situácii v železničnom sektore. Informovala o výhradách OZŽ vznesených aj na odvetvovej tripartite v rámci železničného sektora, voči spôsobu vedenia kolektívnych vyjednávaní v železničných podnikoch, revízii verejných výdavkov, "zmrazenej mzdovej obálke". Ďalej informovala o kolektívnom vyjednávaní na ŽSR a zostávajúcich bodoch, ktoré sú otvorené. Jedným z nich je bod č. 45 "Mzdy". Súčasný návrh zamestnávateľa je pod úrovňou dohodnutého nárastu pre verejnú správu. S týmto návrhom zamestnávateľa odborové centrály pôsobiace na ŽSR nesúhlasia a trvajú na pôvodnom návrhu, ktorý tieto odborové centrály predložili.
V ďalšom jednaní PV OZŽ sa pokračovalo za účasti námestníka GR ŽSR pre ekonomiku Ing. Dušana Šefčíka a námestníka GR ŽSR pre prevádzku Ing. Miroslava Kocáka.
       PV OZŽ bol informovaný o hospodárení ŽSR za obdobie 1. - 11. 2016, ktoré skončilo ziskom. Za celý rok 2016 sa predpokladá zisk približne 2,8 mil. €. ŽSR dosiahli v porovnaní z rovnakým obdobím roku 2015 v položke osobných nákladov nárast približne o 17 mil. €. Čo predstavuje prekročenie plánovaných osobných nákladov v z mysle plánu práce na rok 2016. Z tohto dôvodu išlo menej finančných prostriedkov na hlavnú činnosť (opravy, materiál...). PV bol informovaný námestníkom GR ŽSR pre ekonomiku, že Správna rada ŽSR zobrala na vedomie výhľady vedenia ŽSR na roky 2017, 2018 a 2019. V súvislosti s výhľadmi vedenia ŽSR na nasledujúce roky, námestník GR ŽSR pre ekonomiku sa pristavil aj pri otázke mzdového nárastu. Podotkol, že akýkoľvek mzdový nárast pri rovnakom objeme finančných prostriedkov je podmienený nejakou zmenou. O tej zmene rozhodol generálny riaditeľ ŽSR a to spôsobom, ktorý predstavuje optimalizáciu zamestnancov v obslužných a režijných činnostiach. Informoval, že táto optimalizácia sa bude dotýkať všetkých VOJ, vrátane GR ŽSR. Je potrebné podotknúť, že v hodnotiacom období je evidenčný počet zamestnancov 14056, priemerný prepočítaný počet zamestnancov 14009. Otázky členov PV OZŽ týkajúce sa tejto závažnej zmeny zostali nezodpovedané, nakoľko zástupca zamestnávateľa reprezentujúci ľudské zdroje GR ŽSR neakceptoval pozvanie na zasadanie PV OZŽ. Svoju neúčasť, ktorú tlmočila predsedníčka PV OZŽ pri ŽSR, odôvodnil programom PV OZŽ pri ŽSR, v ktorom nevideli priestor na prezentáciu politiky GR ŽSR v oblasti ľudských zdrojov. Pozitívom pre budúci rok je plán pre navýšenie finančných prostriedkov na investície (diagnostika, energetika, modernizácia ŽST, zvyšovanie bezpečnosti, kultúra cestovania...).
        Námestník GR ŽSR pre prevádzku rozobral prevádzku z pohľadu plnenia GVD, bezpečnosti a plynulosti vlakovej dopravy. Nasledujúca živá diskusia sa niesla v duchu optimalizácie, nenaplnených stavov zamestnancov a s tým spojený problém nadčasovej práce, odmeňovania, zabezpečenie a výkon údržby ŽI. Súčasťou diskusie bola aj problematika logistiky, ktorú na ŽSR reprezentuje CLaO.
       Záverom je potrebné podotknúť, že sociálne partnerstvo a s tým súvisiaci sociálny zmier, je nutné budovať, udržiavať a rozvíjať na princípoch dôvery, vzájomného rešpektu a úcte k sociálnemu partnerovi. No a najlepšou, ak nie jedinou cestou, sú vzájomné stretnutia sociálnych partnerov a ich vzájomný dialóg.
Ing. Peter Hoffman, člen PV OZŽ pri ŽSR


Z ROKOVANIA GENERÁLNEJ PORADY MINISTRA DOPRAVY
Hodnotenie plnenia dohody o spolupráci pri realizovaní hospodárskeho a sociálneho partnerstva za rok 2016
       V Bratislave sa dňa 8. decembra sa uskutočnilo rokovanie s ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Arpádom Érsekom, s predstaviteľmi rezortných odborových zväzov združených v Asociácii odborových zväzov dopravy, pôšt a telekomunikácií na čele s prezidentom asociácie Františkom Zaparanikom, s predstaviteľmi zamestnávateľov združených v Únii dopravy, pôšt a telekomunikácií SR na čele s prezidentom únie Františkom Michvocíkom a so Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska na čele s prezidentom zväzu Pavlom Kováčikom.
       Uzatvorená Dohoda o spolupráci pri realizovaní hospodárskeho a sociálneho partnerstva je rámcovým dokumentom, ktorý upravuje sociálny dialóg v rezorte dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.
       Cieľom rokovania bolo vyhodnotenie Dohody o spolupráci pri realizovaní hospodárskeho a sociálneho partnerstva za rok 2016 a informácia o koncepčných, strategických a legislatívnych zámeroch MDVRR SR na rok 2017, o návrhu rozpočtu na roky 2017 až 2019 a prioritách ministerstva na rok 2017 za kapitolu MDVRR SR, ako aj predloženie návrhov a podnetov sociálnych partnerov.
       Aj v roku 2016 v súlade s dohodou úlohy sociálneho partnerstva boli realizované výmenou informácií, konzultáciami a prerokovávaním, otázok s dôrazom na zamestnanosť, rozvoj rezortu, zamestnávateľské subjekty v rezorte, návrhy pracovnoprávnych a rezortných právnych predpisov, koncepčných a strategických dokumentov. Súčasťou napĺňania dohody bolo aj predkladanie písomných stanovísk k predloženým návrhom právnych predpisov, koncepcií a správ ministerstva, ako aj účasť zástupcov sociálnych parterov v pracovných skupinách a komisiách ministerstva. Sociálni partneri participovali na tvorbe právnych predpisov.
       Priority ministerstva v pripravovanom Programovom vyhlásení vlády SR boli témou rokovania zástupcov ministerstva so sociálnymi partnermi dňa 4.4.2016. Vecné návrhy a pripomienky sociálnych partnerov, ktoré zazneli na pracovnom rokovaní, ministerstvo zapracovalo do návrhu Programového vyhlásenia vlády SR.
       Národnou radou SR boli v roku 2016 prerokované, schválené a uverejnené v Zbierke zákonov SR 4 zákony spracované ministerstvom. Vládou SR boli prerokovávané a schválené 4 nariadenia vlády SR. Ďalej bolo vypracovaných a oznámených v Zbierke zákonov SR zatiaľ 11 vyhlášok a 2 opatrenia.
       Významnú úlohu naďalej plnili spoločné rokovania a to odvetvové tripartity a generálna porada na úrovni ministra. Odvetvové tripartity  sa uskutočňovali na úrovni generálnych riaditeľov sekcií, resp. riaditeľov odborov ministerstva. V roku 2016 sa uskutočnilo 19 riadnych rokovaní odvetvových tripartít a 1 mimoriadna. Z toho sa OZŽ zúčastňovalo rokovaní odvetvových tripartít Sekcie železničnej dopravy a dráh. Obsah rokovaní odvetvových tripartít korešpondoval s navrhnutými témami rámcového harmonogramu rokovaní, resp. program rokovaní bol doplnený na základe dohody sociálnych partnerov.
       Na základe požiadavky OZŽ sa uskutočnila 6.12.2016 mimoriadna odvetvová tripartita Sekcie železničnej dopravy a dráh k súčasnej situácii kolektívneho vyjednávania v železničnom sektore.
       Arpád Érsek vo svojom príhovore uviedol, že máme za sebou mimoriadne turbulentný a náročný rok. Naším spoločným cieľom musí byť robiť veci dobre. Ak budeme spoločne pracovať na úlohách, ktoré nás čakajú v najbližšom období čakajú, tak spoločne uspejeme.

       František Zaparanik za Asociáciu odborových zväzov dopravy, pôšt a telekomunikácií zhodnotil plnenie Dohody o spolupráci pri realizovaní hospodárskeho a sociálneho partnerstva a plnenie prijatých záverov - úloh z ostatnej generálne porady.
       Ocenil postoj ministerstva, že na požiadanie OZŽ, neodkladne zvolal mimoriadnu tripartitu, kde sme zástupcov MDVRR SR informovali o rastúcej nespokojnosti zamestnancov v železničnom sektore s vývojom kolektívneho vyjednávania. Upozornili sme, že zamestnanci v železničnom sektore očakávajú aj vzhľadom na podpísanú KZVS pre štátnu a verejnú službu pre rok 2017 a podpísaného "Memoranda" na rok 2018 a zvýšenia minimálnej mzdy o 30,- € od 1.1.2017, jasný signál, ako to bude s nárastom mzdy u železničiarov. Prísľuby, ktoré sme na záver nášho rokovania dostali zo strany zástupcov ministerstva a všetkých troch generálnych riaditeľov (ŽSR, ZSSK a CARGA) v nás vyvolali presvedčenie, že zamestnanci v železničnom sektore budú môcť v krátkej dobe konštatovať, že boli náležite ohodnotení a kolektívne zmluvy boli podpísané.
       Uviedol, že nepriaznivá situácia s nízkym ohodnoteným je aj v Slovenskej správe ciest, čím vznikajú problémy v nedostatku zamestnancov.
       Vzhľadom na zaistenie bezpečnosti železničnej prevádzky vzniesol požiadavku na legislatívne riešenie podmienok systému kontroly dodržiavania maximálneho pracovného času a minimálneho odpočinku rušňovodičov.
       Sociálni partneri vyzdvihli spoluprácu, vecný a konštruktívny prístup rezortu dopravy na vzájomných stretnutiach. Dohodli sa, že do konca januára schvália harmonogram rokovaní odvetvových tripartít na rok 2017 a načrtli postup spolupráce v budúcom roku i výhľad na nasledujúce roky. Návrhy a podnety sociálnych partnerov prednesené na tejto Generálnej porade ministra DVRR SR budú zapracované do programu rokovaní jednotlivých odvetvových tripartít.
       Generálna porada sa niesla v duchu konštruktívneho dialógu so zameraním na dosiahnutie cieľov.
       Opätovne bude v nasledujúcom období venovaná zvýšená pozornosť odbornému vzdelávaniu a príprave žiakov na budúce povolanie v súlade s príslušnými právnymi predpismi v odvetviach v pôsobnosti ministerstva.
       Ministerstvo je pripravené pokračovať v dialógu so sociálnymi partnermi a hľadať optimálne riešenia pre zamestnancov, zamestnávateľov a odvetvia rezortu.
       V roku 2017 bude prioritou práce ministerstva v oblasti hospodárskeho a sociálneho partnerstva  vytváranie takých predpokladov a podmienok, ktorých výsledkom bude rozvoj rezortu, regiónov a podnikateľskej sféry v odvetviach dopravy, výstavby, elektronických a poštových služieb, cestovného ruchu a riešenie zamestnanosti. Sociálny dialóg prispieva k stabilite rezortu. Ciele máme spoločné a tie vyžadujú okrem vzájomnej informovanosti a konzultácii aj cieľavedomý systémový prístup a súčinnosť sociálnych partnerov.
Anna Poliaková, tajomníčka asociácie


Podpis Kolektívnej zmluvy ZSSK 2017 – 2019
Zasadnutie Oblastnej rady OZŽ pri OR Trnava 28.4.2017
Dňa 28.4.2017 sa uskutočnilo v zmysle plánu činností OZŽ a OR Trnava zasadnutie Oblastnej rady OZŽ pri OR Trnava. Zasadnutie sa uskutočnilo na základe Pozvánky OR Trnava za účelom plnenia záväzkov KZ ŽSR zo dňa 13.4.2017 s programom: 1.)Úvod a oboznámenie s programom rokovania OR OZŽ pri OR Trnava,2.) Správa o plnení hlavných úloh zamestnávateľa, vývoja zamestnanosti, mzdy a využívanie fondu pracovného času za OR Trnava, 3.)Rôzne. Do tohto bodu predseda OR OZŽ pri OR Trnava navrhol zaradiť a.) Informáciu o Pozvánke Výboru OSŽ pri OR Praha na spoločné rokovanie s OR OZŽ pri OR Trnava, b.)Sťažnosti a petície z jednotlivých ŽST, c.) Pohotovosť v rámci pracovnej zmeny, d.) Výstavba TIP Lužianky. Tak ako je už zvykom, zasadanie OR OZŽ pri OR Trnava začína minimálne o 15 minút skôr ako začne rokovanie so zástupcami vedenia OR Trnava, kde si členovia OR OZŽ pri OR Trnava preberú organizačné zabezpečenie, zmeny, informácie potrebné k rokovaniu, ako i potrebné informácie v rámci OZŽ. Tak tomu bolo i tento krát. Po oficiálnom privítaní prednostkou sekcie ľudských zdrojov OR Trnava JUDr Martinou Jurišovou, členovia Odborových centrál na zasadnutí za účasti vedenia OR Trnava vedeného námestníkom riaditeľa OR Trnava pre riadenie dopravy Ing. Tiborom Kučerom, vedúcou odd. ĽZ pre odmeňovanie Mgr. Alenou Hrdinovou, zastupujúcou vedúcou odd. ĽZ Mgr. Blankou Puterovou a neskôr i riaditeľom OR Trnava Bc. Milanom Kubičekom rokovalo v zmysle predloženého a navrhnutého programu. V úvode sa zúčastnení venovali vývoju zamestnanosti za obdobie 1 - 3 2017,počtu odchodu zamestnancov, počtu prijatých zamestnancov, voľných miest, ako i situácii do budúcna. Situácia do budúcna v rámci OR Trnava nevyzerá vôbec ružovo, ako skonštatoval i predseda OR OZŽ pri OR Trnava, nakoľko sa pripravuje otvorenie novej automobilky, prichádzajú silné ročníky čo sa týka odchodu do dôchodku, v našom regióne pri  dnešných platových pomeroch v rámci OR Trnava, kde sme stále pod priemerom v národnom hospodárstve (912€) i keď ŽSR je máličko nad týmto priemerom a náročnosti železničiarskych povolaní, či už zdravotných, zmyslových, ale aj odborných a vedomostných bude problém zabezpečovať prevádzku v rámci OR Trnava, ale i celej ŽSR. V ďalšej časti bolo rokovanie o vývoji miezd, nadčasov a využívania fondu pracovného času v rámci OR Trnava za mesiace 1 - 3. 2017 aj s porovnaním za rovnaké obdobie roku 2016 a možným vývojom do budúcna. I tomto bode bolo niekoľko otázok a pripomienok k odmeňovaniu. Možnosťou k malému zlepšeniu spokojnosti s prémiovaním by bolo ak by OR mohlo disponovať s finančnými prostriedkami pre plánovaný počet zamestnancov (RPM) a nie pre skutočný počet zamestnancov (EPZ). Neustále sa tu prejavuje pocit nesprávneho - nedostatočného ohodnotenia prémiami za odpracované množstvo hodín. V bode rôzne sme sa zaoberali otázkami nespokojnosti zamestnancov z celkovým ohodnotením v rámci regiónu zo ŽST Bratislava hlavná stanica, ŽST Nitra, ŽST Dunajská Streda z ktorých sme dostali oficiálne písomné požiadavky prípadne petície, ako i z ostatných ŽST a SMSÚ odkiaľ prichádzajú ústne pripomienky a sťažnosti nielen na finančné ohodnotenie, ale aj na nedostatok zamestnancov a s tým spojená už nadmerná nadčasová práca a do budúcna možnosti zabezpečenia prevádzky. Taktiež sme sa opätovne zaoberali Pohotovosťou v rámci pracovnej zmeny na množstve pracovísk ( Gáň, Horná Nitra a pod.), kde OR Trnava je VOJ s najväčším počtom hodín s pohotovosťou.  Rezonovali najmä pohotovosti v zimnom období na pracoviskách s lokálnym vykurovaním, vyrozumievanie, respektíve spôsob dohodnutia ukončenia (prerušenia) pohotovosti (používanie súkromných telefónov pre potreby zamestnávateľa pod.) a hlavne potrebe dopracovania hodín za pohotovosť rámci pracovnej zmeny. Často krát sa práca nadčas používa na dorovnanie chýbajúceho fondu pracovného času za pohotovosť a to i bez toho aby sa zamestnávateľ so zamestnancom na tom dohodol. V ďalšom bode sme požiadali vedenie o informáciu priebehu prác na TIP Lužianky. Možno i z prispením OZŽ, ktoré poukazovalo na pripravované pracoviská pre železničný sektor prišlo k zmene a pracoviská budú vyhovovať štandardom 21. storočia. V poslednom bode členovia OR OZŽ pri OR Trnava a členovia predstavenstva PV OZŽ pri ŽSR otvorili otázky z jednotlivých sekcii a pracovísk. Zuzana Vanyová za sekciu ŽTS riešila aj problém z paušálom za pracovné cesty. Ing. Adrián Darlea sa vyjadril k chýbajúcim zamestnancom v sekcii OZT a zabezpečeniu turnusovej služby. Róbert Višváder sa zaoberal sekciou E a E, Janka Kubicová okrem sekcie ŽTS aj sekciou Železničných budov. Ing. Darina Fabulová predsedníčka PV OZŽ pri ŽSR sa zaujímala okrem iného o priebehu projektov centralizácie činnosti riadenia ĽZ a kontrolingu. Bc. Ľudevít Mikloš podpredseda PV OZŽ pri ŽSR zhodnotil celkovú situáciu nielen v rámci OR Trnava, ale i celej ŽSR a vyjadril názor, že nám chýbajú pravidelné pracovné porady z minulosti, kde boli prítomní zamestnanci, vedenie jednotlivých pracovísk, zástupcovia zamestnancov a na dôležitých poradách aj zástupcovia vedenia OR prípadne aj GR ŽSR. Často krát vedúci zamestnanci vopred neinformujú o pripravovaných zmenách nie len zamestnancov, ale neprerokujú a ani neinformujú  zástupcov zamestnancov. V minulosti bolo dobrým zvykom účasť prednostov ŽST a vedúcich SMSÚ, prípadne ich zástupcov na zasadnutiach príslušných ZV OZŽ podľa plánu zasadnutí. Pokiaľ sa zasadnutie nemohlo uskutočniť v plánovanom termíne predseda ZV OZŽ sa vždy vedel dohodnúť na inom termíne, aby sa tohto zasadnutia vedel zúčastniť zástupca vedenia. Tu vidím aj problém v práci ZV ZO OZŽ. Nerobia si plán zasadnutí, ktorý by mal byť vyvesený na dostupnom mieste pre členov OZŽ, mal by ho mať aj prednosta - vedúci pracoviska a na svoje zasadnutia, členské schôdze, pracovné porady nepozývajú aj vyššie odborové orgány. Taktiež chýba dostatočná informovanosť členov a zamestnancov o činnosti ZO OZŽ, OZŽ ako takého, možnosti využitia rôznych benefitov, a že kolektívne vyjednávať môžu len zástupcovia zamestnancov a nie jednotlivý zamestnanci, ktorý sa len priživujú na práci odborov. Na záver členovia OR OZŽ pri OR Trnava a PV OZŽ v rámci svojich potrieb diskutovali s vedúcimi zamestnancami OR Trnava o problémoch  a potrebách zamestnancov. Jozef Janech, predseda OR OZŽ pri OR Trnava


Súhrnná informácia
zo zasadnutia Podnikového výboru OZŽ pri ŽSR

           Dňa 15. mája 2017 sa uskutočnilo v Bratislave  18. zasadnutie Podnikového výboru OZŽ pri ŽSR, ktoré bolo zvolané predovšetkým z dôvodu  pripravovaného hromadného prepúšťania na ŽSR. Túto informáciu oznámil generálny riaditeľ ŽSR Mgr. Martin Erd?ssy všetkým odborovým organizáciám, pôsobiacim na ŽSR  5. mája 2017.
Zasadnutia Podnikového výboru sa zúčastnili za hospodárske vedenie námestníci generálneho riaditeľa ŽSR Ing. Miroslav Kocák za prevádzku, Pavol Hudák, MSc za ľudské zdroje  a Ing. Juraj Tkáč za ekonomiku. Obor riadenia ľudských zdrojov zastupovali JUDr. Gabriela Gajdošová a Ing. Katarína Tóthová, Odbor controllingu jeho riaditeľka I ng.Paulína Szentesi.
Hlavnou témou bola pripravovaná optimalizácia administratívnych zamestnancov, ktorá sa dotýka okrem generálneho riaditeľstva a účelových stredísk aj ostatných VOJ, okrem oblastných riaditeľstiev, ktoré to však čaká tiež. V prvej vlne je to zatiaľ 110 zamestnancov. Do tohto počtu nie sú započítaní zamestnanci, ktorí  sa stanú nadbytoční po ukončení projektov centralizácie controllingu a ľudských zdrojov. V controllingu by sa to malo dotknúť asi tretiny zamestnancov. V personalistike zatiaľ počty nevieme.  Dôvodom znižovania počtu administratívnych zamestnancov je na základe rozhodnutia vedenia ŽSR  zabezpečenie efektívnosti práce.
         Za obzvlášť závažné považujeme informáciu o finančnej situácii  ŽSR na  roky 2017-2019. Ministerstvo dopravy zamietlo požadované navýšenie o 15 ml. EUR na tento rok a  v zmysle uznesenia vlády SR nepočíta ani v nasledujúcich dvoch rokoch s navyšovaním mzdového balíka pre železničiarov. Práve naopak, potvrdilo zmrazenú mzdovú obálku! Toto je pre nás neprijateľné a budeme v predmetnej veci rokovať na MDV SR v rámci odvetvovej tripartity.
Podnikový výbor OZŽ v uznesení zobral na vedomie informáciu o pripravovanej optimalizácii a  upozornil  zamestnávateľa na povinnosť prerokovania hromadného prepúšťania s podnikovým výborom, ako s  príslušným odborovým orgánom, a to za účasti riaditeľov dotknutých Odborov GR a VOJ a v zmysle platnej legislatívy.
                                             
  Ing. Darina Fabuľová, predseda PV OZŽ pri ŽSR


Oficiálne výsledky volieb VIII. zjazdu OZŽ Rajecké Teplice

Vystúpenie predsedu OZŽ na VIII. zjazde OZŽ

       Čas plynie veľmi rýchlo. Dnes tu rokujeme opäť po štyroch rokoch na našom zjazde. Zhodnotíme uplynulé obdobie a prijmeme rozhodnutia na ďalšie obdobie. Je to čas pracovný, ale aj slávnostný.
       Hneď v úvode chcem povedať, že si veľmi vážim túto moju druhú "odborársku rodinu". Som rád, že som v spoločnosti ľudí, ktorí si zvolili tú najťažšiu prácu. Hájiť oprávnené záujmy svojich, našich členov - odborárov. Nie preto, že nám to zákon, alebo niekto prikazuje, ale preto, že je to potrebné. A my to vieme.
       Uvedomujeme si potrebu odborov, ako nezastupiteľnú silu v spoločnosti. Ako jediný môžeme kolektívne vyjednávať. Dojednávame lepšie pracovné, mzdové, sociálne, ale aj životné podmienky našich členov a zamestnancov. Preto buďme hrdí na to, že sme členovia najväčšieho, mienkotvorného, určujúceho a rozhodujúceho združenia - Odborového združenia železničiarov.
Aké teda boli tie štyri roky:
Odborové združenie železničiarov je ako jediné členom Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky. Sme piaty najväčší odborový zväz z 26 členov konfederácie.
Máme zastúpenie v Predstavenstve konfederácie. V rámci "veľkej" tripartity pôsobíme v Hospodárskej a sociálnej rade Slovenskej republiky. Naši členovia zastupujú Odborové združenie železničiarov vo výboroch pre otázky zamestnanosti na príslušných Úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Takisto aj v regionálnych radách Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky, ktoré sú zriadené na úrovni jednotlivých vyšších územných celkov.
       Neoddeliteľnou súčasťou členstva v konfederácii je aj bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. V uplynulom volebnom období sme rozšírili naše rady inšpektorov pre BOZP, ktorí sú spolufinancovaní cez konfederáciu.
       Máme mnoho celospoločenských tém, ktoré v rámci konfederácie chceme riešiť a riešime ako napríklad: dôchodkový systém v Slovenskej republike, preddôchodok, zdravotné poistenie počas štrajku, minimálna mzda, sociálny fond, kolektívne vyjednávanie, vyššie kolektívne zmluvy, Zákonník práce a mnoho ďalších. Kampaň, ktorou konfederácia a jednotlivé odborové zväzy chcú v krátkej dobe osloviť nečlenov, takzvaných "čiernych pasažierov", bude zameraná na zvýšenie členskej základne. Bude sa niesť v jednoduchých heslách, ako napríklad:
"        Odbory vždy na vašej strane,
"        Odbory sú vaša poistka,
"        S odbormi ste silnejší,
"        S odbormi dosiahneš viac.
Pracujúci ľudia si musia uvedomiť svoju hodnotu, dôležitosť a že sú súčasťou Európskej "sociálnej" únie. A preto treba hlasno žiadať "európska Práca = európska Pláca". 
       Na medzinárodnej úrovni rozvíjame spoluprácu s medzinárodnými odborovými organizáciami, najmä v rámci Európskej federácie pracovníkov dopravy (ETF) v Železničnej sekcii. Svoju činnosť v ETF sa snažíme koordinovať s našimi kolegami, železničiarmi v rámci Vyšehradskej štvorky (V4). V súlade s podpísanou dohodou sme sa spolupodieľali na spoločnom presadzovaní záujmov železničiarov krajín V4 a ETF v rámci európskeho sociálneho dialógu a pri pripomienkovaní 4. železničného balíčka. Tento balíček jasne hovorí, ako sa má podporovať hospodárska súťaž, inovácia, realizácia štrukturálnych a technických noriem v jednotlivých členských krajinách únie tak, aby sa vytvoril jednotný európsky železničný priestor.
       V rámci sociálneho dialógu na úrovni Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky je Odborové združenie železničiarov členom Asociácie odborových zväzov dopravy, pôšt a telekomunikácií, kde vykonávam funkciu prezidenta asociácie. Každoročne sa v decembri stretávame na "Generálnej porade ministra" spolu s Úniou dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky. Hodnotí sa uplynulý rok a nastoľujú sa nové témy a úlohy na ďalší rok.
       V rámci "malej tripartity" rokujeme so zástupcami železničných spoločností a ministerstva o smerovaní železničného sektora v Slovenskej republike.
       Železničný sektor je nedostatočne financovaný. Našou snahou je, aby sa na železničný sektor nazeralo, ako na "verejný záujem". Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu nestačia ani na údržbu a nie to ešte na modernizáciu. Štát musí povedať, akú chce železnicu. My chceme modernú a bezpečnú železničnú dopravu! Kladieme veľkú pozornosť na bezpečnosť. Treba dobudovať "rádiové" spojenia, rušňovodič - dispečer - verejná sprava, na všetkých železničných tratiach. Mohli sme zabrániť mnohým zbytočným obetiam. Takisto podporujeme snahu našich kolegov zapracovať do prevádzkového informačného systému (PIS) železníc, sledovanie dĺžky pracovnej zmeny, ako aj odpočinok rušňovodiča. Je smutné konštatovanie, že modernizácia sa deje v železničnej doprave vo veľkej miere len cez eurofondy. Tie, ale raz skončia. Upozorňujeme kompetentných vo vedení rezortu, že takýto spôsob financovania je neudržateľný.
       Finančné prostriedky cez zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme spolu so zmluvou o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry je potrebné navýšiť a nie zmrazovať. V poslednej dobe sa vláda a jednotlivé ministerstvá zaoberajú materiálom "hodnota za peniaze". Ministerstvo financií spolu s ministerstvom dopravy a výstavby vypracovalo materiál "Revízia výdavkov na dopravu", kde zanalyzuje do januára 2018 dopady prípadnej eliminácie 234 km tratí s nízkym využitím bez osobnej dopravy a ďalších 91 km tratí s minimálnou osobnou dopravou.
       Nesúhlasíme s takýmto postupom, ktorý je aj v príkrom rozpore s predsavzatiami Európskej únie, ktoré hovoria "Tam, kde je železnica vybudovaná, je železnica nosný dopravný systém a ostatné druhy dopravy ho majú dopĺňať".
       Takisto razantne odmietame, aby v rokoch 2017 až 2019 na Železniciach Slovenskej republiky bola "mzdová obálka zmrazená"!
       Nebudeme platiť svojimi mzdami a pracovnými miestami za nedostatky, ktoré sú spôsobené nedostatočným financovaním železničnej infraštruktúry a nejestvujúcou dopravnou politikou štátu vo verejnej osobnej doprave.  Železničná infraštruktúra má vysoké fixné náklady a preto je efektívne zvyšovať objem prepravy osôb a nákladu po železnici.
       Viac kamiónovej dopravy z ciest na železnicu. Tak znie ďalšie predsavzatie Európskej únie, ktoré si Slovenská republika osvojila. Je pravda, že aj železničná nákladná doprava je zvýhodňovaná formou zliav pre nákladných dopravcov ročne vo výške 22 500 000,-EUR. Je to, ale nedostatočné, a preto podporujeme návrh Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s. riešiť "Jednotné vozové zásielky" systémovo a cielene, ako je to v okolitých krajinách.
       Liberalizácia osobnej dopravy na Slovensku nemá jasné pravidlá. Preto naše úsilie smerujeme tak, aby sa najskôr prijali pravidlá, "akým spôsobom, kto, za akých podmienok a ktoré trate sa budú ponúkať tretím dopravcom." Momentálne sú ponúkané len ucelené, najziskovejšie alebo najfrekventovanejšie úseky. To je liberalizácia osobnej železničnej dopravy na slovenský spôsob.
Navrhujeme, aby sa nevyberali len "čerešničky na torte",  ale v ponuke bol "komplexný balíček tratí".
       Kolektívne vyjednávanie a kolektívne zmluvy na rok 2017 v železničnom sektore boli poznačené volebným rokom 2016. V uvedenom roku sme mali troch ministrov dopravy. Prvá kolektívna zmluva bola uzatvorená na Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. ešte na sklonku roka 2016. Nasledovala Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s. od 1.2.2017. Najproblematickejšie kolektívne vyjednávanie prebehlo na Železniciach Slovenskej republiky, kde sa kolektívna zmluva uzavrela až rokovaním pred sprostredkovateľom od 1.3.2017.
       Vo veľkej miere to bolo spôsobené personálnymi zmenami. Ako príklad uvediem ŽSR, kde sa nám vystriedali v jednom kalendárnom roku až štyria generálni riaditelia. Samozrejme kolektívne vyjednávanie za účasti odborného aparátu OZŽ a podpredsedu prebiehalo aj v odčlenených a privatizovaných organizáciách, ako sú ŽOS, a. s. Zvolen, Tatra Mont rezort (bývalé Tatranské lanové dráhy). Počas uplynulého volebného obdobia došlo k rastu reálnych miezd v železničnom sektore. Samozrejme prejavil sa tam aj vplyv nízkej, až zápornej inflácie. Zamestnanosť sa vyvíjala dobre. Skôr sa dá povedať, že vzniká nedostatok zamestnancov, hlavne v prevádzkových profesiách. Podrobnejšie o kolektívnom vyjednávaní za uplynulé volebné obdobie máte popísané vo faktografickom materiáli.
Ministerstvo upozorňujeme, že zamestnávatelia v najbližších 10 rokov budú potrebovať podporu a zohľadnenie nákladov na duálne vzdelávanie a študijné programy. V tomto období budú odchádzať silné ročníky do dôchodku. Na trhu práce bude veľký problém za nich nájsť náhradu. U zamestnávateľov pôsobíme aj v dozorných a správnych orgánoch, kde sa snažíme uplatniť naše skúsenosti z praxe.
       O dobrej spolupráci svedčí aj to, že so zamestnávateľmi máme uzatvorené zmluvy o uvoľnení zástupcov zamestnancov pre prácu v Odborovom združení železničiarov. Takisto športovú oblasť sa nám darí držať na vysokej úrovni. Odborové združenie železničiarov na základe dohôd so zamestnávateľmi zastupuje a spolufinancuje medzinárodné športové súťaže v rámci (USIC-u) Medzinárodného športového zväzu železničiarov. V tejto medzinárodnej organizácii, ktorá združuje 24 krajín zastupujeme celý slovenský železničný sektor.
       Zlepšili sme spoluprácu s "Odborovými centrálami", ktoré pôsobia v železničnom sektore. To konštatovali oni sami na nedávnom spoločnom a podotýkam prvom takomto rokovaní. "Spolu dokážeme viac." Jasne sme pomenovali naše spoločné priority:
"        Spoločný postup pri kolektívnom vyjednávaní,
"        Ráznejší rast platov,
"        Zvážiť možnosť dojednávať kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa v rámci železničného sektora,
"        Spoločne presadzovať, aby železničný sektor na Slovensku bol vnímavý ako verejný záujem.
Záverom sme vyzvali všetkých zamestnancov bez odborovej príslušnosti, aby rozšírili rady spoločne organizovaných zamestnancov, pretože len odborová organizácia má právo kolektívne vyjednávať.
Je toho ešte veľa, čo by som Vám chcel v tomto úvodnom príhovore povedať, ale to skôr patrí do pracovnej časti nášho zjazdu.
Záverom chcem poďakovať:
"        zamestnávateľom za korektnú spoluprácu v rámci sociálneho dialógu,
"        Konfederácii odborových zväzov Slovenskej republiky za podporu a súčinnosť pri presadzovaní potrieb železničiarov,
"        zahraničným hosťom za dobrú koordináciu spoločných postupových krokov v rámci ETF a V4,
"        a samozrejme Vám všetkým, delegátky a delegáti za podporu a prostredníctvom Vás aj celej členskej základni Odborového združenia železničiarov.Komentár k FOTO:
 
Vo všetkých informačných médiách a verejných vystúpeniach nás presviedčajú predstavitelia našej vlády, ako nám dobre funguje naša ekonomika a aké máme dobré výsledky.
Problém vidíme v tom, že tieto dobré výsledky sa neukazujú v mzdách tých, ktorí tieto dobré výsledky zabezpečujú. Preto sme presvedčení o akútnej potrebe zvýšenia miezd.
Je načase, aby sa podnikatelia a štát spravodlivo podelili o zisk so zamestnancami.

Kolektívne vyjednávanie ZSSK CARGO začaloDnes 3.10.2017 bol zamestnávateľovi podaný návrh PKZ 2018. Návrh bol spoločne vypracovaný odborovými centrálami pôsobiacimi v ZSSK CARGO . Zapracované boli tri priority o ktorých sa bude kolektívne vyjednávať. Prečo práve tri ? Dôvod je prostý. Čo najrýchlejšia dohoda, aby platnosť PKZ bola už od januára 2018. Odborové centrály sa spoločne uzniesli ešte na jednej dôležitej veci. Od začiatku roka sa začnú zaoberať novým systémom odmeňovania do KV 2019. Cieľom má byť dôkladné prepracovanie a nastavenie miezd tak, aby dostatočne napĺňali hodnotu práce zamestnancov. Mzdový systém sa stal motivačným, stabilizačným a do budúcna príťažlivým pre novoprijatých zamestnancov. Terajší systém odmeňovania je zastaralý, prémiový poriadok demotivačný. Nespĺňa už účel vzhľadom na zmenenú štruktúru firmy.
Priority do PKZ 2018
1. mzdy - všetkým zamestnancom navýšenie miezd o 60 €
2. príplatok za prácu v noci zvýšiť na 1 € za každú hodinu práce
3. príplatok za sťažený pracovný režim zvýšiť pre vybrané profesie z 0,20€ na 0,25 € , pre ostatné profesie z 0,15 € na 0,20€
Peter Pikna, hlavný kolektívny vyjednávač za ZSSK CARGO


Školenie a zasadnutie Sekcie 11 a 18 región Bratislava 11 a 12. 10. 2017

11. a 12. 10. 2017 sa v zariadení penziónu Medvedica v Tatranskej Štrbe uskutočnilo školenie a zasadnutie Sekcie 11 a 18 región Bratislava. Školenie a zasadnutie sa uskutočnilo v zmysle Plánu práce OZŽ a v zmysle zaslanej Pozvánky a programu pre ZO OZŽ. Po úvodnom privítaní zástupcov z jednotlivých ZO OZŽ, podpredsedu OZŽ a hostí z regiónov Košice, Zvolen a Žilina predseda rady Sekcie 11 región Bratislava Jozef Janech privítal lektorku školenia Odborárske minimum JUDr. Simonu Schusztekovú, PhD., LL.M. Odborárske  minimum obsahovalo témy ako: Vznik a zánik odborových organizácii, Vnútroodborové predpisy, Postup pri predstavovaní odborovej organizácie zamestnávateľovi, Nároky vyplývajúce zo vzniku odborovej organizácie, Postavenie odborov u zamestnávateľa, Kompetencie odborovej organizácie u zamestnávateľa, Právo na spolurozhodovanie (dohoda, predchádzajúci súhlas), Právo na prerokovanie, Právo na informácie, Právo na kontrolu, Právo na kontrolu nad stavom BOZP, Kompetencie v zmysle zákona o organizácii pracovného času, Pracovné voľno podľa Zákonníka práce § 240 a 136, Skončenie pracovného pomeru s členom odborovej organizácie, Skončenie pracovného pomeru s členom odborového orgánu a ďalšie. Vo večerných hodinách prvého dňa sa uskutočnilo zasadnutie Rady sekcie 11 a 18 región Bratislava, a keďže sa nachádzame v období po VIII zjazde OZŽ bolo sa potrebné venovať voľbám do jednotlivých rád a orgánov OZŽ a schvaľovaniu Štatútov. Rada S11 a 18 schválila Štatút Rady ZO OZŽ S11 pri ŽSR ÚRD Trnava, ZSSK CARGO SP Bratislava,  ZSSK SP a CeP región Bratislava, ako i Štatút Oblastnej rady OZŽ pri OR Trnava za ÚRD.  Rada potvrdila dlhodobo uvoľnených pre prácu v odboroch za S11 v regióne Bratislava (Jozef Janech - ŽSR, Božena Vytřísalová - ZSSK CARGO, Jozef Hlavatý - ZSSK). Ďalej si zvolila zástupcov do jednotlivých štruktúr: Podnikové výbory: Jozef Janech - ŽSR, Božena Vytřísalová, Iveta Škoríková - ZSSK CARGO, Jozef Hlavatý, Marta Vidiečanová, Magdaléna Pikovská - ZSSK, Rada CeP - Elena Pokopcová, Miroslava Prochádzková, Predstavenstvo OR OZŽ pri OR Trnava - Jozef Janech, Igor Žiačik, Ján Gašper, Vlasta Veselská, Marián Kamody, Peter Chomiščák, Ľubomír Hlavanda, Viliám Sovič, Predsedníctvo Rady ZO OZŽ S11 - ŽSR - Jozef Janech, Igor Žiačik, ZSSK CARGO - Božena Vytřísalová, ZSSK - Jozef Hlavatý, CeP - Elena Pokopcová. Sekcia 18 región Bratislava si za svojho predsedu zvolila Igora Mačeka. Po bode schvaľovania a volieb sa prítomným prihovoril predseda OZŽ Mgr. František Zaparanik, ktorý priblížil prácu OZŽ, jej predsedníctva, regiónov, ako i svoju k jednotlivým zamestnávateľom, ale i k orgánom a inštitúciám (KOZ, Úrad vlády, ministerstvo, tripartita, RHZS, odvetvová sekcia a pod.) Taktiež činnosť a prácu na medzinárodnej úrovni a športovú účasť na medzinárodných majstrovstvách USIC. V neskorých večerných hodinách prebiehala voľná diskusia k prednášanej téme odborárskeho minima, ako i k vystúpeniu predsedu OZŽ. Druhý deň rokovania začal školením o Poistení členov OZŽ za škodu spôsobenú pri výkone povolania, ktoré viedla Ing. Zuzana Lunáková. Nasledovala prezentácia možnosti uloženia finančných prostriedkov členov OZŽ vedená p. Vladimírom Kozovým, po ktorej pokračovalo školenie v oblasti BOZP a OOPP. Lektor Mgr. Igor Maček, ktorý je zväzovým inšpektorom informoval o zákonoch platných v rámci BOZP a ich nedostatočnom uplatňovaní a dodržiavaní zo strany zamestnávateľov, ale aj zo strany zamestnancov a hlavne zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť, ktorí majú taktiež zo zákona imunitu ako členovia odborových orgánov. O novinkách v OOPP a BOZP a pracovných úrazoch a ich príčinách. I v tomto bode prebehla veľká diskusia najmä na tému prideľovania OOPP. K slovu sa v nasledujúcom bode dostal i podpredseda OZŽ a zároveň predseda PV OZŽ pri ZSSK a podpredseda PV OZŽ pri ŽSR a ZSSK CARGO Bc. Ľudevít Mikloš. V tomto bode rokovania nás informoval o činnosti jednotlivých Podnikových výboroch, o priebehu kolektívneho vyjednávania a o situácii u jednotlivých zamestnávateľov. V tomto bode p. Marian Kubinec - kolektívny vyjednávač za ŽSR priblížil návrh KZ ŽSR v bode mzdy predložený na GR ŽSR. V predposlednom bode rokovania 1.podpredseda OZŽ Bc. Anton Andel priblížil a diskutoval so zástupcami ZO OZŽ o vnútroodborovej činnosti. Na záver predseda Rady ZO OZŽ S11 región Bratislava poďakoval za prejavenú dôvera za všetkých zvolených, za prácu ZV ZO OZŽ a  členov ZO OZŽ v regióne, ako i prístup ku školeniu a rokovaniu.

Jozef Janech, predseda Rady ZO OZŽ S11 región Bratislava
Zasadnutie OR OZŽ pri OR Trnava
25.10.2017 sa v zmysle plánu OZŽ uskutočnilo zasadnutie Oblastnej rady OZŽ pri OR Trnava (OR OZŽ pri OR Trnava). Ako je už zvykom, členovia OR OZŽ pri OR Trnava sa stretli už pred rokovaním s hospodárskym vedením. V tejto časti dostali členovia informácie z obdobia od posledného zasadnutia oblastnej rady a navrhli do programu v bode rôzne riešiť spôsob prerokovania Absencie a taktiež žiadosť o niektoré informácie o mzdách, ktoré predseda rady navrhol riešiť priamo v rámci druhého bodu rokovania. Pred druhým bodom rokovania - Správa o plnení hlavných úloh zamestnávateľa, vývoj zamestnanosti, mzdovom vývoji, nadčasovej práci a využívania fondu pracovného času za OR Trnava predseda OR OZŽ pri OR Trnava predstavil vedeniu OR Trnava, zastúpeného riaditeľom OR Bc. Milanom Kubíčkom,  námestníkom riaditeľa pre Infraštruktúru Ing. Františkom Jablončíkom a Účelovému stredisku regionálneho pracoviska ľudských zdrojov (ÚS - RP ĽZ ) Trnava, zastúpene vedúcou JUDr. Martinou Jurišovou a vedúcimi oddelení Mgr. Blankou Puterovou a Ing. Alenou Hrdinovou a taktiež predsedníčke Podnikového výboru pri ŽSR (PV OZŽ pri ŽSR) Ing. Darine Fabulovej, ktorá sa zúčastnila na celom rokovaní oblastnej rady členov OR OZŽ pri OR Trnava. Následne Mgr. Blanka Puterová informovala prítomných o vývoji zamestnanosti - podstave zamestnancov ako na úseku riadenia dopravy tak i na úseku infraštruktúry a stále vznikajúcom probléme získavať nových zamestnancov v regióne z dôvodu nízkeho percenta nezamestnanosti a možnosti konkurencie voči iným zamestnávateľom. Za obdobie III. štvrťroku bolo dohodnutých 53 nových pracovných pomerov, zároveň však začiatkom IV. štvrťroku je v rámci OR Trnava voľných 181 pracovných miest. Nasledovala informácia o mzdovom vývoji, nadčasovej práci a fonde využívania pracovného času, ktorú podala Ing. Alena Hrdinová. Po tejto informácií bola diskusia v ktorej sa okrem iného vysvetlil i nový mzdový druh 4008,výška prémii, spôsob prideľovania prémii za chýbajúcich zamestnancov i za zrušené pracovné miesta, ako i odmeny z fondu Generálneho riaditeľa a dôvody vysokej nadčasovej práce. Taktiež zúčastnení vyjadrili názor na zamestnanosť verzus mzdy na železnici. V bode rôzne členovia OR OZŽ pri OR Trnava upozornili zamestnávateľa na dodržiavanie lehoty na prerokovanie neprítomnosti v práci (absencie) hlavne na konci mesiaca. Zamestnávateľ sa zaviazal tieto lehoty dodržiavať a riešiť takto vznikajúce situácie. V závere rokovania so zamestnávateľom členovia OR OZŽ pri OR Trnava upozornili vedenie OR, ako vedenie ÚS - RP ĽZ Trnava na dodržiavanie Kolektívnej zmluvy, Zákonníka práce, ako i ďalších zákonov a predpisov platných na ŽSR. Taktiež sa dohodli, že predseda OR OZŽ pri OR Trnava zašle na OR Trnava návrh na plán činnosti pre rok 2018 a schválený Štatút OR OZŽ aj s prílohami. Po ukončení rokovania so zamestnávateľom pokračovalo rokovanie OR OZŽ pri OR Trnava. V prvej časti predseda OR OZŽ pri OR Trnava informoval o Štatúte OR OZŽ schválenom na zasadnutí Rady sekcie 11 a 18 región Bratislava a predsedníčka PV OZŽ pri ŽSR o schválenom Štatúte OR OZŽ na zasadnutí Sekcie 13,14,24. V Štatútoch boli rozdielnosti a keď že Oblastná rada pracuje na systéme konsenzu a žiadna ZO OZŽ, alebo Sekcia nemôže byť prehlasovaná, bolo dohodnuté riešiť Štatút na zasadnutí zástupcov všetkých štyroch Oblastných rád a jednotlivé rady si upravia počty podľa svojich regiónov. V poslednom bode sa OR OZŽ pri OR Trnava venovala OOPP, BOZP a úrazovosti. V tomto bode bolo riešené navrhovanie, vymenovanie a práca zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť. Navrhovať zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť, kde pôsobia zástupcovia zamestnancov (odbory) v zmysle zákona 124/2006 majú výhradne zástupcovia zamestnancov. Zamestnávateľ je povinný vymenovať zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť na základe návrhu príslušného odborového orgánu. Zamestnávateľ môže zvoliť zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť iba tam kde nepôsobí odborový orgán, alebo zamestnanecká rada. Zamestnanca možno navrhnúť, alebo zvoliť za zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť len s jeho písomným súhlasom.


Jozef Janech predseda OR OZŽ pri OR TrnavaZo zasadania PV OZŽ pri ZSSK

Štvrté zasadanie Podnikového výboru OZŽ pri železničnej spoločnosti Slovensko sa uskutočnilo v stredu 21. februára 2018 v Bratislave. Za zamestnávateľa sa ho zúčastnili Dipl. Ing. Patrik Horný - riaditeľ Úseku ekonomiky a informačného manažmentu, Mgr. Andrea Trégerová - riaditeľka Odboru riadenia ľudských zdrojov, Ing. Marián Lelovský vedúci Oddelenia stratégie a rozvoja ľudských zdrojov, Ing. Roman Kusý - riaditeľ Odboru inšpekcie a kontroly, Ing. Peter Kliment - riaditeľ Sekcie služieb zákazníkom a Ing. Ján Lukáč - riaditeľ Sekcie riadenia prevádzky.
Zúčastnení sa zaoberali Správou o vývoji zamestnanosti, mzdových podmienok a využívania fondu pracovného času v roku 2017, Informáciami o vývoji v oblasti BOZP, OOPP a úrazovosti v ZSSK v roku 2017, Predbežným hospodárskym výsledkom ZSSK v roku 2017 a plánom na rok 2018, Plánom mzdových nákladov pre jednotlivé úseky ZSSK na rok 2018 a Stratégiou ZSSK.
V diskusii rezonovali tri oblasti, OOPP (zimná obuv, tričká, pracovné kabáty, uteráky), BOZP (oslabovanie vlakových čiat, nedostatočné osvetlenie na odstavnom v Bratislave, infrazvuk, vplyv pracovného prostredia na zdravie zamestnancov osobných pokladní a údržby, "vozmajstrovské" kladivká pre vlakové čaty a rušňovodičov) a osobitné prémie (nedostatočné ohodnotenie vlakových čiat a osobných pokladníkov, nezaradenie posunu a ďalších profesií, nepriznanie výkonovej prémie údržbárom RD Poprad). O riešenie všetkých podnetov v oblastiach OOPP a BOZP zo strany členov Podnikového výboru požiadame zamestnávateľa aj písomne cez uznesenie Podnikového výboru. O riešenie osobitných prémií sme už požiadali zamestnávateľa v pracovnej skupine, ktorá sa v zmysle dohody z kolektívneho vyjednávania zaoberá zmenami v odmeňovaní zamestnancov ZSSK. O riešení jednotlivých podnetov a činnosti pracovnej skupiny pre zmeny v odmeňovaní zamestnancov budeme priebežne informovať.

Zasadnutie Oblastnej rady OZŽ pri OR Trnava 21.2.2018

Dňa 21.2.2018 sa uskutočnilo v zmysle plánu činností OZŽ a OR Trnava zasadnutie Oblastnej rady OZŽ pri OR Trnava. Zasadnutie sa uskutočnilo na základe pozvánky OR Trnava za účelom vyhodnotenia KZ ŽSR za rok 2017 za OR Trnava zo dňa 13.2.2018 s programom: 1.) Úvod a oboznámenie s programom rokovania OR OZŽ pri OR Trnava, 2.) Vyhodnotenie KZ ŽSR za rok 2017 za OR Trnava, 3.) Správa o plnení hlavných úloh zamestnávateľa, vývoja zamestnanosti, mzdy a využívanie fondu pracovného času za OR Trnava, 4.) Voľba zástupcov zamestnancov BOZP a voľba zástupcov zamestnancov do vrcholových komisií OOPP a BOZP pri OR Trnava, 5.) Rôzne. Tak ako je už zvykom, zasadanie OR OZŽ pri OR Trnava začína minimálne o 30 minút skôr ako začne rokovanie so zástupcami vedenia OR Trnava, kde si členovia OR OZŽ pri OR Trnava preberú organizačné zabezpečenie, zmeny, informácie potrebné k rokovaniu, ako i potrebné informácie v rámci OZŽ. Tentokrát sme sa v tomto bode zaoberali aj kolektívnym vyjednávaním a jeho závermi na jednotlivé pracovné funkcie a zaraďovanie do nových tarifných tried. Po oficiálnom privítaní námestníkom OR Trnava pre riadenie dopravy Ing. Tiborom Kučerom, členovia odborových centrál na zasadnutí za účasti zástupcov ÚS - RP ĽZ Trnava, zastúpené vedúcou odd. RP ĽZ pre odmeňovanie Mgr. Alenou Hrdinovou, vedúcou odd. RP ĽZ Mgr. Blankou Puterovou, vedúcim referentom RP ĽZ Adrianou Šišanovou a neskôr i riaditeľom OR Trnava Bc. Milanom Kubičekom rokovali v zmysle predloženého a navrhnutého programu. V úvode sa zúčastnení venovali vyhodnoteniu KZ ŽSR za rok 2017 za OR Trnava a podrobne si rozobrali všetky body jej plnenia a s pripomienkami k jednotlivým bodom návrh vyhodnotenia schválili. Ďalej sa venovali vývoju zamestnanosti za rok 2017, počtu odchodu zamestnancov, počtu prijatých zamestnancov, voľných miest, ako i situácii do budúcna. V ďalšej časti bolo rokovanie o vývoji miezd, nadčasov a využívania fondu pracovného času v rámci OR Trnava za 2017 aj s možným vývojom do budúcna. I v tomto bode bolo niekoľko otázok a pripomienok k odmeňovaniu. Možnosťou k malému zlepšeniu spokojnosti s prémiovaním by bolo ak by OR mohlo disponovať s finančnými prostriedkami pre plánovaný počet zamestnancov (RPM) a nie pre skutočný počet zamestnancov (EPZ). Neustále sa tu prejavuje pocit nesprávneho - nedostatočného ohodnotenia prémiami za odpracované množstvo hodín. V bode rôzne so zástupcami zamestnávateľa nás riaditeľ OR Trnava informoval o porade prednostov ŽST a ich pripomienkach k záverom kolektívneho vyjednávania, ako i k prémiovaniu. Tu predseda OR OZŽ pri OR Trnava podal informáciu, že tím v zložení OZŽ, OAVD a FPP v spolupráci s Odborom 410, za súhlasu námestníka generálneho riaditeľa pre prevádzku spracoval tabuľku pevných kritérií a zaradenie podľa počtu bodov. Ďalej spracoval návrh výkonov jednotlivých dopravných bodov podľa presne sledovaných a dostupných údajov z PISu. Uvedené návrhy boli odovzdané generálnemu riaditeľovi ŽSR aj s osobným komentárom 6.12.2017. Predseda OR OZŽ pri OR Trnava ďalej skonštatoval, že zaradenie výpravcov podľa pevných kritérií, bez výkonového príplatku je len časť práce a nezohľadňuje skutočnú prácu. Ďalej informoval o záveroch kolektívneho vyjednávania a odmeňovania. Do budúcna má byť vytvorená komisia na vytvorenie jednotného Prémiového poriadku pre ŽSR, ako i komisia venujúca sa rekondičným pobytom. Informoval i o záujme na dokončení výkonových príplatkoch, ako i o záujme práce na zaraďovaní všetkých ostatných pracovných pozícií  v rámci ŽST. Ďalej boli podané informácie o zavádzaní nového spôsobu stravovania elektronickými stravovacími kartami. Na záver bola na rokovanie predložená na prerokovanie informácia o Organizačnej zmene v ŽST Bratislava hlavná stanica a ŽST Bratislava východ s účinnosťou od 1.4.2018. V bode 5) zástupcovia OR OZŽ pri OR Trnava schválili návrh zástupcov zamestnancov do vrcholovej komisie OOPP a BOZP pri OR Trnava, ako i zástupcu zamestnancov pre BOZP pri OR Trnava za ÚRD. Za zástupcov zamestnancov pri vrcholovej komisii OOPP a BOZP pri OR Trnava boli navrhnutí za ÚRD Jozef Janech a Igor Žiačik. Za ŽI Zuzana Vanyová, Mgr. Lucia Kučerová (ŽTS), Mgr. Peter Legeny (OZT) a Eva Karolčíková (EaE). Za zástupcu zamestnancov pre BOZP pri OR Trnava za ÚRD bol navrhnutý Ján Gašper a po dohode za prierezový aparát OR Mária Kovačičová. Na záver členovia OR OZŽ pri OR Trnava boli vyzvaní, aby podobným spôsobom navrhli zástupcov zamestnancov pre BOZP v rámci svojich pracovísk a taktiež im bolo oznámené, že predsedovia ZV ZO OZŽ boli informovaní listom o plnení si svojich povinností podľa zákona BOZP (124 /2006 Z. z.). V bode rôzne členovia diskutovali o situácii v rámci svojich pracovísk a záveroch kolektívneho vyjednávania.

Jozef Janech, predseda OR OZŽ pri OR TrnavaZasadnutie Oblastnej rady OZŽ pri OR Trnava
Dňa 18.4.2018 sa uskutočnilo, v zmysle plánu činností OZŽ a OR Trnava, zasadnutie Oblastnej rady OZŽ pri OR Trnava. Zasadnutie sa uskutočnilo na základe pozvánky OR Trnava za účelom kontroly plnenia hlavných úloh zamestnávateľa za prvý štvrťrok roku 2018 v zmysle Zákonníka práce a KZ ŽSR s programom: 1.) Úvod a oboznámenie s programom rokovania OR OZŽ pri OR Trnava, 2.) Správa o plnení hlavných úloh zamestnávateľa, vývoja zamestnanosti, mzdy a využívanie fondu pracovného času za OR Trnava, 3.) Prerokovanie nového znenia článku 4 prémiového poriadku, 4.) Rôzne.
Zasadanie OR OZŽ pri OR Trnava začína minimálne o 30 minút skôr ako začne rokovanie so zástupcami vedenia OR Trnava, kde si členovia OR OZŽ pri OR Trnava preberú organizačné zabezpečenie, zmeny, informácie potrebné k rokovaniu, ako i potrebné informácie v rámci OZŽ. V tomto bode sme sa zaoberali aj prípravami Aktívu zamestnancov ŽSR a 1. konferenciou PV OZŽ pri ŽSR. Po oficiálnom privítaní riaditeľom OR Trnava Bc. Milanom Kubičkom, členovia odborových centrál na zasadnutí za účasti námestníkov riaditeľa OR Trnava pre RD Ing. Tibora Kučeru, pre infraštruktúru Ing. Františka Jablončíka a zástupcov ÚS - RP ĽZ Trnava, zastúpené vedúcou ÚS - RP ĽZ Trnava JUDr. Martinou Jurišovou, vedúcou odd. ÚS - RP ĽZ Trnava pre odmeňovanie Mgr. Alenou Hrdinovou, vedúcou odd. ÚS - RP ĽZ Trnava Mgr. Blankou Puterovou, vedúcou referentkou ÚS - RP ĽZ Trnava Adrianou Šišanovou rokovali v zmysle predloženého a navrhnutého programu.
V úvode sa zúčastnení venovali zamestnanosti. Mgr. Blanka Puterová podala informácie o evidenčnom stave zamestnancov na OR Trnava, počte prijatých zamestnancov, počte skončení pracovného pomeru, predniesla rozpis plánovaných miest a podstav zamestnancov, ktorý bol k 31.3.2018 217 voľných pracovných miest. Na otázku, koľko zamestnancov ukončilo pracovný pomer z dôvodu zmeny odmeňovania odpovedala, že nemá informácie o tom, že by niekto z tohto dôvodu dal výpoveď. Ing. Alena Hrdinová informovala o mzdovom vývoji, o zvýšení mzdových prostriedkov na OR Trnava, o náraste prémií na mzdovom druhu (MzD) 4007, nakoľko táto prémia začiatkom roku 2017 nebola vyplácaná. Prémie na MzD 4006 sú zahrnuté do objemu prémií MzD 4000. Naďalej sú určené prémie pre pracoviská ako v minulom období (30 - 40% za odchádzajúceho zamestnanca pri prerozdelení práce). Informovala o zvýšení nadčasovej práce na OR Trnava. Nadčasová práca sa zvýšila z dôvodu neobsadených miest pozícií hlavne u zamestnancov zaradených v turnuse. Pribudlo viac školení v porovnaní za rovnaké obdobie minulého roka. Zvýšil sa aj počet hodín neprítomnosti - nemoc. Oproti roku 2017 sa zvýšilo čerpanie pracovného voľna na lekárske ošetrenie a vyšetrenie a tiež aj sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia. V ďalšom bode došlo k prerokovaniu nového znenia Prémiového poriadku, kde bol zmenený čl. 4. K zmene došlo z dôvodu legislatívnych a pracovných zmien. V bode rôzne prebiehala diskusia k prerokovaným informáciám, ako i ďalším otázkam, ako je napr. osobitný príplatok, sociálna vybavenosť pracovísk a pod. Diskusia bola i po vyslovení otázky riaditeľa OR Trnava ako pomáhajú, alebo ako by chceli pomáhať odborové centrály k zlepšeniu situácie na OR Trnava ohľadom zamestnanosti a naplnenia voľných pracovných miest.
Na záver zasadnutia OR OZŽ pri OR Trnava s vedením OR Trnava, ÚS - RP ĽZ Trnava a prizvaných odborových centrál riaditeľ OR Trnava Bc. Milan Kubiček poďakoval prítomným za účasť a vyjadril i názor, že spoločným cieľom porád a zasadnutí je okrem iného nájsť riešenie  podstavu zamestnancov na OR Trnava. V závere členovia OR OZŽ pri OR Trnava diskutovali o situácii v rámci svojich pracovísk.

Jozef Janech, predseda OR OZŽ pri OR Trnava


Kolektívne vyjednávanie zmarené.

Kolektívne vyjednávanie k zmene č. 11 do Smernice odmeňovanie zamestnancov ZSSK (pokračovanie  zo dňa 10.04.2018, 25.04.2018) k výškach mzdových zvýhodnení za prácu v noci, v sobotu a v nedeľu sa malo uskutočniť vo štvrtok 24. 5. 2018 v Bratislave. Malo. Tesne pred začiatkom kolektívneho vyjednávania zamestnávateľ oznámil prítomným zástupcom zamestnancov, že Zväz rušňovodičov sa predmetného vyjednávania nezúčastní. Keďže v zmysle zákona o kolektívnom vyjednávaní odborové centrály vystupujú ako jeden celok, je potrebná účasť všetkých signatárov kolektívnej zmluvy. Kolektívny vyjednávači Zväzu rušňovodičov mohli riešiť vzniknutú situáciu písomným oznámením zamestnávateľovi, že odstupujú z kolektívneho vyjednávania k tomuto bodu. Nestalo sa a vyjednávanie nemohlo pokračovať. Po vzájomnej dohode so zamestnávateľom, sa opätovne stretneme na kolektívnom vyjednávaní 5. 6. 2018. Do uzatvorenia kolektívneho vyjednávania budú zamestnancom mzdové zvýhodnenia za prácu v noci, v sobotu a v nedeľu vyplácané v zákonom stanovených výškach, počnúc májom 2018.
V apríli 2018 odborové centrály pôsobiace v ZSSK predložili zamestnávateľovi spoločný návrh Dodatku č. 3 platnej Kolektívnej zmluvy a to: "S platnosťou od 1. júla 2018 zapracujte dodatok č. 3 do Kolektívnej zmluvy Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. 2017 - 2019 nasledovne: v bode 24 a) kolektívnej zmluvy sú doplnené profesie: komandujúci, majster pre vozne, výhybkár, výhybkár/točniar a osobný pokladník."  Bod 24 platnej kolektívnej zmluvy rieši týždenný fond pracovného času bez zníženia mzdy v zmysle § 85 ZP. Zamestnávateľ v zákonnej lehote doručil odborovým centrálam nesúhlasné stanovisko, s návrhom na ukončenie kolektívneho vyjednávania k tomuto bodu. Vzhľadom na neúčasť zástupcov Zväzu rušňovodičov nemohli zúčastnení zástupcovia zamestnancov prijať spoločné stanovisko k návrhu zamestnávateľa. Pri zodpovednom prístupe všetkých zástupcov zamestnancov by sme to mali stihnúť v zákonnej lehote.

V Bratislave 25. 5. 2018

Spracoval: Bc. Ľudevít Mikloš, predseda PV OZŽ pri ZSSK


Dňa 31.05. 2018 sa konalo kolektívne vyjednávanie v spoločnosti ZSSK Cargo.
Predmetom KV bolo:
1.        Zmena bodu 56 PKZ ZSSK Cargo Slovakia a.s. - v súvislosti s opatrením MPSV a R.
2.        Predstavenie motivačného hodnotenia pre profesie: Rušňovodič, Vlakvedúci a Vedúci posunu VSP.
3.        Zmena smernice pre odmeňovanie ZSSK Cargo Slovakia a.s..
4.        Rôzne.
1, V úvode rokovania bol JUDr. Tibenskou prednesený návrh na zmenu bodu číslo 56 PKZ ZSSK Cargo Slovakia týkajúci sa zmeny hodnoty stravovacej poukážky zo sumy 3,40,.€ na 3,60.-€. Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o sumách stravného v zmysle § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách sa mení aj výška stravného a to:  5 až 12 hodín 4,80 €, 12 hodín až 18 hodín 7,10 € a nad 18 hodín 10,90 €.
2, Po schválení zmeny bodu 56 PKZ hlavný vyjednávač riaditeľ S23 Mgr. F. Svetkovský predstavil  ďalší zložku návrh motivačného hodnotenia pre profesiu rušňovodič. Zmyslom návrhu je tzv. aktívny prístup rušňovodiča k pracovnej zmene. To znamená, ak rušňovodič pri nástupe alebo počas priebehu zmeny dá súhlas na predlženie zmeny,  tak za takýto súhlas dostane príplatok 1 ( jedno ) .-€ za zmenu. Uvedené bude platiť len pre Pn vlaky. Stanovená dĺžka zmeny bude samozrejme za dodržania ustanovení Turnusového poriadku. Hodiny nad rámec určenej zmeny budú posudzované ako nadčas. FS poukázala na nízku hodnotu motivačného príplatku 1€/zmena. Odpoveďou R S 23 bolo, že uvedený prístup bude po štvrťroku vyhodnotený takisto jeho efektívnosť a prínos daného opatrenia. Toto opatrenie bude vydané na jednotlivé pracoviská. Uvedené opatrenie bude evidované v CDS  strojmajstrom. FS poukázala, že v žiadnom prípade toto opatrenie nemôže byť na úkor bezpečnosti zamestnancov.
Po predstavení motivačného hodnotenia pre profesiu rušňovodič, riaditelia S22 Ing. Jančík J. a riaditeľ S24 Ing. Fazekáš M. predstavili návrhy motivačného hodnotenia pre profesie vozmajster, vlakvedúci a vedúci posunu VSP. Zmyslom motivačného hodnotenia bude:
A,  Zvýšenie garantovanej výšky prémii pri plnení pracovných povinností nad rámec GVD. Pri takomto plnení pracovných úloh pri rozmedzí plnenia:
100 - 110% pridelenie mesačnej mimoriadnej prémie 10.-€,
110 - 130% pridelenie mesačnej mimoriadnej prémie 20.-€,
nad 130% pridelenie mesačnej mimoriadnej prémie 30.-€.
B, Zavedenie príplatku za jednočlenu vlakovú čatu ( Mn - vlaky vozba 1/0 )  a posunovaciu čatu ( pracovisko VSP ). Návrh príplatku vo výške 1 ( jedno ) .-€ za hodinu.
Po prednesení týchto návrhov KV pokračovalo diskusiou k návrhom zamestnávateľa.
FS v rámci diskusie k týmto návrhom mala niekoľko pripomienok a otázok:
- Je potrebné jasne vysvetliť a zadefinovať pojem jednočlenný výkon t. j. začiatok a koniec časového pásma, kedy sa bude rátať. Čo bude a nebude zarátavané do tohto času, napr. rg.  cesta, pobyt na HŽV, prestávka na jedlo  a pod..
- Nepribudnú jednočlenným výkonom povinnosti pre rušňovodiča napr. privesenie,  odvesenie  HŽV a pod..
- Sú spracované technologické postupy pre vozbu 1/0 čo sa týka tratí a , žst. a hlavne dodržiavania predpisových ustanovení a BOZP?
Zamestnávateľ v tejto súvislosti skôr zadefinuje  tie trate na ktorých to nebude možné vykonávať (sklon, náročnosť posunu, atď).
- Podstatnou skutočnosťou je aj používanie RDS. Vlastne zavedenie takejto vozby, by bolo len za podmienky používania RDS. Pokiaľ máme dobré informácie, tak zatiaľ bolo
  vymenených 10ks RDS z celkového počtu cca 56, ktoré sa používajú na Mn vlakoch a pri posune. Riaditeľ S23 odpovedal, že v rámci plánu do roku 2020, budú vymenené rádiostanice, prioritné na HŽV radu 131 a 363, ktoré zachádzajú na ČD. Pre rok 2018 sú už  finančné prostriedky pre tento účel vyčerpané. R S22 ho doplnil, že na vozbu 1/0 používane HŽV len s funkčnou RDS.
3, Po prerokovaní návrhu motivačných hodnotení pre vybrané profesie, KV pokračovalo schvaľovaním zmeny Smernice pre odmeňovanie. Táto zmena priamo súvisí s návrhom motivačného hodnotenia, konkrétne pre profesie vlakvedúci Mn vlakov a vedúci posunu VSP. Zmena sa týka bodu 8.11.1. spomínanej smernice.  Znenie by malo byť nasledovné:
8.11.1  Príplatok za jednočlennú vlakovú čatu sa vypláca zamestnancom v profesii vlakvedúci a posunovač VSP v sume 1,00 €. za každú hodinu jednočlenného výkonu.
4, V rámci rôzneho zamestnávateľ požadoval doplnenie údajov do tzv. komunikačnej matice tými OC, ktoré tak zatiaľ neurobili ako aj o doplnenie zoznamu zamestnancov pre účely poskytovania plateného voľna.
FS SR požadovala informáciu ohľadom preukazu rušňovodiča a uhradenie nákladov s tým spojených. R S 23 informoval, bolo vydaných doteraz 826 z 866 rušňovodičov, 11 novo zaradení ešte nemajú a 5 rušňovodiči ukončia pracovný pomer. Náklady spojené s preukazom rušňovodiča zamestnávateľ neuhradí z dôvodu, že je to jeho osobným vlastníctvom. 
    
FS apelovala na zamestnávateľa, či spĺňajú tretí dopravcovia zákonom stanovené podmienky na vozbu vlakov ZSSK CARGO, a.s., ktorá je v plnej zodpovednosti ZSSK CARGO. Jedná sa o harmonizované osvedčenie, preukaz rušňovodiča. ZSSK CARGO plní uznesenia Ministerstva dopravy a výstavby SR, kde do termínu 31.10. 2018 musia všetci dopravcovia splniť a preukázať tieto požiadavky. Momentálne rokujeme aj s Rakúskym ÖBB a budú aj rokovania so súkromnými dopravcami. ŽSR pripravuje nový návrh na zavedenie do evidencie v rámci infraštruktúry (číslo rušňovodiča), ktoré bude nahlásené.


Aktív zamestnancov ZSSK CARGO
V Považskej Bystrici sa za účasti predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa ZSSK CARGO Martina Vozára  a riaditeľa Úseku železničných koľajových vozidiel Ľubomíra Kuťku konal aktív so zamestnancami ZSSK CARGO. Aktív sa uskutočnil v druhej polovici júna a obidve zúčastnené strany, ako zamestnávateľ verzus zamestnanci, veľmi výstižne pomenovali, aké majú problémy, čo ich trápi a čo sa podarilo v uplynulom období zmeniť k lepšiemu. Za stranu zamestnancov sa postavila najväčšia odborová organizácia - Odborové združenie železničiarov na čele s prvým podpredsedom Antonom Andelom a podpredsedom Petrom Piknom.
Hneď v úvode sa predseda predstavenstva a generálny riaditeľ prihovoril takmer sedemdesiatim zúčastneným, kde sa v prvom rade snažil vyzdvihnúť prosperitu firmy, jej napredovanie a ďalšie vízie do budúcna s cieľom zefektívňovania a skvalitňovania spoločnosti. Taktiež nebol opomenutý priebeh kolektívneho vyjednávania pri uzatváraní Podnikovej kolektívnej zmluvy ZSSK CARGO pre rok 2018. Kapitola "MZDY", respektíve navýšenie miezd pre všetkých zamestnancov spoločnosti bola najrozsiahlejšou a najdiskutovanejšou témou pri každom kole kolektívneho vyjednávania.
Viacerí zúčastnení poukázali najmä na problémy v oblasti prevádzky, údržby a v neposlednom rade na finančné ohodnotenie jednotlivých profesií. V prevádzke chýbajú prevažne mladí ľudia a to z dôvodu nízkeho ohodnotenia - v diskusii otvorene priznal M. Vozár.
V roku 2016 bol detailne vypracovaný projekt, ktorý riešil nový systém odmeňovania zamestnancov ZSSK CARGO. Projekt bol vypracovaný odborovými organizáciami na čele s OZŽ a následne predložený na schválenie vedeniu ZSSK CARGO. Po niekoľkých neúspešných rokovaniach bol však zamietnutý - s poľutovaním uviedol P. Pikna. OZŽ je i naďalej presvedčené, že projekt by bol po schválení veľkou zmenou v systéme odmeňovania. Považuje preto za nevyhnutné pokračovať v ďalších krokoch pri presadzovaní daného projektu.
Po viac ako dvojhodinovej diskusii bol aktív ukončený. Pre mnohých zúčastnených s malou iskierkou nádeje, že príde k náprave a k lepšiemu fungovaniu prevádzky, najmä čo sa týka mzdového ohodnotenia zamestnancov. Zamestnávateľ si musí jednoznačne uvedomiť, že takýmto postojom voči svojim podriadeným stráca na autorite. Zamestnanci sú nespokojní  a to vedie u mnohých k presvedčeniu, že pracovať v takejto firme je nerentabilné.


(text a foto - Peter Pikna, podpredseda OZŽ)
Zasadnutie Oblastnej rady OZŽ pri OR Trnava 18.4.2018

Dňa 15.8.2018 sa uskutočnilo v zmysle plánu činností OZŽ a OR Trnava zasadnutie Oblastnej rady OZŽ pri OR Trnava. Zasadnutie sa uskutočnilo na základe Pozvánky OR Trnava za účelom vyhodnotenia Kolektívnej zmluvy ŽSR za Oblastné riaditeľstvo Trnava za prvý polrok 2018 spojené s hodnotením zamestnanosti, mzdového vývoja, nadčasovej práce, fondu pracovného času za prvý polrok 2018 s programom: 1.)Úvod a oboznámenie s programom rokovania OR OZŽ pri OR Trnava, 2.) Vyhodnotenie a správa podľa pozvánky OR Trnava (úvod článku),3.) Prerokovanie organizačnej zmeny, 4. )Rôzne. Zasadanie OR OZŽ pri OR Trnava začalo o jednu hodinu skôr ako sa začalo rokovanie so zástupcami vedenia OR Trnava, kde si členovia OR OZŽ pri OR Trnava prebrali organizačné zabezpečenie, zmeny, informácie potrebné k rokovaniu, ako i potrebné informácie v rámci OZŽ. V tomto bode sme sa zaoberali aj pripomienkami z jednotlivých pracovísk k zabezpečovaniu stravovania, občerstvenia v nepriaznivých poveternostných podmienkach a situácii na jednotlivých pracoviskách. Taktiež boli podané informácie z rokovania PV OZŽ pri ŽSR, ako i informácie z rokovaní v komisiách na ŽSR a vykonanej kontrole v zmysle Zákonníka Práce.  Po oficiálnom privítaní a ospravedlnení námestníkov riaditeľa OR Trnava riaditeľom OR Trnava Bc. Milanom Kubičkom, členovia odborových centrál a zástupcovia ÚS - RP ĽZ Trnava, zastúpene vedúcou ÚS - RP ĽZ Trnava JUDr. Martinou Jurišovou, vedúcou odd. ÚS - RP ĽZ Trnava pre odmeňovanie Mgr. Alenou Hrdinovou, vedúcou referentkou ÚS - RP ĽZ Trnava Adrianou Šišanovou a vedúcou referentkou ÚS - RP ĽZ Trnava PhDr. Magdalénou Daňovou rokovali v zmysle predloženého a navrhnutého programu. V úvode JUDr. Martina Jurišová informovala o zmenách na ÚS - RP ĽZ Trnava, kde po odchode Mgr. Aleny Hrdinovej na pracovisko v Nových Zámkoch od 1.9.208 bude vykonávať funkciu vedúcej odd. pre odmeňovanie p. Adriana Šišanová a na miesto p. Šišanovej PhDr. Magdaléna Daňová. Následne sa zúčastnení venovali Vyhodnoteniu KZ ŽSR za OR Trnava za prvý polrok súčasne aj s informáciami o hodnotení  zamestnanosti, mzdového vývoja, nadčasovej práci, fonde pracovného času za prvý polrok 2018 za OR Trnava.  V plnení KZ ŽSR sme podrobne prešli všetky body aj s pripomienkami, ktoré prišli z jednotlivých pracovísk a taktiež s pripomienkami OR OZŽ pri OR Trnava, ktoré boli adresované predsedovi OR OZŽ pri OR Trnava z jednotlivých ZV ZO OZŽ. Žiaľ pri množstve problémov vyskytujúcich sa v prevádzke na jednotlivých pracoviskách prišli písomne len tri podnety (pripomienky) zo ZV ZO OZŽ (ŽST Bratislava hlavná stanica, ŽST Bratislava východ a ŽST Štúrovo) a jedna bola doručená priamo na rokovaní (ŽST Kúty).Väčšina bodov KZ ŽSR bola vyhodnotená ako splnená aj popisom v texte vyhodnotenia. Body 44, 50, 54,58, 59,62,66,68, boli splnené s výhradami. Nespokojnosť bola vyjadrená s prácou - kompetenciami vedúcich pracovníkov na základných pracoviskách (plnenie KZ ŽSR) i keď bolo vydané nariadenie GR ŽSR č.6/2012 a usmernenie riaditeľa OR Trnava zo dňa7.4.2017, načo bolo OR Trnava upozornené aj písomne listom na zníženie nepriaznivého stavu záťaže teplom. OR Trnava upozornila následne vedúcich základných pracovísk na plnenie KZ a uplatňovanie ich povinností. V rámci pracovných pomerov v OR Trnava bolo v prvom polroku prijatých 41 zamestnancov v rôznych typových pozíciách, a však k 30.6.2018 bolo voľných 203 pracovných pozícii. V ďalšom bode došlo k prerokovaniu organizačnej zmeny v ŽST Devínska Nová Ves,  NS ŽST Jablonové a NS ŽST Kuchyňa. V bode rôzne prebiehala diskusia jednotlivých členov OR OZŽ pri OR Trnava s riaditeľom OR Trnava a vedením ÚS - RP ĽZ Trnava k problematike na miestnych pracoviskách.

Jozef Janech, predseda OR OZŽ pri OR Trnava


Školenie a zasadnutie Sekcie 11 a 18 región Bratislava

Podľa plánu školení a zasadnutí OZŽ sa v dňoch 17 a 18 októbra 2018 uskutočnilo školenie a zasadnutie Sekcie 11 a 18 región Bratislava v zariadení Borová Sihoť v Liptovskom Hrádku. I keď sa školenie a zasadnutie týkalo funkcionárov ZV ZO OZŽ z regiónu Bratislava miesto sme vybrali na Liptove aj z dôvodu spoznávania krás Slovenska. Po ubytovaní a obede si zúčastnení pozreli malebné a tiché prostredie v okolí zariadenia. Nasledovalo privítanie hostí školenia a zasadnutia  zastúpené predsedom OZŽ Mgr. Františkom Zaparanikom, predsedom Sekcie 11 a 18 Bc. Ľudevítom Miklošom, právnikom OZŽ JUDr. Štefanom Balážom, inšpektormi BOZP OZŽ Mgr. Igorom Mačekom, Ing. Zuzanou Lunákovou a hosťami z regiónov Žilina Martou Vidiečanovou a Zvolen Mariánom Kubincom. V prvej časti školenia JUDr. Štefan Baláž informoval o zmenách v Zákonníku prace, ktoré nastali od 1.5.2018, ako i niektorých §, ktoré sú potrebné pre prácu funkcionárov ZV ZO OZŽ. Právnik ďalej informoval a rozobral § , ktoré sa dotýkajú a sú dôležité pre spolurozhodovanie (dohoda), prerokovanie a právo na informácie medzi zástupcami zamestnancov (OZŽ) a zamestnávateľom a  § pre kontrolnú činnosť. Následne informoval o dôležitosti Kolektívnej zmluvy, kto môže kolektívne vyjednávať, právach a vymožiteľnosti záväzkov z platnej Kolektívnej zmluvy. Zasadnutie začal predseda OZŽ  a člen Správnej rady na ŽSR Mgr. František Zaparanik, ktorý informoval funkcionárov ZV ZO OZŽ Sekcie 11 a 18 o vnútro odborovej činnosti OZŽ, ako i o činnosti v KOZ, Tripartite - Hospodárska sociálna rada, rozpočte pre železničnú dopravu, športových hrách železničiarov na Slovensku, ako i na medzinárodných úrovniach. Ďalej informoval o kolektívnych vyjednávaniach na ŽSR a ZSSK CARGO. V diskusii odpovedal na dotazy zúčastnených funkcionárov. Vo večerných hodinách prebiehalo voľné spoločenské posedenie, kde sa preberalo a diskutovalo o problémoch z miestnych pracovísk. Vhodne a zábavne do tohto posedenia zapadli vtipy hlavne Igora Žiačika, Štefana Rišku , ako i ďalších zúčastnených. Druhý deň školenia a rokovania začal informáciami predseda Sekcie 11 a 18 Bc. Ľudevít Mikloš o kolektívnom vyjednávaní a situácii na ZSSK Slovensko. Školenie pokračovalo informáciami z BOZP a OOPP od Inšpektora BOZP pri OZŽ Mgr. Igora Mačeka, ktorý sa zaoberal novinkami v týchto oblastiach. Zaoberal sa hlavne zákonom 245/2010 a vyhláškou 99/2016. Taktiež zúčastnených oboznámil s pracovnou úrazovosťou po jednotlivých firmách. V tejto časti bola taktiež diskusia a sťažnosti hlavne na obuv, nepriedušné monterky a pracovné prostredie, hlavne pri vysokých teplotách na jednotlivých pracoviskách. V ďalšom bode programu Ing. Zuzana Lunáková školila o poistení členov OZŽ pri zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi. Vo svojej prednáške opätovne vysvetlila spôsob poistenia, spôsob pri žiadosti plnenia škodovej udalosti, predniesla zmeny poistenia od 1.1.2019 a odpovedala na dotazy. Informácie o ZSSK Slovensko predniesol spolu s diskusiou Jozef Hlavaty podpredseda rady Sekcie 11 región Bratislava a člen Dozornej rady na ZSSK Slovensko. V záverečnej diskusii odpovedal predseda Rady Sekcie 11 región Bratislava Jozef Janech a predseda Sekcie 11 Bc. Ľudevít Mikloš na otázky zúčastnených funkcionárov. Na záver predseda Rady sekcie 11 región Bratislava poďakoval za účasť hosťom a funkcionárom ZV ZO OZŽ.

Jozef Janech predseda Rady Sekcie 11 región Bratislava
Pracovné stretnutie slovenských a českých odborárov zastupujúcich zamestnancov ZSSK CARGO a ČD Cargo
"Musíme urobiť všetko pre to, aby sa železničná nákladná doprava stala lukratívnym a vyhľadávaným zamestnávateľom"- tieto slová odzneli na spoločnom stretnutí podnikových výborov OZŽ a OSŽ pri ZSSK CARGO a ČD Cargo. Pracovné stretnutie sa uskutočnilo na pôde českých kolegov dňa 10.10.2018 v Krkonošiach.
Cieľom stretnutia bola vzájomná informovanosť o dianí v spoločnostiach. Radek Nekola (predseda Podnikového výboru OSŽ pri ČD Cargo)  sa zmienil o tom, že spoločnosť ČD Cargo sa začala rozširovať aj do zahraničia. "Vytvorili sme na Slovensku dcérsku spoločnosť, to je tiež jedna z hlavných príčin, prečo som volal predsedu podnikového výboru ZSSK CARGO, aby vedel, že s niečím takým ideme do sveta. Aby sme nevytvárali pocit, že niekto niekomu berie prácu"  - týmto Radek Nekola argumentoval svoj postoj voči vytváraniu dcérskej spoločnosti.
Ďalšou témou bola kampaň na zachovanie vlakového personálu (v rámci ETF). "Ako ČR sme sa v rámci ETF prihlásili ku kampani na zachovanie vlakového personálu, kde zastupujeme aj kolegov zo Slovenska. Chcel by som upozorniť, že vlakový personál nie je ten, kto by mal šikanovať cestujúcich, ale byť mu oporou" - zdôraznil Radek Nekola.
Boli spomenuté aj veci, ktoré sa zatiaľ českým kolegom nedaria a to je nábor nových pracovných síl. Pokiaľ  chce spoločnosť ďalej pôsobiť na trhu a rozvíjať sa, tak to bohužiaľ bez zamestnancov nie je možné. Všade okolo firmy sľubujú zamestnancom rôzne zamestnanecké benefity, ale železnica akoby zaspala na vavrínoch, akoby sa jej to ani netýkalo.
"Toto sú problémy a témy presne ako cez kopírovací papier. S touto filozofiou ideme do kolektívneho vyjednávania, každý jednotlivý zamestnanec je pre celok spoločnosti veľmi dôležitý" - súhlasne sa vyjadril k samotnému rokovaniu predseda PV OZŽ pri ZSSK CARGO Peter Pikna. I toto je hlavná príčina, prečo sme v spolupráci s vedením spoločnosti hľadali úspory, aby sme ľuďom mohli pridať peniaze. Podarilo sa nám presvedčiť všetkých desať odborových centrál pôsobiacich v ZSSK CARGO, takže do kolektívneho vyjednávania, ktoré začína 24.10.2018 ideme spoločne. V jednote je sila!!!
V závere samotného rokovania sa hovorilo, že železnice sa prepadajú na dno záujmov u mladých ľudí a že k tomu prispieva i nedostatočné mzdové ohodnotenie. Budeme musieť prehodnocovať veľmi veľa atribútov, ako sú rekondičné pobyty a ostatné zamestnanecké benefity, ktoré budú v prospech pre samotných zamestnancov. Tento rok bude pre odmeňovanie zamestnancov prelomový, na tomto sa v samotnom závere zhodli obaja predsedovia podnikových výborov.
Dňa 19.10.2018 odznela z úst generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva Ing. Martina Vozára úžasná veta na slávnostnom odovzdávaní ocenení generálneho riaditeľa ZSSK CARGO "Bez zamestnancov by bola železnica len kusom chladného kovu" tak pevne verím, že aj u zamestnávateľa nastal prelomový rok v adekvátnom ohodnotení svojich zamestnancov. Každý článok reťaze ZSSK CARGO je rovnako potrebný pre jeho pevnosť.

Peter Pikna
predseda PV OZŽ pri ZSK CARGO


Zamestnanci zase dôstojne reprezentovali železnicu
Aj napriek pracovnému vyťaženiu našich zamestnancov sa každý rok nájdu aj tí, ktorí ešte majú chuť zabojovať a hájiť slovenské železnice v rôznych športoch. Tentokrát  sme sa zúčastnili  na už tradičnom 122. ročníku medzinárodného cestného behu Běchovice - Praha a medzinárodných majstrovstvách maratónu USIC mužov a žien v Prahe.
Napriek zloženiu bežcov,  ktorých priemerný vek bol cez 45, ale aj cez 50 sme dosiahli výborné výsledky.  V cestnom behu   Běchovice - Praha sa zúčastnili železničiari deviatich štátov. Slovensko získalo 6. miesto v družstvách.  V celkovom behu aj neželezničiarov z 3 333 účastníkov získal náš reprezentant Milan Plevák (ŽSR) 1. miesto v kategórii mužov od 45 do 50 rokov s časom 00:36:31.
Maratónu mužov a žien sa zúčastnili železničiari pätnástich štátov. Slovensko získalo 12. miesto v družstvách. V celkovom behu aj neželezničiarov získala Eva Valachová (ZSSK CARGO) 3. miesto v kategórii žien od 45 do 55 rokov s časom 3:52:24.
Naši bežci zase nesklamali a ukázali sa  v skvelej kondícii. Riadili sa mottom ,, ak chceš niečo vyhrať, bežte 100 metrov, ale ak chcete niečo zažiť, bežte maratón ,, .Veľké poďakovanie patrí nielen reprezentantom, ale aj trénerovi  Milanovi Ivanovi za výber a podporu svojho tímu.   
Peter Pikna
predseda PV OZŽ pri ZSK CARGOZasadnutie Oblastnej rady OZŽ pri OR Trnava 14.8.2019

Dňa 14.8.2019 sa uskutočnilo v zmysle plánu činností OZŽ a OR Trnava zasadnutie Oblastnej rady OZŽ pri OR Trnava.
Zasadnutie sa uskutočnilo na základe pozvánky OR Trnava za účelom spoločného rokovania s programom: 1.) Úvod a oboznámenie s programom rokovania OR OZŽ pri OR Trnava, 2.) Vyhodnotenie KZ ŽSR za Oblastné riaditeľstvo Trnava za prvý polrok 2019, 3.) Správa  o plnení hlavných úloh zamestnávateľa v zmysle KZ ŽSR, 4.) Rôzne. Zasadanie OR OZŽ pri OR Trnava začalo o jednu hodinu skôr ako sa začalo rokovanie so zástupcami vedenia OR Trnava, kde si členovia OR OZŽ pri OR Trnava prebrali organizačné zabezpečenie, zmeny a informácie potrebné k rokovaniu, informácie a závery z kolektívneho vyjednávania na ŽSR, informácie a úlohy z PV OZŽ pri ŽSR a Predstavenstva GR OZŽ. V druhom bode po oficiálnom privítaní a informovaní o organizačných zmenách  riaditeľom OR Trnava Bc. Milanom Kubičkom, členovia odborových centrál, zástupcovia ÚS - RP ĽZ Trnava, zastúpení vedúcou ÚS - RP ĽZ Trnava JUDr. Martinou Jurišovou, vedúcou odd. ÚS - RP ĽZ Trnava pre odmeňovanie Bc. Adrianou Šišanovou, vedúcou odd. ÚS - RP ĽZ Trnava Mgr. Blankou Puterovou, vedúcou referentkou ÚS - RP ĽZ Trnava PhDr. Magdalénou Daňovou a hlavným manažérom ŽI Ing. Jaroslavom Svátekom rokovali v zmysle predloženého a navrhnutého ďalšieho programu. JUDr. Martina Jurišová informovala po jednotlivých bodoch a článkoch plnenie KZ ŽSR za OR Trnava za prvý polrok. Zúčastnení pripomienkovali a dopĺňali jednotlivé body. Po prerokovaní plnenia KZ ŽSR sa zástupcovia zamestnávateľa a zástupcovia zamestnancov dohodli na znení plnenia - neplnenia KZ ŽSR za prvý polrok. V ďalšom bode Mgr. Blanka Puterová informovala zúčastnených o vývoji zamestnanosti na OR Trnava, o počte a dôvode skončenia pracovného pomeru, o počte a funkciách novoprijatých zamestnancoch, o voľných pracovných miestach, ktorých bolo k 30.6.2019 223, ako i o nadčasovej práci a rozpise pracovných miest na OR Trnava od 1.7.2019.  Bc. Adriana Šišanová informovala o mzdovom vývoji v rámci OR Trnava.
V bode rôzne prebiehala diskusia k zástupcom zamestnancov pre BOZP, prémiovanie zamestnancov OR Trnava a jednotlivých členov OR OZŽ pri OR Trnava s riaditeľom a zástupcami ÚS - RP ĽZ Trnava k problematike na miestnych pracoviskách.Jozef Janech, predseda OR OZŽ pri OR Trnava

Odborové združenie železničiarov
pozýva všetkých športovcov na

REGIONÁLNE  ŠPORTOVÉ  HRY BRATISLAVA 2019,

ktoré sa uskutočnia dňa

8.6.2019 
v Nových Zámkoch
Stredná odborná škola -Priemstav
Nitrianská cesta 61

Športovci prihláste sa na svojom závodnom výbore alebo u hociktorého funkcionára ZV ZO OZŽ    do 19.5.2019

Tradičné športové súťaže:
malý futbal (muži),volejbal (muži a ženy),stolný tenis (muži a ženy),tenis (muži a ženy), bowling (muži a ženy)

Možnosť rozšírenia o nové športy:
Nohejbal družstiev (trojice a dvojice) a jednotlivcov
Bedminton družstiev (štvorhra) a jednotlivcov (dvojhra)

Prihlásenie na rozšírené športy do 12.5.2019 z dôvodu zabezpečenia športovísk


Kriticky ku "kritikom"


       Pred rokmi v jednom malom článku našich odborárskych Zvestí mi bol uverejnený príspevok vo forme fejtónu "Svätoplukove prúty a odbory" a tak ho pripomínam v plnom znení  pre memento dnešných dní :

"Svätoplukove prúty a odbory  (fejtón)

Zdanlivo nesúvisiaca téma.  Kto by z nás však nepoznal mýtickú povesť, príbeh kniežaťa, keď chcete kráľa Svätopluka a jeho troch prútov, názornú ukážku svornosti. Zalovme v pamäti o čom že to je ? O jednote!!! V našom odborárskom ponímaní o súdržnosti, o solidarite, o vzájomnej podpore a pomoci a to nielen keď nám slniečko svieti, ale aj vtedy a hlavne vtedy keď hromy - blesky bijú.
Žijeme v dobe takej aká je a je len na nás ako  spoločne dokážeme "zabojovať" za naše požiadavky pri kolektívnom vyjednávaní, pri rokovaniach so zamestnávateľom, pri presadzovaní oprávnených záujmov všetkých zamestnancov, áno aj tých neorganizovaných (vyčkávajúcich pekne potichučky v závetrí) .
Kolektívni vyjednávači sú tí, ktorí za nás ako prví nesú "kožu na trh", sú to tí, ktorí stoja v prvej línii a dostávajú prvé kopance a potom keď nie všetko vyjde podľa nášho gusta, tak im to ešte poriadne natrieme.
Zamyslime sa, a poriadne kolegyne a kolegovia odborári, nenastal už čas pripomenúť si, a             po    naučiť sa čo to od Svätopluka ???"

       Prečo som našiel "odvahu" obzrieť sa a aj pre dnešok pripomenúť aktuálnosť tejto témy. Dovoľte mi položiť otázku, možno trochu chilli otázku  do vlastných radov ale aj do tých potichučky vyčkávajúcich v závetrí.
       Nevyrušuje nás, Vás to nezmyselné okiadzanie, vylievanie špiny, stoka plná vulgarizmu, osočovania, osobných invektív schovaná v anonymite sociálnych sietí ? Naozaj len toto si zaslúžia naši, Vaši kolektívni vyjednávači? Naozaj len toto dokážeme,  dokážete Vy anonymní kritici, vševediaci, na všetko majúci riešenia?
       Odpoveď si dajme, dajte sami, položiac ruku na srdce, s otázkou a čo ja, a čo Ty?! Stačí naozaj len kritizovať?

       Tí čo ma osobne poznajú, dobre vedia, že som zástancom kritiky, objektívnej kritiky samozrejme aj s návrhom, s návrhmi na riešenie, otvorene, tak ako to má. Naši odborári určite           ako základný princíp výstavby a činnosti nášho združenia túto demokratickú vymoženosť v plnej miere využívajú (nie zneužívajú, alebo ???)  a len pre pripomenutie uvádzam: "stačí si kliknúť www.ozz.sk, VIII:zjazd OZŽ, rozklikať  Stanovy Odborového združenia železničiarov 2017, časť tretia, článok 8, ods. 2., časť štvrtá, čl. 11, čl. 12, Časť siedma čl. 23, č. 27, čl. 28, čl. 32, čl. 33 … mám pokračovať ?

       No a nemajte mi za zlé, to moje "právne" svedomie  a vedomie mi nedá. Ja byť na mieste tých verejne "kriticky" osočovaných, ohováraných, tak neviem ?

       Nechcem sa nikoho dotknúť, ale platí základné pravidlo "neznalosť zákona neospravedlňuje". Dovolím si preto dať radu zadara. Pre tých našich snáď by mali postačovať Stanovy. A pre tých v závetrí, a berte to ako výzvu "Pridajte sa ! Je tu predsa Svätopluk, či nie?"

       No a na záver, tak trochu ako je to zvykom pri súdnych pojednávaniach z opatrnosti              a dobromyseľne poukazujem na  (citujem):


1/        Zákon č.372/1990 Zb. o priestupkoch

Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu

       (1) Priestupku sa dopustí ten, kto
a) inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech, …


2/        Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
§ 11-17 Ochrana osobnosti
Ochrana osobnosti
§ 11
Fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy.                

§ 13
(1) Fyzická osoba má právo najmä sa domáhať, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu jeho osobnosti, aby sa odstránili následky týchto zásahov a aby mu bolo dané primerané zadosťučinenie.

(2) Pokiaľ by sa nezdalo postačujúce zadosťučinenie podľa odseku 1 najmä preto, že bola v značnej miere znížená dôstojnosť fyzickej osoby alebo jeho vážnosť v spoločnosti, má fyzická osoba tiež právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch.

(3) Výšku náhrady podľa odseku 2 určí súd s prihliadnutím na závažnosť vzniknutej ujmy a na okolnosti, za ktorých k porušeniu práva došlo.

3/ Zákon č. 300/2005 (Trestný zákon)
§ 373  Ohováranie

(1) Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním značnú škodu,
b) z osobitného motívu,
c) verejne, alebo
d) v podnikaní závažnejším spôsobom konania.
(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
b) a spôsobí inému stratu zamestnania, úpadok podniku alebo rozvod manželstva.

       Je to na zamyslenie pre nás všetkých. Alebo by pre to čo sa deje na sociálnych sieťach postačila aj stará múdrosť Tolkétov. Poznáte ten príbeh ? Nie? Tak sa nad ním zamyslite (skrátená forma):
"V našej duši spolu žijú dvaja vlci. Jeden je Agresivita (nenávisť, hnev v živote), druhý Láska  (radosť a šťastie v živote).  Bojujú spolu.  Ktorý z nich zvíťazí vo Vás? Ten, ktorého živíte!"

JUDr. Štefan Baláž, referát pracovných a právnych vzťahov OZŽ.
       

       
       

Aj zamestnanci akciových spoločností s účasťou štátu si zaslúžia zvýšenie platov

Školenie a zasadnutie Sekcie 11 a 18 región Bratislava

Podľa plánu školení a zasadnutí OZŽ sa v dňoch 17 a 18 októbra 2018 uskutočnilo školenie a zasadnutie Sekcie 11 a 18 región Bratislava v zariadení Borová Sihoť v Liptovskom Hrádku. I keď sa školenie a zasadnutie týkalo funkcionárov ZV ZO OZŽ z regiónu Bratislava miesto sme vybrali na Liptove aj z dôvodu spoznávania krás Slovenska. Po ubytovaní a obede si zúčastnení pozreli malebné a tiché prostredie v okolí zariadenia. Nasledovalo privítanie hostí školenia a zasadnutia  zastúpené predsedom OZŽ Mgr. Františkom Zaparanikom, predsedom Sekcie 11 a 18 Bc. Ľudevítom Miklošom, právnikom OZŽ JUDr. Štefanom Balážom, inšpektormi BOZP OZŽ Mgr. Igorom Mačekom, Ing. Zuzanou Lunákovou a hosťami z regiónov Žilina Martou Vidiečanovou a Zvolen Mariánom Kubincom. V prvej časti školenia JUDr. Štefan Baláž informoval o zmenách v Zákonníku prace, ktoré nastali od 1.5.2018, ako i niektorých §, ktoré sú potrebné pre prácu funkcionárov ZV ZO OZŽ. Právnik ďalej informoval a rozobral § , ktoré sa dotýkajú a sú dôležité pre spolurozhodovanie (dohoda), prerokovanie a právo na informácie medzi zástupcami zamestnancov (OZŽ) a zamestnávateľom a  § pre kontrolnú činnosť. Následne informoval o dôležitosti Kolektívnej zmluvy, kto môže kolektívne vyjednávať, právach a vymožiteľnosti záväzkov z platnej Kolektívnej zmluvy. Zasadnutie začal predseda OZŽ  a člen Správnej rady na ŽSR Mgr. František Zaparanik, ktorý informoval funkcionárov ZV ZO OZŽ Sekcie 11 a 18 o vnútro odborovej činnosti OZŽ, ako i o činnosti v KOZ, Tripartite - Hospodárska sociálna rada, rozpočte pre železničnú dopravu, športových hrách železničiarov na Slovensku, ako i na medzinárodných úrovniach. Ďalej informoval o kolektívnych vyjednávaniach na ŽSR a ZSSK CARGO. V diskusii odpovedal na dotazy zúčastnených funkcionárov. Vo večerných hodinách prebiehalo voľné spoločenské posedenie, kde sa preberalo a diskutovalo o problémoch z miestnych pracovísk. Vhodne a zábavne do tohto posedenia zapadli vtipy hlavne Igora Žiačika, Štefana Rišku , ako i ďalších zúčastnených. Druhý deň školenia a rokovania začal informáciami predseda Sekcie 11 a 18 Bc. Ľudevít Mikloš o kolektívnom vyjednávaní a situácii na ZSSK Slovensko. Školenie pokračovalo informáciami z BOZP a OOPP od Inšpektora BOZP pri OZŽ Mgr. Igora Mačeka, ktorý sa zaoberal novinkami v týchto oblastiach. Zaoberal sa hlavne zákonom 245/2010 a vyhláškou 99/2016. Taktiež zúčastnených oboznámil s pracovnou úrazovosťou po jednotlivých firmách. V tejto časti bola taktiež diskusia a sťažnosti hlavne na obuv, nepriedušné monterky a pracovné prostredie, hlavne pri vysokých teplotách na jednotlivých pracoviskách. V ďalšom bode programu Ing. Zuzana Lunáková školila o poistení členov OZŽ pri zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi. Vo svojej prednáške opätovne vysvetlila spôsob poistenia, spôsob pri žiadosti plnenia škodovej udalosti, predniesla zmeny poistenia od 1.1.2019 a odpovedala na dotazy. Informácie o ZSSK Slovensko predniesol spolu s diskusiou Jozef Hlavaty podpredseda rady Sekcie 11 región Bratislava a člen Dozornej rady na ZSSK Slovensko. V záverečnej diskusii odpovedal predseda Rady Sekcie 11 región Bratislava Jozef Janech a predseda Sekcie 11 Bc. Ľudevít Mikloš na otázky zúčastnených funkcionárov. Na záver predseda Rady sekcie 11 región Bratislava poďakoval za účasť hosťom a funkcionárom ZV ZO OZŽ.

Jozef Janech predseda Rady Sekcie 11 región BratislavaBronzová medaila i francúzske víno
04.11.2019, Šéfredaktor

Pod hlavičkou organizácie USIC (Medzinárodná asociácia železničných športov) sa 9 krajín zúčastnilo na finálovom futbalovom turnaji

Saint Mandrier. Prístavné malé mestečko na juhovýchode Francúzska, blízko od Toulonu, na pobreží Stredozemného mora sa stalo druhý októbrový týždeň (6. až 12. 10.) futbalovým centrom železničiarov.
Sitom kvalifikačných kôl prešlo osem európskych krajín plus India, v spoločnosti najlepších futbalových železničiarov starého kontinentu nechýbali ani Slováci. Pilierom obrany a zároveň jedným z najstarších členov kádra bol Róbert Chalupka. Hrajúci tréner piatoligového Jasenova vnímal francúzsky turnaj ako jeden z vrcholov sezóny.
"Prípravu som absolvoval zvlášť poctivo, lebo pred poldruha rokom som musel s kolenom ľahnúť pod skalpel, čo ma vyradilo z kvalifikačného turnaja. Chlapci však boje o postup zvládli, miestenku do Francúzska získali a ja som im chcel dokázať, že do kádra stále patrím, mám mu čo dať. Tiež to bola pre mňa výzva, či ešte nepatrím do starého železa, či zvládnem návrat na futbalový trávnik v požadovanej forme i výkonnosti. Činnosť v Jasenove ma nútila na sebe pracovať, byť v plnej záťaži. Predsa len už najmladší nie som," povedal na úvod 38-ročný futbalista.       
Bol zdravotný stav stopercentný? - "Ak by som cítil bolesť, hoci iba sem-tam, na turnaj by som nešiel. Nemalo význam zaberať miesto v kádri, ak nie ste fit na sto percent. Za šesť dní sme odohrali päť stretnutí, hralo sa 2 x 35 minút, takže takmer plná záťaž. Len úplne zdravý a pripravený som mohol aj takúto zápasovú porciu zvládnuť. Možno si niekto povie železničiari a futbal, tempo však bolo naozaj vysoké," poznamenal na zelenom trávniku už harcovník.
Futbalovú výpravu tvorilo sedem východniarov, pätica zo stredného Slovenska a kvarteto z Trnavy.
Slovensko: brankári - U. Krnčan a Naroda, hráčsky do poľa boli pripravení - P. Vilčko, R. Chalupka, R. Šiška, L. Vaľa, M. Juhasz, F. Pituk, R. Henžel, M. Rehák, J. Krajčovič, L. Augustín, G. Orosz, J. Dzerenga, P. Dobrík, D. Štubniak, tréner: Marián Kubinec.
S akými ambíciami ste cestovali do oblasti Francúzskej riviéry? - "V skupine nás čakali silní Rusi a neznáma India, ktorá zažila na podujatí premiéru. Cieľom bol postup, ak nie z prvého miesta, tak z druhého, hoc aj cez ťažší žreb vo štvrťfinále. V tichosti sme túžili dostať sa do finálovej skupiny, lebo tá už znamenala istotu medailového návratu. Hneď prvé dni dali jasne najavo, že nás čaká riadna fuška."
Skupina C (Rusko, India, Slovensko) priniesla výsledky, keď skóroval vždy iba jeden tím: Rusko - India 2:0, India - Slovensko 0:3, Rusko - Slovensko 3:0... - "Mali sme menšiu výhodu, že prvý zápas v skupine odohrali Rusi a Indovia, takže oboch súperov sme videli priamo v akcii. Keď si niekto z nás myslel, že to bude jednoznačná nakladačka, mýlil sa. Indovia vzdorovali, i keď v ofenzíve nemali veľkú silu, držali tesný výsledok prakticky až do záveru."
V turnaji je vždy dôležitý vstup. Slovensko ho zvládlo, Indiu ste porazili... - "India mala v kádri takmer výlučne mladíkov, ktorí behali ako utrhnutí z reťaze. Udržať nulu v defenzíve znamenalo dosť práce, ale vydržali sme bez ujmy, výsledok gólovým hetrikom zabezpečil Jakub Krajčovič. Napokon bol na turnaji naším jediným strelcom, teda ako ofenzívny "hroťák" do bodky splnil úlohu."
Keď sa povie "Rusko", je to vždy aj športová kvalita. Sú dobrí takmer vo všetkom, ani futbal železničiarov neznamenal výnimku... - "Vyrovnaný zápas, rozhodlo sa až tesne pred koncom. Za stavu 0:1 sme šli do rizika, museli sme otvoriť defenzívu a s väčším počtom hráčov podporiť útok so snahou o vyrovnanie. Chceli sme sa vo štvrťfinále vyhnúť súperom typu Francúzsko alebo Nemecko, ale vabank nevyšiel."

Štvrťfinále - zápas o všetko. Víťaz berie medaily, porazenému ostáva hrať o 4. až 6. miesto. Výsledky: Nemecko (1A) - Slovensko (2C) 0:2, Bielorusko (1B) - Francúzsko (2A) 3:0, Rusko (1C) - Belgicko (2B) 4:2... - "Čo si pamätám vystúpenia slovenskej reprezentácie za môjho pôsobenia, predviedli sme snáď jeden z najlepších výkonov. Bojovnosť a oduševnenie z našej strany bola samozrejmosťou, ale Nemci nás takmer celý zápas tlačili, hrali agresívne a rýchlo. Mali sme však smrtiace brejky, Krajčovič získal dvojgólové vedenie, a keď súper v závere nepremenil pokutový kop, boli sme jednou nohou postupujúci."
Finálová skupina priniesla konfrontáciu so známymi Rusmi a favorizovanými Bielorusmi. Napokon naši ťahali za kratší koniec, prehry bez streleného gólu. Výsledky: Slovensko - Bielorusko 0:4, Slovensko - Rusko 0:2, Rusko - Bielorusko 1:2... - "Sústredili sme sa viac na zápas s Rusmi, lebo Bielorusi predvádzali absolútnu špičku. Ich reprezentácia bola vyskladaná z druholigového tímu Lokomotiv Gomeľ, mali vo svojich radoch aj niekoľko profesionálov, ťažko sa bolo s nimi merať. Chceli sme si teda ušetriť sily na Rusov, cez ktorých sme vnímali schodnejšiu cestu k výhre. Poznali sme súpera, on samozrejme nás, ale nádej sme si uchovávali aj tým, že dvakrát prehrať na turnaji s rovnakým súperom by sme nemuseli."
Napokon prehra 0:2... - "Pomerne rýchlo sme inkasovali, po centri hlavičkou. Tesný stav sa držal dlho a v závere sme museli opäť staviť na riziko, lebo ani remíza pri vysokej prehre s Bielorusmi nám prakticky nič neriešila. V poslednej minúte sme inkasovali, čo definitívne znamenalo zisk bronzovej medaily."
Patrilo Robovi Chalupkovi na trávniku miesto v tradičných obranných radoch? - "Samozrejme. Vekovo sa už radím medzi najstarších hráčov, hrali sme systém na štyroch obrancov, odohrať za šesť dní presne päť zápasov, i keď časovo po sedemdesiat minút, bola makačka. Vysoké tempo, nevýhodou pre nás bola skutočnosť, že všetky stretnutia sme odohrali na umelej tráve. Nie každý bol zvyknutý, pripravený."
Bronz bol naplnením cieľa, znamenal spokojnosť... - "Medailu získali Slováci tuším po dvanástich až štrnástich rokoch, vtedy sa tešili zo striebra v Čechách. Pri kvalite, akú ponúkol turnaj, to bol veľký úspech."
Ako sa zhostili podujatia organizátori? - "Zaslúžene im treba aj takto aspoň na diaľku poďakovať, jediné, čo snáď možno vyčítať, je už spomínaná umelá tráva."
Ponúklo francúzske Stredomorie aj priestor na relax? - "Času na oddych veľa nebolo. Zápasový program bol riadne nabitý, trochu voľna sa naskytlo, ak sme mali úvodný výkop o desiatej dopoludnia, vtedy ostal trochu času aj na prechádzky pri mori. Keďže sme museli každý deň poriadne regenerovať, nebolo voľna až tak veľa."
Isto sa však chvíľa na nákupy našla. Prísť domov bez darčekov sa nepatrí... - "Všetky povinnosti som splnil. Po poslednom zápase turnaja nasledoval rozlúčkový banket, pred ním sme navštívili obchody, nákupy teda boli. Medzi darčeky mi pribudlo aj kvalitné francúzske víno, ktoré sme z výpravy nemohli nechať bez povšimnutia, aby ho mali možnosť ochutnať aj naše polovičky doma," dodal Róbert Chalupka.Vážení zamestnanci ZSSK CARGO,

naša firma je pre nás ako malý štát, v ktorom je potrebný aj kontrolný orgán a tým je dozorná rada . Úlohou dozornej rady je predovšetkým dohliadať na riadne fungovanie spoločnosti, na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie činnosti spoločnosti. Preskúmava hospodársku sféru. Ak člen dozornej rady zistí akékoľvek nedostatky, je povinný vykonať opatrenia. Využíva všetky možné informácie v prospech zamestnancov. Pre človeka, ktorý dohaduje Podnikovú kolektívnu zmluvu a zastupuje zamestnancov vo všetkých smeroch by bolo veľkou devízou členstvo v Dozornej rade ZSSK CARGO.

Je len na vás koho si vyberiete z kandidátov. Treba zvážiť všetky atribúty. Pracovné zaradenie a váš dosah na zvoleného člena.

Ďakujeme za každý váš hlas pri voľbách členov Dozornej rady 25. - 27.11.2019
Plníme váš názor, že budúcnosť nie je o trieštení odborov, ale spájaní a spoločnej spolupráci. Týmto krokom začali dve najväčšie odborové organizácie pôsobiace v železničnom sektore.


Zasadnutie Oblastnej rady OZŽ pri OR Trnava 26.2.2020

Dňa 26.2.2020 sa uskutočnilo v zmysle plánu činností OZŽ a OR Trnava zasadnutie Oblastnej rady OZŽ pri OR Trnava. Zasadnutie sa uskutočnilo na základe Pozvánky OR Trnava za účelom spoločného rokovania s programom: 1.)Úvod a oboznámenie s programom rokovania OR OZŽ pri OR Trnava, 2.)Vyhodnotenie KZ ŽSR za ORTrnava za rok 2019, 3.) Správa o plnení hlavných úloh zamestnávateľa v zmysle KZ ŽSR, 4. )Rôzne. Zasadanie OR OZŽ pri OR Trnava začalo o jednu hodinu skôr ako sa začalo rokovanie so zástupcami vedenia OR Trnava, kde si členovia OR OZŽ pri OR Trnava prebrali organizačné zabezpečenie, zmeny a informácie potrebné k rokovaniu, informácie a úlohy z PV OZŽ pri ŽSR a Predstavenstva GR OZŽ. V druhom bode po oficiálnom privítaní riaditeľom OR Trnava Bc. Milanom Kubičkom, zástupcovia ÚS - RP ĽZ Trnava, zastúpení vedúcou ÚS - RP ĽZ Trnava JUDr. Martinou Jurišovou, vedúcou odd. ÚS - RP ĽZ Trnava pre odmeňovanie Bc. Adrianou Šišanovou, vedúcou odd. ÚS - RP ĽZ Trnava Mgr. Blankou Puterovou , vedúcou referentkou ÚS - RP ĽZ Trnava PhDr. Magdalénou Daňovou, námestníkom riaditeľa OR Trnava Ing. Jaroslavom Svátekom, prednostom sekcie RD Tiborom Kučerom a OSM Trnava zastúpené JUDr. Alexandrou Kožányiovou a Mgr. Martinou Hornáčkovou rokovali v zmysle predloženého a navrhnutého ďalšieho programu. JUDr. Martina Jurišová informovala po jednotlivých bodoch a článkoch o plnení KZ ŽSR za OR Trnava za rok 2019. Zúčastnení pripomienkovali a dopĺňali jednotlivé body. Po prerokovaní plnenia KZ ŽSR sa zástupcovia zamestnávateľa a zástupcovia zamestnancov dohodli na znení plnenia - neplnenia KZ ŽSR za rok 2019. V ďalšom bode už i za prítomnosti poverenej NGR pre ĽZD JUDr. Gabriely Gajdošovej,  Mgr. Blanka Puterová informovala zúčastnených o vývoji zamestnanosti na OR Trnava, o počte a dôvode skončenia pracovného pomeru, o počte a funkciách novoprijatých zamestnancoch, o voľných pracovných miestach, ktorých bolo k 31.12.2019 203 (medziročný rozdiel s rokom 2018 je vyšší o 7 chýbajúcich zamestnancov) a rozpise pracovných miest na OR Trnava, ktorý bol v roku 2019 o 23 zamestnancov  nižší. Celkový rozdiel je - 30 zamestnancov, ako i o nadčasovej práci (nižšia oproti roku 2018 o 5711,76 hodín). Bc. Adriana Šišanová informovala o mzdovom vývoji (jednotlivé zložky mzdy) v rámci OR Trnava. Skutočná  priemerná mzda za OR Trnava oproti roku 2018 vzrástla o 96,93€. Tarifné a zmluvné mzdy tvorili 60,40%,  nadčas 6,54%, príplatky a mzdové zvýhodnenia 8,10%, prémie 6,57% z celkových mzdových nákladov. Ďalšie zložky mzdy tvoria dovolenky , pohotovosť, dohody a ostatné náhrady. Bol však skonštatovaný nárast hodín a vyplatených mzdových prostriedkov za prekážky vo všeobecnom záujme a dôležité osobné prekážky (tzv. P ).V bode rôzne prebiehala diskusia jednotlivých členov OR OZŽ pri OR Trnava s NGR ŽSR pre ĽZ, s vedením OR Trnava,  zástupcami ÚS - RP ĽZ Trnava a OSM Trnava k problematike na miestnych pracoviskách a zosúladenie spolupráce medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov na jednotlivých stupňoch riadenia.

Jozef Janech, predseda OR OZŽ pri OR Trnava


Vážení členovia OZŽ, vážení zamestnanci,

Vláda SR vzhľadom k vážnosti  situácie súvisiacej so šírením koronavírusu COVID - 19 prijíma všeobecne záväzné  opatrenia/nariadenia, ktoré sú okrem iného denne aktualizované Úradom verejného zdravotníctva SR  formou usmernení, pokynov a informácií  dostupných na www.uvzsr.sk.
Žiadam Vás preto o zodpovedný prístup s rešpektovaním a striktným dodržiavaním všetkých týchto opatrení súvisiacich s ochranou Vášho zdravia a života, ako aj zdravia a života Vašich blízkych, spolupracovníkov a všetkých občanov SR. Je pritom bezpodmienečne potrebné zároveň rešpektovať a dodržiavať už vydané opatrenia a pokyny Vášho zamestnávateľa. V neposlednom rade je nutné sledovať aj rozhodnutia a nariadenia samospráv v mieste Vášho bydliska.
Iba zodpovedným prístupom a dodržiavaním nariadených pravidiel, dokážeme spoločnými silami zvládnuť túto ťažkú skúšku našej krajiny.
Sledujte aktuálne nariadenia zo strany Vlády SR, Úradu verejného zdravotníctva SR, obcí a svojich zamestnávateľov. Sledujte denné spravodajstvo či už televízne, printové médiá, oficiálne stránky štátnych orgánov zodpovedných za ochranu a bezpečnosť občanov a webovú stránku OZŽ (www.ozz.sk). Vyvarujte sa šíreniu neoverených správ a informácií šíriacich paniku a strach, nehovoriac o trestnej zodpovednosti po vyhlásení mimoriadnych opatrení Vládou SR.
       Pripomínam, že všeobecne platí zásada prvotnej ochrany vlastného zdravia a života každého z nás.
Pre našich členov a zamestnancov s pripomenutím § 47 ods. 3 ZP (citujem):
"§ 47 Povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru,
(3) Zamestnávateľ nesmie posudzovať ako nesplnenie povinnosti, ak zamestnanec odmietne vykonať prácu alebo splniť pokyn, ktoré:
a) sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo s dobrými mravmi,
b) bezprostredne a vážne ohrozujú život alebo zdravie zamestnanca alebo iných osôb."

Ako aj všeobecnej povinnosti zamestnanca podľa § 178 ZP (citujem):
§ 178
(1) Zamestnanec je povinný si počínať tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu života, zdravia a poškodeniu majetku alebo k jeho zničeniu, ani k bezdôvodnému obohateniu.
(2) Ak hrozí škoda, zamestnanec je povinný na ňu upozorniť vedúceho zamestnanca. Ak je na odvrátenie škody hroziacej zamestnávateľovi neodkladne potrebný zákrok, je povinný zakročiť. Túto povinnosť nemá, ak mu v tom bránia dôležité okolnosti alebo ak by tým vystavil vážnemu ohrozeniu seba alebo ostatných zamestnancov, alebo blízke osoby. Ak zamestnanec zistí, že nemá utvorené potrebné pracovné podmienky, je povinný oznámiť to vedúcemu zamestnancovi.

Záverom chcem upozorniť, že všetci funkcionári OZŽ a zástupcovia zamestnancov pre BOZP, každý na svojom poste, si plní svoje povinnosti pri dodržiavaní ZP, predpisov BOZP, ako aj nariadení zamestnávateľa. V prípade, že zistí porušenia ZP, predpisov BOZP a nariadení zamestnávateľa je povinný na to upozorniť vedúceho príslušného pracoviska. Následne upozorní príslušné orgány OZŽ. K dispozícii má naše právne a BOZP referáty.                                                                                                                                            Mgr. František Zaparanik, v. r.
                                                                                                                                                                 predseda OZŽ


dňa 26.5.2020 sa uskutočnilo stretnutie s ministrom dopravy SR.
Rokovania sa zúčastnili:
"         MDV SR: minister - Andrej Doležal, štátny tajomník - Jaroslav Kmeť, generálni riaditelia sekcií - Ján Farkaš a Irena Kyrinovičová
"         Asociácia OZDPT: prezident - František Zaparanik, viceprezidentka - Marta Brodzianska a predsedníčka OZPaL - Žofia Lehotská

Na rokovaní boli prerokované tieto okruhy otázok:
"        pokračovanie v dialógu sociálnych partnerov: MDV SR - Asociácia OZDPT - zamestnávatelia (ÚDPT SR  a Zväz stavebných podnikateľov Slovenska) na základe podpísanej dohody,
"        zvolanie mimoriadnych odvetvových tripartít za jednotlivé sekcie MDV SR a prerokovanie konkrétnych úloh pre MDV SR vyplývajúcich zo schváleného PVV SR 2020-2024,
"        na riadnych odvetvových tripartitách prerokovať legislatívny plán MDV SR,
"        prerokovať so sociálnymi partnermi prípravu a návrh štátneho rozpočtu VS - kapitola MDV SR,
"        zachovať doterajší systém vnútorného pripomienkového konania (VPK) pri predkladaní materiálov (návrhy zákonov, vyhlášok, atď.) sociálnym partnerom, vzťažmo k MPK a HSR SR,
"        riešiť verejnú osobnú dopravu (VOD), ako celok (železničná doprava, letecká doprava, autobusová doprava, vodná doprava) a jej verejný záujem - harmonizácia, integrované systémy,
"        liberalizácia železničnej dopravy, verejné obstarávania, financovanie a rozvoj železničného sektora a podnikov napojených na objednávku štátu cez zmluvy vo verejnom záujme,
"        verejné obstarávanie, zákon o verejnom obstarávaní, podmienky zákona a jeho význam pre odvetvie stavebníctva,
"        investície do infraštruktúry (železničnej, cestnej, leteckej a vodnej) cez "fond pre infraštruktúru",
"        možnosti finančnej pomoci (ekonomickej a investičnej) podnikom s x% účasťou štátu,
"        situácia v Slovenskej pošte - zabezpečenie zlepšenia pracovných podmienok, enormný nárast podaja a dodaja balíkov, k 1.6.2020 prebehnú personálne zmeny na SP, a.s.,
"        duálne vzdelávanie a pomoc sociálnych partnerov, zapojiť viac ľudí z praxe do tohto systému vzdelávania,
"        príprava návrhu novely stavebného zákona, nový stavebný zákon, nový zákon o územnom plánovaní, elektronických komunikáciách, zákon o verejnej doprave,
"        nastavenie komunikačnej matrice a systém kontaktov medzi MDV SR a Asociáciou OZDPT: minister, štátni tajomníci a generálni riaditelia jednotlivých sekcií.
Rokovanie sa začalo o 14°°hod. a ukončené bolo o 15,40 hod.


Zasadnutie Oblastnej rady OZŽ pri OR Trnava 19.8.2020

Dňa 19.8.2020 sa uskutočnilo v zmysle plánu činností OZŽ a OR Trnava zasadnutie Oblastnej rady OZŽ pri OR Trnava. Zasadnutie sa uskutočnilo na základe Pozvánky OR Trnava za účelom spoločného rokovania, s programom: 1.)Úvod a oboznámenie s programom rokovania OR OZŽ pri OR Trnava, 2.)Vyhodnotenie KZ ŽSR za OR Trnava za prvý polrok 2020, 3.) Správa o plnení hlavných úloh zamestnávateľa v zmysle KZ ŽSR, 4. )Rôzne. Zasadanie OR OZŽ pri OR Trnava začalo o jednu hodinu skôr ako sa začalo rokovanie so zástupcami vedenia OR Trnava, kde si členovia OR OZŽ pri OR Trnava prebrali organizačné zabezpečenie, zmeny a informácie potrebné k rokovaniu, informácie a úlohy z PV OZŽ pri ŽSR, Predstavenstva GR OZŽ a informácie o kolektívnom vyjednávaní pre rok 2021 (Podanie návrhu dodatku č.3 ku KZ na roky 2019 - 2020 dňa 6.7.2020). V druhom bode, po oficiálnom privítaní riaditeľom OR Trnava Mgr. Ivanom Sovičom, zástupcovia ÚS - RP ĽZ Trnava, zastúpení vedúcou odd. ÚS - RP ĽZ Trnava pre odmeňovanie Bc. Adrianou Šišanovou, vedúcou odd. ÚS - RP ĽZ Trnava Mgr. Blankou Puterovou , vedúcou referentkou ÚS - RP ĽZ Trnava PhDr. Magdalénou Daňovou, námestníkom riaditeľa OR Trnava Ing. Jaroslavom Svátekom, prednostom sekcie RD Tiborom Kučerom rokovali v zmysle predloženého a navrhnutého ďalšieho programu. Bc. Adriana Šišanová informovala po jednotlivých bodoch a článkoch o plnení KZ ŽSR za OR Trnava za prvý polrok 2020. Zúčastnení diskutovali o jednotlivých pripomienkach už zapracovaných do jednotlivých bodov vyhodnotenia KZ, ako i o doplnených pripomienkach OZŽ (bod 12 - Nedostatočné písomné informácie, bod 31 - Nedodržiavanie Zákonníka práce, Turnusového poriadku a KZ, neobsadzovanie zmien, práca nadčas, náhradné voľno dávané bez dohody so zamestnancom, bod 46 - Odmeňovanie zamestnancov za prácu vo sviatok je v rozpore s KZ). Najviac pripomienok bolo k pracovnému prostrediu a vybaveniu pracovísk ( chýbajúca biela technika, stoličky, ako i celkový stav pracovísk), k čomu sa vyjadrila i zástupkyňa OR Trnava s odd. ekonomiky ( nesúhlas s nákupom z odboru 330 GR ŽSR). Po prerokovaní plnenia KZ ŽSR sa zástupcovia zamestnávateľa a zástupcovia zamestnancov dohodli na znení plnenia - neplnenia KZ ŽSR za prvý polrok 2020. V ďalšom bode  Mgr. Blanka Puterová informovala zúčastnených o vývoji zamestnanosti na OR Trnava, o počte a dôvode skončenia pracovného pomeru, o počte a funkciách novoprijatých zamestnancoch, o voľných pracovných miestach, ktorých bolo k 30.6.2020 209 (Riadenie dopravy 116, Infraštruktúra 88 a Aparát OR 5 ) . Najväčší počet chýbajúcich zamestnancov je ŽST Bratislava východ. Celkovo došlo k zníženiu oproti roku 2019 o 29 zamestnancov. Ďalej informovala o nadčasovej práci (nižšia oproti prvému polroku 2019 o 47 870,16 hodín), ktorá bola hlavne z dôvodu nedostatku zamestnancov a COVID 19. Bc. Adriana Šišanová informovala o mzdovom vývoji (jednotlivé zložky mzdy) v rámci OR Trnava. Skutočná priemerná mzda za OR Trnava oproti prvému polroku 2019 vzrástla o 80,98€ a oproti celému roku 2019 o 20,65€. Tarifné a zmluvné mzdy tvorili 62,63%,  nadčas 3,26%, príplatky a mzdové zvýhodnenia 8,70%, prémie 6,76% z celkových mzdových nákladov. Ďalšie zložky mzdy tvoria dovolenky , pohotovosť, dohody a ostatné náhrady. Bol však skonštatovaný nárast hodín a vyplatených mzdových prostriedkov za prekážky vo všeobecnom záujme a dôležité osobné prekážky (tzv. P ).V bode rôzne prebiehala diskusia jednotlivých členov OR OZŽ pri OR Trnava s vedením OR Trnava a  zástupcami ÚS - RP ĽZ Trnava .

Jozef Janech, predseda OR OZŽ pri OR Trnava

Odborári odmietajú Krajniakov diktát


Minister práce Milan Krajniak na dnešnom rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR prerušil v bode týkajúcom sa ustanovenia minimálnej mzdy na rok 2021 rokovanie a odišiel so zástupcami zamestnávateľov na individuálne rokovanie, čo považujeme za hrubé porušenie princípu tripartitného sociálneho dialógu. Z toho dôvodu zástupcovia KOZ SR odišli z dnešného rokovania HSR.

Po trojmesačnej prestávke sa dnes konalo plenárne rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR v tomto roku. Najdôležitejším bodom rokovania bolo pre nás prerokovanie sumy mesačnej minimálnej mzdy na rok 2021. KOZ SR svoje stanovisko prezentovala už v rámci jej prerokovania v medzirezortnom pripomienkovom konaní, do ktorého bol predložený Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré ustanovenia zákona.

KOZ SR zásadne nesúhlasí so zavedením tzv. štartovacej minimálnej mzdy a z toho vyplývajúcimi legislatívnymi úpravami, pretože zavádzanie rôznej úrovne minimálnej mzdy na základe dĺžky trvania nezamestnanosti, považujeme za diskriminačné a v rozpore s právom na rovnaké zaobchádzanie a rovnakú mzdu. Rovnako zásadne nesúhlasíme s prechodným ustanovením, ktoré pevne ustanovuje sumu minimálnej mzdy na rok 2021 vo výške 620 eur mesačne, a ktorým sa pozastavuje účinnosť § 8 zákona. KOZ SR trvá na zachovaní pôvodného znenia zákona. Naďalej požadujeme stanovenie sumy mesačnej minimálnej mzdy na rok 2021 ako 60 % verifikovanej priemernej mzdy. Priemerná mzda v roku 2019 bola 1 092 eur, preto by minimálna mzda na rok 2021 v zmysle zákona mala byť 656 eur. Rovnako nesúhlasíme s prezentovanými návrhmi na odpojenie príplatkov od minimálnej mzdy a so zrušením § 120 Zákonníka práce o minimálnych mzdových nárokoch.

Minister práce na dnešnom rokovaní prerušil, v bode týkajúcom sa ustanovenia minimálnej mzdy na rok 2021, rokovanie a odišiel so zástupcami zamestnávateľov na individuálne rokovanie. Po dohode so zamestnávateľmi minister práce oznámil, že na najbližšie rokovanie vlády SR predloží návrh na zvýšenie minimálnej mzdy na rok 2021 vo výške 623 eur, zruší sa automat na jej zvyšovanie, ako je prijatý v platnom zákone, a zvýšenie minimálnych mzdových nárokov vyplývajúcich z § 120 Zákonníka práce o minimálnych mzdových nárokoch bude v paušálnej výške o 43 eur. Stanoví sa tiež pevná suma príplatkov. Tento návrh považujeme ešte za horší, ako bol ten, ktorý bol predložený do medzirezortného pripomienkového konania.
Toto konanie ministra práce považujeme za zásadné porušenie elementárnych princípov tripartizmu a tripartitného sociálneho dialógu. Z toho dôvodu zástupcovia KOZ SR odišli z dnešného rokovania HSR. "To, čo predviedol minister Krajniak je bezprecedentné porušenie elementárnych zásad tripartizmu a sociálneho dialógu. Sociálny dialóg bol na Slovensku budovaný 30 rokov. Počas tohto obdobia sa takáto situácia vyskytla asi len raz, a to bolo počas vlády Vladimíra Mečiara," upozornila viceprezidentka KOZ SR a podpredsedníčka HSR Monika Uhlerová. "Orgány KOZ SR v najbližších dňoch rozhodnú o ďalších krokoch. Budeme informovať aj našu Európsku odborovú centrálu v Bruseli a Medzinárodnú organizáciu práce, pretože považujeme toto konanie za mimoriadne hrubé porušenie sociálneho dialógu," uviedol prezident KOZ SR Marián Magdoško.


VIESŤ SOCIÁLNY DIALÓG JE SÚČASŤOU MEDZINÁRODNÝCH DOHÔD


Včera sme opustili zasadnutie tripartity. Dôvodom bolo konanie ministra práce, ktorý individuálne počas rokovania zvolal zamestnávateľov, aby s nimi rokoval o minimálnej mzde na budúci rok, čo považujeme za hrubé porušenie sociálneho dialógu a tripartitne vedených rokovaní. Pritom sme trvali len na tom, aby bol dodržaný platný zákon o minimálnej mzde, ktorý sa nám podarilo vybojovať. Následne nás minister práce nazval naozaj všelijako a naše konanie označil za útek, vyhráža sa zmenou zákona o tripartite.
Pripomeňme si teda, ako pojem tripartita vysvetľuje Medzinárodná organizácia práce, ktorej dohovormi je viazaná aj Slovenská republika - tripartita je hospodárske a sociálne partnerstvo medzi štátom (reprezentovaným vládnymi orgánmi), zamestnávateľmi (reprezentovanými združeniami a zväzmi) a zamestnancami (zastupovanými odborovými organizáciami). Z uvedených dôvodov je jasné, že členom tripartity môžu byť iba reprezentatívne organizácie zamestnancov - čo sú iba odbory. Preto nie je možné, aby boli členmi rôzne občianske združenia. Navyše podľa zákona o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni sú zástupcami zamestnancov na účely tohto zákona reprezentatívne združenia odborových zväzov, ktoré združujú zamestnancov v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu z viacerých odvetví hospodárstva s najmenej 100 000 zamestnancami, ktorí sú členmi odborov.
Vedia to v celej Európe, veríme preto, že zásady sociálneho partnerstva a obsah dohovorov Medzinárodnej organizácie práce pochopia kompetentní aj na Slovensku.
Reakcia predsedu Českomoravskej konfederácie odborových svazů
"V mene českých odborov a z pozície viceprezidenta Európskej odborovej konfederácie by som rád vyjadril jednoznačnú podporu odborárom KOZ SR a jednoznačne ocenil krok, ktorý zástupcovia konfederácie urobili v priebehu včerajšieho rokovania tripartity. Sociálny dialóg nie je hra, pán minister, sociálny dialóg je nástroj, ktorý učí dialógu a eliminuje tak nebezpečný diktát. Zamestnanci nie sú poddaní, ale sú sebavedomou súčasťou demokracie! Viesť sociálny dialóg nikdy nebolo jednoduché a vyžaduje si to veľké úsilie, ale to si my v odboroch uvedomujeme vždy nielen preto, že viesť sociálny dialóg je súčasťou medzinárodných dohôd a tiež základom zakotveným do základov Európskej únie, ktorej je Slovensko členom. Sme pripravení našich slovenských kolegov podporiť, pokiaľ to budú potrebovať a verím, že sa situácia veľmi rýchlo konsoliduje," uviedol na margo včerajšieho kroku KOZ SR predseda Českomoravskej konfederácie odborových zväzov Josef Středula. 

19. októbra 2020Autor: KOZ SR

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

sociálny dialóg je dôležitým ukazovateľom demokracie v spoločnosti, je o hľadaní kompromisov, ale hlavne o udržaní sociálneho zmieru. Sociálny dialóg sa môže stať nielen účinným nástrojom riešenia spoločných problémov, ale prispieva aj k vytváraniu prospešného a stabilného prostredia, ktoré významne napomáha predvídať zmeny a úspešne ich ovládať. Čo je v dnešnej dobe, kedy sa naša spoločnosť ocitla nielen pred akútnou potrebou chrániť zdravie všetkých obyvateľov Slovenska, ale aj pred ťažkou dilemou ako riešiť jej ekonomické a sociálne dopady, nevyhnutné.

Sociálny dialóg nie je hra, sociálny dialóg je nástroj, ktorý učí dialógu a eliminuje tak nebezpečný diktát. Zamestnanci nie sú poddaní, ale sú sebavedomou súčasťou demokracie. Viesť sociálny dialóg nikdy nebolo jednoduché a vyžaduje si to veľké úsilie. Konfederácia odborových zväzov SR si je vedomá tejto skutočnosti, avšak konanie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny zrazilo sociálny dialóg na kolená a jeho umelo prezentovaný rešpekt k sociálnym partnerom a dialógu je len účelovým zneužívaním, navyše dopĺňaný záujmom len o takých zástupcov zamestnancov, ktorí s ním a jeho návrhmi súhlasia, na dosahovanie jeho politických cieľov.

Iste ste zaregistrovali, že KOZ SR organizovala protestné pochody vo viacerých mestách Slovenska i v Bratislave. Dôvodom protestov bolo konanie ministra práce a jeho zavádzajúce vyjadrenia na adresu Konfederácie odborových zväzov SR, ako aj hrubé porušenia viacerých zákonov, o nedodržiavaní legislatívnych postupov či rokovacích poriadkov nehovoriac. Podľa nášho názoru minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR svojim konaním flagrantne porušuje Zákon č. 103/2007 Z. z. o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o tripartite), Legislatívne pravidlá vlády SR, ako aj Rokovací poriadok Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky, Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde, Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce a Zákon č.400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

na práve prebiehajúcej schôdzi NR SR sa v jej programe nachádzajú aj dva vládne návrhy zákonov, ktoré výrazne znižujú mzdové a sociálne štandardy pracujúcich a sú negatívnym zásahom do postavenia a práv zamestnancov. Konkrétne ide o Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a Vládny návrh zákona o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vláda SR vo svojom návrhu minimálnej mzdy do svojej ponuky ešte prihodila zníženie minimálnych mzdových taríf, zníženie automatu pre výpočet minimálnej mzdy, zníženie príplatkov a ich zmrazenie po budúcom roku. Túto úsporu nákladov zamestnávateľov, čiže úsporu na občanoch, prezentuje ako pomoc zamestnancom. Vláda SR im však len zobrala to, na čo mali legitímny a zákonný nárok. Dopady pandémie a záchrana ekonomiky skončila na pleciach zamestnancov, ktorým bol vyhotovený účet takmer za miliardu eur! A opäť raz si utiahnu opasky len oni. Počas krízy buď stratili prácu, znížil sa im príjem, alebo boli odkázaní na sociálne dávky a teraz ešte zaplatia aj účet za obnovu ekonomiky.

KOZ SR rovnako vyjadruje zásadný nesúhlas s realizáciou zavedenia 13. dôchodku ako štátnej sociálnej dávky, ktorá by mala kompenzovať zrušenie 13. dôchodku ako dôchodkovej dávky, čomu v konečnom dôsledku nezodpovedá ani samotný názov predkladaného návrhu zákona. Vyrušujú nás aj diskusie o zrušení dôchodkového stropu, ktorý je istotou pre zamestnancov, ale aj pre zamestnávateľov, že povinný ekonomicky aktívny vek končí každému občanovi tohto štátu vo veku 64 rokov a vzniká mu nárok na plný starobný dôchodok.

V rámci prebiehajúceho medzirezortného pripomienkového konania predložila KOZ SR k Zákonu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony viacero zásadných pripomienok. Napríklad podmienku týkajúcu sa úpravy pôsobenia odborovej organizácie u zamestnávateľa, aby všetci členovia odborového orgánu boli v pracovnom pomere u zamestnávateľa, považujeme za podmienku, ktorá je v priamom rozpore s dohovorom Medzinárodnej organizácie práce. Uvedený návrh považujeme za zasahovanie do autonómnej činnosti odborovej organizácie vypracúvať svoje stanovy a pravidlá, úplne slobodne voliť svojich zástupcov, organizovať svoju správu a činnosť a formulovať svoj program.

Navrhovaná legislatívna zmena sa dotýka aj zákona č. 103/2007 Z. z. o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o tripartite). Zásadne nesúhlasíme s úpravou reprezentatívnosti na strane zástupcov zamestnancov a žiadame ponechať súčasný právny stav overený praxou. Predmetnú zmenu považujeme za účelovú s cieľom oslabiť postavenie KOZ SR ako najreprezentatívnejšieho zástupcu zamestnancov v tripartite a umožniť, aby sa do tripartity dostali absolútne nereprezentatívne združenia zástupcov zamestnancov.

Rovnako sa na rokovanie NR SR dostal aj zákon o štátnom rozpočte bez toho, aby ten bol najprv prerokovaný v tripartite. Návrh rozpočtu verejnej správy býval predmetom rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR predtým, ako išiel do vlády a NR SR. Jedným z dôvodov je aj to, že priamo zákon o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni hovorí o tom, že HSR SR dohoduje stanoviská a odporúčania v oblasti štátneho rozpočtu. Vláda tak za zatvorenými dverami pokračovala v znižovaní sociálneho štandardu ľudí, na ktorých plecia prenáša sanáciu pandémie. Je neprípustné a poľutovaniahodné, že štátny rozpočet počíta s nulovou valorizáciou platov štátnych zamestnancov a zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme. Kým títo „bežní“ zamestnanci, napríklad kuchárky a kuchári v školách a škôlkach, opatrovateľky a opatrovatelia v sociálnych zariadeniach, administratívni pracovníci a pracovníčky na súdoch, dostanú pridanú rovnú nulu, naopak vzrastú platy ústavných činiteľov, sudcov a prokurátorov. Pritom mnoho zamestnancov verejnej sféry podľa tabuľkového vyjadrenia zarába menej, ako je, či bude aktuálna výška minimálnej mzdy v budúcom roku.

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

už dnes poznáme negatívne dopady navrhovaných legislatívnych zmien, ktoré nielenže narušia doteraz zákonom garantované mzdové a sociálne štandardy zamestnancov, ale veľkou mierou potrestajú odbory za obhajobu ústavného práva zamestnancov na primeranú mzdu. Veríme, že Vám nie sú ľahostajné sociálne práva zamestnancov a svojim hlasovaním pri spomínaných legislatívnych normách budete prihliadať na presadzovanie ich ekonomických a sociálnych, potrieb a záujmov. Pracujúci človek, jeho sociálne práva a životná situácia musia bezodkladne byť v centre pozornosti každého zákonodarcu a každého ústavného činiteľa v našej krajine.

S úctou
Marián Magdoško
prezident KOZ SR